SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SÓC TRĂNG  

        TRƯỜNG THPT ĐẠI NGÃI            

 

THỐNG KÊ

 

HỌC SINH TRƯỜNG THPT ĐẠI NGÃI NHẬN HỌC BỔNG, QUÀ TẶNG
từ năm 2010 đến năm 2014

                                                                    

Năm học

Sốlượt

Số tiền

Ghi chú

2010 - 2011

369

107.985.600

 

2011 - 2012

285

110.863.000

 

2012 - 2013

691

135.205.000

 

2013 -2014

425

156.450.000

 Tính tới ngày 19/5/2014

Tổng

1770

510.503.600

 

 

Số lượt:  Một ngàn bảy trăm bảy mươi

Số tiền:  năm trăm mười triệu năm trăm lẻ ba ngàn sáu trăm đồng

 

Xin mời xem chi tiết: năm học 2010-2011 , năm học 2011-2012 ,

                                          năm học 2012-2013 , năm học 2013-2014