TRƯỜNG THPT ĐẠI NGI

DANH SCH HỌC SINH LỚP 12A3

Năm học 2011- 2012

GVCN: Vương Minh Lập

 

STT

HỌ V TN

GHI CH

1

Trần Thị Thu An

 

2

V Trường An

 

3

Vương Thi Bnh

 

4

Đặng Thị Thu Cc

 

5

Bi Diệu

 

6

Hnh Như Đại

 

7

L Thị Ngọc Điệp

 

8

L Thanh H

 

9

Trần Văn Hậu

 

10

Nguyễn Giang Quốc Hội

 

11

Nguyễn Hong Huy

 

12

Nguyễn Thị Bch Lim

 

13

Phạm Quế Linh

 

14

Huỳnh Thị Kim Loan

 

15

L Diễm My

 

16

Nguyễn Đức Nghĩa

 

17

Trần Thị Cẩm Ngọc

 

18

Nguyễn Văn Nhậm

 

19

Huỳnh Ngọc Nữ

 

20

Trần Bảo Quốc

 

21

Nguyễn Thiện Qu

 

22

L Hong Thi

 

23

Nghim Viết Thi

 

24

Trần Thị Minh Thư

 

25

Đặng Cẩm Tin

 

26

L Văn Tiến

 

27

Phạm Trung Tn

 

28

Phạm Bảo Ton

 

29

Nguyễn Thị Trang

 

30

L Thanh T

 

31

Lm Thị Bnh Vin

 

32

Nguyễn Huỳnh Như