TRƯỜNG THPT ĐẠI NGI

DANH SCH HỌC SINH LỚP 12A2

Năm học 2011- 2012

GVCN: Nguyễn Thị Thu

 

STT

HỌ V TN

GHI CH

1

Huỳnh Thị Thu i

 

2

L Vũ Chia

 

3

Phạm Tuấn Dũng

 

4

Trần Đại

 

5

Trần Ngọc Giu

 

6

Nguyễn Trường Hận

 

7

Trần Trung Hậu

 

8

Nguyễn Thị Diễm Huỳnh

 

9

Nguyễn Lm Mỹ Hường

 

10

V Đăng Khoa

 

11

Trần Thị T Lăng

 

12

L Thị Tuyết Linh

 

13

Nguyễn Thị Trc Linh

 

14

Trương Cẩm Linh

 

15

Trương Thị Nga

 

16

Trần Thị Bảo Ngọc

 

17

L Thị Trc Nguyn

 

18

L Anh Phương

 

19

Hồ Qu

 

20

Lm Hữu Ti

 

21

Nguyễn Thị Loan Thu

 

22

Thạch Minh Thư

 

23

V Thị Trắng

 

24

Trần Huyền Trn

 

25

Đon Văn Trọng

 

26

T Thanh Trc

 

27

Thạch Ngọc Tuấn

 

28

H Thị Cẩm Vn

 

29

L Thị Ngọc Yến

 

30

Nguyễn Hong Hận

A7

31

Nguyễn Kim Ton

A7

32

Nguyễn Thị Bảo Trn

A7

33

Huỳnh Thị B Tuyền

A6