SỞ GD-ĐT SC TRĂNG

TRƯỜNG THPT ĐẠI NGI

DANH SCH HỌC SINH ĐƯỢC MIỄN GIẢM HỌC PH V HƯỞNG CHI PH HỌC TẬP THEO NGHỊ ĐỊNH 49/NĐ-CP, NGY 14/05/2010 CỦA CHNH PHỦ

STT

HỌ V TN HỌC SINH

NĂM SINH

LỚP

NƠI CƯ TR

HỌ V TN PHHS

Chế độ giảm

GHI CH

Ấp

x

1

Dương Đăng Khoa

02/09/1996

10

Ph Đa

Ph Hữu

Dương Mnh Liệt

100%

Thương Binh

2

Trần Văn Khang

16/04/1996

10

Ngi Hội 1

Đại Ngi

Trần Văn Mẫn ( Chết)

100%

Mồ Ci Cha Mẹ

3

Trần Văn Cần

01/01/1996

10

Lợi Đức

Long Đức

Trần Văn Sim Hai

100%

Ấp thuộc CT 135

4

Thi Khnh Nhn

08/07/1996

10

Lợi Đức

Long Đức

Thi Văn Sướng

100%

Ấp thuộc CT 135

5

Huỳnh Thị Hồng Thuy

07/11/1996

10

Lợi Đức

Long Đức

Huỳnh Văn D

100%

Ấp thuộc CT 135

6

Thi Thị B Thy

16/03/1996

10

Lợi Đức

Long Đức

Thi Văn Dư

100%

Ấp thuộc CT 135

7

Nguyễn Hồng Đỉnh

12/07/1995

10

Lợi Đức

Long Đức

Nguyễn Văn Nam

100%

Ấp thuộc CT 135

8

L Ngọc Giu

25/11/1996

10

Lợi Đức

Long Đức

L Văn Kiệt

100%

Ấp thuộc CT 135

9

V Tuấn Khanh

22/03/1996

10

Lợi Đức

Long Đức

V Văn Vng

100%

Ấp thuộc CT 135

10

Nguyễn L Khnh

15/05/1996

10

Lợi Đức

Long Đức

Nguyễn Tấn Khanh

100%

Ấp thuộc CT 135

11

Trần Thị Kim Ln

09/09/1996

10

Lợi Hưng

Long Đức

Trần Văn Tới

100%

Ấp thuộc CT 135

12

Trịnh Hong Minh

04/05/1994

10

Lợi Đức

Long Đức

Trịnh Văn

100%

Ấp thuộc CT 135

13

Nguyễn Thị Cẫm Ngn

01/01/1996

10

Lợi Hưng

Long Đức

Nguyễn Văn Dũng

100%

Ấp thuộc CT 135

14

Nguyễn Thị Kim Nhanh

26/10/1996

10

Lợi Đức

Long Đức

Nguyễn Văn Rạng

100%

Ấp thuộc CT 135

15

Trương Hoi Phong

24/03/1995

10

Lợi Đức

Long Đức

Trương Văn Ci

100%

Ấp thuộc CT 135

16

V Thị Diễm Trinh

17/04/1995

10

Lợi Đức

Long Đức

V Văn Thở

100%

Ấp thuộc CT 135

17

Trần Thị Bch Lin

25/05/1996

10

Ph Thứ

Ph Hữu

Trần Văn My

100%

Ấp thuộc CT 135

18

Trần Ngọc Lược

19/12/1996

10

Ph Đa

Ph Hữu

Trần Văn Lộc

100%

Ấp thuộc CT 135

19

Nguyễn Hong Nhi

06/08/1996

10

Ph Thứ

Ph Hữu

Nguyễn Nhất Cang

100%

Ấp thuộc CT 135

20

Phạm Thị Nhi

05/08/1996

10

Ph Thứ

Ph Hữu

Phạm Văn Nhỏ

100%

Ấp thuộc CT 135

21

Nguyễn Văn Thọ

18/10/1995

10

Ph Thứ

Ph Hữu

Nguyễn Văn Hải

100%

Ấp thuộc CT 135

22

L Văn Phụng

13/04/1996

10

Ph Thứ

Ph Hữu

L Văn Chiến

100%

Ấp thuộc CT 135

23

Nguyễn Văn t Kẹt

13/07/1996

10

Ngi Phước

Đại Ngi

Nguyễn Văn Đở

100%

Ấp thuộc CT 135

24

Nguyễn Minh Khoa

25/11/1996

10

An Đức

Đại Ngi

Nguyễn Cng Điền

100%

Ấp thuộc CT 135

25

Vỏ Thị Trc Linh

30/10/1996

10

Ngi Phước

Đại Ngi

V Thanh Long

100%

Ấp thuộc CT 135

26

Trần Minh Luật

25/09/1996

10

An Đức

Đại Ngi

Trần Văn Lim

100%

Ấp thuộc CT 135

27

Bi Mai Yến Nhi

16/05/1996

10

Ngi Phước

Đại Ngi

Bi Văn Nam

100%

Ấp thuộc CT 135

28

Huỳnh Thị Yến Nhi

04/01/1996

10

Ngi Phước

Đại Ngi

Huỳnh Văn Khải

100%

Ấp thuộc CT 135

29

Bi Nguyễn Huỳnh Ni

14/01/1996

10

Ngi Phước

Đại Ngi

Bi Văn Du

100%

Ấp thuộc CT 135

30

L Thị T Quyn

01/02/1996

10

Ngi Phước

Đại Ngi

L Văn Hưng

100%

Ấp thuộc CT 135

31

Trần Tấn Ti

13/04/1996

10

An Đức

Đại Ngi

Trần Quang Tấn

100%

Ấp thuộc CT 135

32

Nguyễn Thị Thủy Tin

20/08/1995

10

An Đức

Đại Ngi

Nguyễn Thanh Duyn

100%

Ấp thuộc CT 135

33

V Minh Tiến

24/02/1996

10

An Đức

Đại Ngi

V Văn Đầy

100%

Ấp thuộc CT 135

34

Tn Hồng Đạt

03/11/1996

10

An Đức

Đại Ngi

T Hồng Đon

100%

Ấp thuộc CT 135

35

Trần Hong Hiệp

22/06/1996

10

Ngi Phước

Đại Ngi

Trần Ngọc Diệp

100%

Ấp thuộc CT 135

36

Giang Hong Khắc Huy

10/06/1995

10

Ngi Phước

Đại Ngi

Giang Văn Việt

100%

Ấp thuộc CT 135

37

Trần Thị Huyền

14/12/1994

10

Ngi Phước

Đại Ngi

Trần Văn Dũng

100%

Ấp thuộc CT 135

38

Nguyễn Thị Kim Ngn

07/09/1995

10

Ngi Phước

Đại Ngi

Nguyễn Thanh Xun

100%

Ấp thuộc CT 135

39

M Thanh T

08/06/1996

10

An Đức

Đại Ngi

M Thnh Tuấn

100%

Ấp thuộc CT 135

40

V Thị Cẫm T

23/12/1996

10

An Đức

Đại Ngi

V Văn Đạt

100%

Ấp thuộc CT 135

41

Trương Như Vũ

03/05/1996

10

Ngi Phước

Đại Ngi

Trương Như Ngoan

100%

Ấp thuộc CT 135

42

V Khnh Duy

17/04/1994

10

An Đức

Đại Ngi

V Thanh Lim

100%

Ấp thuộc CT 135

43

Trần Văn Ngoan

21/01/1996

10

Phụng Tường 2

Song Phụng

Trần Quan Thi

100%

Ấp thuộc CT 135

44

V Thị Ngọc H

12/01/1996

10

Phụng Tường 2

Song Phụng

V Văn Đạm

100%

Ấp thuộc CT 135

45

Nguyễn Thị Mỹ Huyền

15/10/1995

10

Phụng Tường 2

Song Phụng

Nguyễn Thị Kim Thiết

100%

Ấp thuộc CT 135

46

Trương Văn Linh

29/10/1995

10

Phụng Tường 2

Song Phụng

Trương Văn Dũng

100%

Ấp thuộc CT 135

47

Huỳnh Thị Thy Nhi

19/05/1994

10

Phụng Tường 2

Song Phụng

Huỳnh Văn Thơ

100%

Ấp thuộc CT 135

48

Nguyễn Văn Thnh

20/10/1995

10

Phụng Tường 2

Song Phụng

Nguyễn Văn Hng

100%

Ấp thuộc CT 135

49

Bi Anh Duy

19/02/1996

10

Phụng Tường 2

Song Phụng

Bi Văn Duẫn

100%

Ấp thuộc CT 135

50

Nguyễn Thị Thy Dương

17/09/1996

10

Phụng Tường 2

Song Phụng

Nguyễn Văn N

100%

Ấp thuộc CT 135

51

Nguyễn Hải Đăng

02/07/1996

10

Phụng Tường 2

Song Phụng

Trần Văn Chnh

100%

Ấp thuộc CT 135

52

Nguyễn Thu H

21/12/1996

10

Phụng Tường 2

Song Phụng

Nguyễn Tấn Bnh

100%

Ấp thuộc CT 135

53

Bi Thị Trc Linh

27/12/1996

10

Phụng Tường 2

Song Phụng

Bi Thanh T

100%

Ấp thuộc CT 135

54

Đinh Thiện Lưu

06/02/1996

10

Phụng An

Song Phụng

Đinh Văn Quận

100%

Ấp thuộc CT 135

55

Mạc Thị Trc Mai

06/08/1995

10

Phụng Tường II

Song Phụng

Mạc Hồng Y

100%

Ấp thuộc CT 135

56

V Minh Mẫn

24/01/1994

10

Phụng Tường

Song Phụng

V Văn Dnh

100%

Ấp thuộc CT 135

57

Bi Tuấn Thanh

03/10/1996

10

Phụng An

Song Phụng

Bi Thanh Hong

100%

Ấp thuộc CT 135

58

Nguyễn Thị B Thy

26/07/1996

10

Ấp Phụng Tường 2

Song Phụng

Nguyễn Văn Dũng

100%

Ấp thuộc CT 135

59

Trần Thị Nh Trn

06/11/1996

10

Phụng Tường 2

Song Phụng

Trần Hong Vũ

100%

Ấp thuộc CT 135

60

Ng Thị Tuyết Trinh

16/02/1995

10

Phụng An

Song Phụng

Ng Văn B

100%

Ấp thuộc CT 135

61

Phan Nhật Trường

07/11/1995

10

Phụng Tường 2

Song Phụng

Phan Văn R

100%

Ấp thuộc CT 135

62

Nguyễn Thị Tường Vi

20/05/1996

10

Phụng Tường 2

Song Phụng

Nguyễn Văn Tuấn

100%

Ấp thuộc CT 135

63

Nguyễn Thị Mỹ Xuyn

12/10/1996

10

Phụng Tường 2

Song Phụng

Nguyễn Trung Tn

100%

Ấp thuộc CT 135

64

Nguyễn Thy Vy

29/03/1995

10

Phụng An

Song Phụng

Nguyễn Văn By

100%

Ấp thuộc CT 135

65

Nguyễn Hong Khải

20/10/1995

10

My Hắt

Hậu Thạnh

Nguyễn Hon Vũ

100%

Ấp thuộc CT 135

66

Phạm Văn Ho

23/10/1996

10

My Hắt

Hậu Thạnh

Phạm Văn Mới

100%

Ấp thuộc CT 135

67

Tiu Thy Lin

20/06/1996

10

Ấp phố

Hậu Thạnh

Tiu Minh t

100%

Ấp thuộc CT 135

68

Trần An Nhi

15/07/1996

10

Phố

Hậu Thạnh

Trần Văn Thệ

100%

Ấp thuộc CT 135

69

L Phước Thnh

02/04/1996

10

Phố

Hậu Thạnh

L Hồng Vinh

100%

Ấp thuộc CT 135

70

Lm Bch Tin

30/09/1996

10

Phố

Hậu Thạnh

Lm Hồng Tin

100%

Ấp thuộc CT 135

71

Đặng Đnh Phi

06/03/1996

10

Phố

Hậu Thạnh

Đặng Thanh Hải

100%

Ấp thuộc CT 135

72

Đặng Văn Trường

15/02/1996

10

My Hắt

Hậu Thạnh

Đặng Văn Lm

100%

Ấp thuộc CT 135

73

Huỳnh Thị Ngọc Hn

15/04/1996

10

An Trung

An Thạnh 1

Huỳnh Văn My

100%

Hộ Ngho

74

Trương Thị Cẫm Lan

04/07/1996

10

An Thường

An Thạnh 1

Trương Văn Cường

100%

Hộ Ngho

75

L Thị Trc Ly

12/10/1996

10

An Thường

An Thạnh 1

L Văn Quang

100%

Hộ Ngho

76

L Kim Dung

27/12/1996

10

Thạnh Đức

Long Đức

H Thị Thu

100%

Hộ Ngho

77

Nguyễn Hong Ch Đại Minh Đạt

02/05/1996

10

An Hưng

Long Đức

Nguyễn Thị Ngọc Bch

100%

Hộ Ngho

78

Nguyễn Minh Được

16/04/1996

10

Thạnh Đức

Long Đức

Nguyễn Minh Đậm

100%

Hộ Ngho

79

V Văn Hải

24/11/1995

10

Ha Hưng

Long Đức

V Văn Dũng

100%

Hộ Ngho

80

Trần Thanh Hiền

08/12/1996

10

Ha Hưng

Long Đức

Trần Thị Diễm Kiều

100%

Hộ Ngho

81

Nguyễn Thị Mỹ Linh

17/09/1996

10

Thạnh Đức

Long Đức

Nguyễn Văn Lực

100%

Hộ Ngho

82

Phng Văn Lọc

22/10/1996

10

Thạnh Đức

Long Đức

Phng Văn Thnh

100%

Hộ Ngho

83

L Thị Bch Ngọc

12/02/1994

10

Lợi Đức

Long Đức

L Hong Si

100%

Hộ Ngho

84

Nguyễn Văn Nhớ

06/07/1996

10

An Hưng

Long Đức

Nguyễn Văn Cum

100%

Hộ Ngho

85

L Huỳnh Như

29/01/1996

10

Thạnh Đức

Long Đức

L Thị Dung

100%

Hộ Ngho

86

Nguyễn t Sang

02/02/1996

10

Thạnh Đức

Long Đức

Quang Thị Thy Phương

100%

Hộ Ngho

87

Nguyễn Văn Tm

09/01/1996

10

Thạnh Đức

Long Đức

Nguyễn Văn Kha

100%

Hộ Ngho

88

V Thnh Tm

01/01/1996

10

Thạnh Đức

Long Đức

V Thế Ba

100%

Hộ Ngho

89

Đinh Gic Thiện

13/11/1995

10

Thạnh Đức

Long Đức

đinh Văn Hi

100%

Hộ Ngho

90

Nguyễn Thị Thin Nhi

06/03/1996

10

Ph Thứ

Ph Hữu

Nguyễn Quốc Hận

100%

Hộ Ngho

91

Nguyễn Ngọc Nh

12/09/1995

10

Ph Thứ

Ph Hữu

Nguyễn Cng Thanh

100%

Hộ Ngho

92

Quch Văn Phi

16/10/1996

10

Ph Thứ

Ph Hữu

Quch Văn Ớt

100%

Hộ Ngho

93

Huỳnh Hữu Ti

10/06/1994

10

Ph Thứ

Ph Hữu

Huỳnh Văn La

100%

Hộ Ngho

94

Lin Xun

15/08/1994

10

Ph Đa

Ph Hữu

Lin Hương

100%

Hộ Ngho

95

Lm Phương

10/08/1992

10

Trường Thnh B

Trường Khnh

Lm Chệt

100%

Hộ Ngho

96

Tăng Thị Dung

20/04/1994

10

Trường Bnh

Trường Khnh

Tăng Khim

100%

Hộ Ngho

97

V Thị Diệu Huyền

26/01/1994

10

Trường Thnh A

Trường Khnh

V Văn Đức

100%

Hộ Ngho

98

Trần Thị Kiều

03/02/1996

10

Trường Bnh

Trường Khnh

Trần Viễn

100%

Hộ Ngho

99

Đinh Thị Kiều Linh

11/09/1996

10

Trường Lộc

Trường Khnh

Đinh Văn Beo

100%

Hộ Ngho

100

Lm Thi

05/06/1996

10

Trường Lộc

Trường Khnh

Lm n

100%

Hộ Ngho

101

Huỳnh Bảo Trn

16/06/1995

10

Trường Hưng

Trường Khnh

Huỳnh Văn Đại

100%

Hộ Ngho

102

Đặng Thị Hồng Vn

21/01/1995

10

Trường Thnh

Trường Khnh

Đặng Việt Hồng

100%

Hộ Ngho

103

L Anh Quốc

13/07/1995

10

Ngi Phước

Đại Ngi

L Minh Tng

100%

Hộ Ngho

104

Đặng Thị B Huyền

06/03/1995

10

Ngi Hội 1

Đại Ngi

Đặng Văn Qun

100%

Hộ Ngho

105

Bi Phương Bnh

20/07/1996

10

Ngi Hội 1

Đại Ngi

Bi Thanh Hiền

100%

Hộ Ngho

106

Trần Hải Đăng

01/10/1994

10

Ngi Hội 2

Đại Ngi

Trần Thị Lượm

100%

Hộ Ngho

107

Vỏ Hải Đăng

20/10/1996

10

Ngi Hội 2

Đại Ngi

Vỏ Thi Bảo

100%

Hộ Ngho

108

Trần Thị Ngọc Huyền

22/05/1995

10

Ngi Hội I

Đại Ngi

Trần Văn t Tư

100%

Hộ Ngho

109

Ung Tấn Lộc

29/11/1996

10

Ngi Hội 1

Đại Ngi

Ung Quốc Khnh

100%

Hộ Ngho

110

Huỳnh Hữu Nhn

10/08/1996

10

Ngi Hội II

Đại Ngi

Huỳnh Ch Tm

100%

Hộ Ngho

111

Dương Ngọc Phương

20/07/1996

10

Ngi Hội 1

Đại Ngi

Dương Anh Kiệt

100%

Hộ Ngho

112

Nguyễn Phước Ti

11/11/1996

10

Ngi Phước

Đại Ngi

Nguyễn Văn Phước

100%

Hộ Ngho

113

Nguyễn Thanh Triều

20/09/1996

10

Ngi Hội 2

Đại Ngi

Nguyễn Văn H

100%

Hộ Ngho

114

V Văn Tư

16/02/1995

10

Ngi Phước

Đại Ngi

V Văn Su

100%

Hộ Ngho

115

Trương Thị Thu Huyền

17/12/1995

10

Phụng An

Song Phụng

Trương Văn Lem

100%

Hộ Ngho

116

V Trần Cng Luận

15/04/1996

10

Phụng Tường 2

Song Phụng

V Ch Cng

100%

Hộ Ngho

117

Lm Tiểu My

20/01/1996

10

Phụng Tường 1

Song Phụng

Lm Hồng Thi

100%

Hộ Ngho

118

Lm Thị Hồng Ngọc

18/10/1996

10

Phụng An

Song Phụng

Lm Hồng Xun

100%

Hộ Ngho

119

V Hữu Thnh

28/02/1996

10

Phụng Tường 1

Song Phụng

V Văn Luận

100%

Hộ Ngho

120

Nguyễn Thị Thơm

24/04/1995

10

Phụng Sơn

Song Phụng

Nguyễn Văn Don

100%

Hộ Ngho

121

L Hữu L

06/03/1995

10

Phụng Tường 2

Song Phụng

L Văn Tm

100%

Hộ Ngho

122

Trần Thị Như

15/02/1995

10

Phụng Tường 2

Song Phụng

Trần Văn Phi

100%

Hộ Ngho

123

Nguyễn Thị Diễm Trinh

04/01/1995

10

Bờ Kinh

Hậu Thạnh

Nguyễn Văn Hai

100%

Hộ Ngho

124

Ng Minh Qun

09/06/1995

10

Cha ng

Hậu Thạnh

Ng Văn t Nhỏ

100%

Hộ Ngho

125

Trương Diễm Trn

14/08/1996

10

Phố

Hậu Thạnh

Trương Văn Cợp

100%

Hộ Ngho

126

Nguyễn Huỳnh Đng Nhi

08/02/1996

10

Bờ Kinh

Hậu Thạnh

Nguyễn Văn Mi

100%

Hộ Ngho

127

Huỳnh Thanh Tm

12/11/1992

10

Bờ Kinh

Hậu Thạnh

Huỳnh Tuấn Kiệt

100%

Hộ Ngho

128

Lm Thị Huỳnh Như

09/03/1996

10

An Thường

An Thạnh 2

Lm Huy Hong

100%

X thuộc CT 135

129

Bi Quốc Đạt

02/01/1996

10

Trường Lộc

Long Đức

Bi Đức Minh

100%

X thuộc CT 135

130

Thạch Quốc Bảo

10/08/1996

10

Trường Thnh B

Trường Khnh

Thạch Bnh

100%

X thuộc CT 135

131

Trần Thị Ngọc Cc

28/11/1996

10

Trường Lộc

Trường Khnh

Trần Phi Sơn

100%

X thuộc CT 135

132

Nguyễn Thị Đo

18/09/1996

10

Trường Lộc

Trường Khnh

Nguyễn Kim Sol

100%

X thuộc CT 135

133

Lm Hồng Đoan

11/12/1996

10

Trường Bnh

Trường Khnh

Lm Thanh Nh

100%

X thuộc CT 135

134

Nguyễn Trung Đon

21/02/1996

10

Trường Bnh

Trường Khnh

Nguyễn Văn Quan

100%

X thuộc CT 135

135

Trần Hải Đường

14/12/1996

10

Trường Thnh A

Trường Khnh

Trần Ch Dũng

100%

X thuộc CT 135

136

Trần Ngọc Hải

10/03/1996

10

Trường Thnh A

Trường Khnh

Trần Hn