Nghị quyết Đại hội đảng viên chi bộ trường THPT Đại Ngãi lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đảng viên chi bộ trường THPT Đại Ngãi lần thứ V,

nhiệm kỳ 2015 – 2020

---------

Đại hội đảng viên chi bộ trường THPT Đại Ngãi lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020 được tiến hành vào ngày 25/04/2015 tại trường THPT Đại Ngãi.

QUYẾT NGHỊ

1. Về đánh giá tình hình kết quả 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ trường THPT Đại Ngãi lần thứ IV, nhiệm kỳ 2010-2015.

1.1. Công tác xây dựng Đảng

- Chấp hành tốt việc thực hiện nghị quyết của Đảng bộ huyện, nghị quyết của chi bộ trường; chấp hành tốt việc thực hiện Điều lệ Đảng và các quy định của Đảng.

- Thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Đã bổ sung Ban Chi ủy để kiện toàn tổ chức và có xây dựng Quy chế làm việc.

 - Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý kế thừa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao.

- Kết nạp đảng viên vượt chỉ tiêu so với chỉ tiêu NQ đề ra.

- Ban Chi ủy đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát cụ thể từng năm để triển khai. Trong nhiệm kỳ không có đảng viên vi phạm phải bị xử lý kỷ luật.

1.2. Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

- Tỉ lệ đỗ Tốt nghiệp THPT vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra là trên 70%.

- Số HS đỗ Đại học nguyện vọng 1 tăng qua từng năm học.

+ Bình quân mỗi năm có 9,6 em Học sinh giỏi 3 năm liền (giỏi toàn cấp).

+ Bình quân mỗi năm có 6,8 HS đạt danh hiệu “Học sinh Giỏi cấp tỉnh”, có 05 em đạt giải (giải toán nhanh trên máy tính cầm tay) cấp tỉnh.

+ Trong nhiệm kỳ có 01 học sinh đạt giải Ba quốc gia môn Lịch Sử.

- Bình quân mỗi năm HS có Hạnh kiểm loại Khá và Tốt chiếm tỷ lệ 96,60%.

- Bình quân mỗi năm có 07 GV dạy giỏi cấp trường. Trong nhiệm kỳ có 03 GV được công nhận danh hiệu “Giáo viên trung học phổ thông dạy giỏi cấp tỉnh”.

- Bình quân mỗi năm có 72,8 GV đạt “Danh hiệu lao động tiên tiến”; 27 GV đạt “Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”. Trong nhiệm kỳ có 06 lượt giáo viên đạt“Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”; có 37 lượt giáo viên nhận Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh, có 04 giáo viên nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục; 01 cán bộ nhận Bằng khen của Thủ tướng chính phủ.

- Lãnh đạo chỉ đạo tốt các  đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Chữ thập đỏ, Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động tốt.

Tuy nhiên, hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong những năm qua vẫn còn có những hạn chế, khuyết điểm như:

* Công tác xây dựng Đảng

- Công tác phê bình và tự phê bình đôi lúc còn mang tính hình thức,

- Công tác kiểm tra, giám sát đảng viên còn lúng túng về phương pháp, quy trình tiến hành kiểm tra, giám sát; còn có đơn tố cáo nặc danh.

* Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

- Tình trạng học sinh bỏ học còn nhiều và đang có chiều hướng gia tăng. Còn nhiều học sinh chưa có động cơ thái độ học tập đúng đắn.

- Nhà trường thiếu phòng học ảnh hưởng chất lượng dạy học.

- Còn một số giáo viên, nhân viên chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm dẫn đến mức độ hoàn thành nhiệm vụ chưa cao.

Từ thực tiễn lãnh đạo 5 năm qua, Chi bộ rút ra một số kinh nghiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ chi bộ cần phải:

- Phải tích cực tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên; phải tạo được sự đồng thuận nội bộ, thực hiện tốt quy chế dân chủ, làm tốt công tác phê và tự phê bình.

- Phải nắm vững các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước phải bám sát tình hình thực tế, biết vận dụng linh hoạt, sáng tạo và đề ra biện pháp chỉ đạo cụ thể, có sơ tổng kết và rút kinh nghiệm.

2. Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 5 năm  2015 - 2020

2.1. Phương hướng, mục tiêu chung

- Tích cực thực hiện có hiệu quả nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành giáo dục.

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý.

- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học nhằm phát huy tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh.

- Tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh.

- Tập trung phát triển đội ngũ cán bộ cốt cán, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, tác phong lối sống lành mạnh, văn hoá giao tiếp, hiểu biết xã hội; giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

 - Giữ vững danh hiệu: Chi bộ Đảng trong sạch, vững mạnh. Phấn đấu đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu”.

 - Đẩy mạnh cuộc vận động xã hội hóa giáo dục, tranh thủ các nguồn đầu tư các cấp để xây dựng cơ sở vật chất phục vụ cho công tác dạy và học.

- Xây dựng chính quyền, đoàn thể vững mạnh, hoạt động hiệu quả và có chiều sâu.

2.2. Mục tiêu phấn đấu hàng năm

2.2.1. Các chỉ tiêu của ngành Giáo dục & Đào tạo:

* Các chỉ tiêu về HS:

- Tỉ lệ HS lên lớp thẳng: 80% trở lên;

- Tỉ lệ HS bỏ học không quá 7%;

- Tỉ lệ HS có Hạnh kiểm Khá và Tốt: 95% trở lên;

- Tỉ lệ Tốt nghiệp THPT: trên 95%;

- Đỗ ĐH (nguyện vọng1): 30 HS trở lên/năm học.

- Có từ 50% số học sinh dự thi đạt giải trong kỳ thi “Học sinh Giỏi cấp tỉnh” và có 01 HS đạt danh hiệu “Học sinh Giỏi cấp Quốc gia”/nhiệm kỳ.

- Trường nằm trong tốp 10 trong Hội khỏe Phù Đổng, Hội thao điền kinh cấp tỉnh, Hội thao Quốc phòng – An ninh cấp tỉnh.

- Có giải trong Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” cấp tỉnh.

* Các chỉ tiêu về GV:

- GV dạy Giỏi cấp trường: từ 10% trở lên/năm học.

- GV dạy Giỏi cấp tỉnh: có từ 02 GV trở lên/lần tổ chức Hội thi cấp tỉnh.

 - Trường phấn đấu có GV đạt giải trong Hội thi làm đồ dùng dạy học và Hội thi thiết kế bài giảng bằng giáo án điện tử.

- Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ số CB-GV trên chuẩn (Thạc sỹ): trên 15%.

* Các chỉ tiêu về danh hiệu thi đua tập thể và cá nhân:

- 80% CB-GV-NV đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”/năm học.

- Có 15% trên tổng số  lao động tiên tiến đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”/năm học.

- Có giáo viên đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” và bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh /năm học theo tỷ lệ quy định.

- Trong nhiệm kỳ, phấn đấu có ít nhất 01 CBQL hoặc 01 GV đạt các danh hiệu thi đua như: “Chiến sỹ thi đua toàn quốc” hoặc “Nhà giáo ưu tú

Trường đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”

. Công đoàn trường đạt danh hiệu “Vững mạnh xuất sắc

. Đoàn TN trường đạt danh hiệu “Vững mạnh xuất sắc

* Chỉ tiêu về xây dựng cơ sở vật chất:

Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ trường có được Khu hiệu bộ.

* Chỉ tiêu về xây dựng trường đạt Chuẩn quốc gia:

Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ trường có đủ điều kiện đạt Chuẩn quốc gia.

2.2.2. Các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng:

* Có từ 03 cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trở lên được kết nạp Đảng/năm hành chính.

* Có từ 80% đảng viên trở lên đạt mức xếp loại “Đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ”/năm hành chính.

- Có từ 04 đảng viên trở lên đạt mức xếp loại “Đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”/năm hành chính.

- Chi bộ đạt “Trong sạch vững mạnh”/năm và phấn đấu trong cả nhiệm kỳ có ít nhất 01 năm đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”.

* Phấn đấu trong nhiệm kỳ đề nghị và được Huyện ủy thành lập Đảng bộ Trường THPT Đại Ngãi.

2.2.3. Nhiệm vụ và giải pháp

- Lãnh đạo cán bộ, đảng viên và giáo viên thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào của Đảng của Ngành.

- Xây dựng Đảng: làm tốt công tác quản lý đảng viên, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tích cực tham gia sinh hoạt, làm tốt nhiệm vụ của người đảng viên ở nơi cư trú, thực hiện nghiêm túc quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm.

- Xây dựng chính quyền: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong bộ máy chính quyền nhà trường.

- Xây dựng đoàn thể: Lãnh đạo Công đoàn cơ sở, Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh,  Phối hợp với Ban Đại diện cha mẹ học sinh cùng thực hiện nhiệm vụ.

3. Đại hội thông qua báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chi ủy Chi bộ trường THPT Đại Ngãi nhiệm kỳ 2015-2020 và được cấp ủy cấp trên đánh giá và chỉ đạo,  Đại hội tiếp thu ý kiến chỉ đạo của cấp ủy cấp trên.

4. Đại hội Thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của đảng viên đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ huyện Long Phú. Báo cáo tổng hợp ý kiến của đảng viên dự Đại hội đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội chi bộ THPT Đại Ngãi lần thứ V, tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội để bổ sung, hoàn chỉnh văn bản, báo cáo.

5. Đại hội tiến hành quy trình bầu cử và thông qua kết quả bầu cử chi bộ THPT Đại Ngãi lần thứ V nhiệm kỳ 2015 – 2020.

- Ban chi ủy chi bộ gồm 05 đồng chí:

1/ Nguyễn Phước Beo

2/ Trần Hải Triều

3/ Lâm Thị Tú Vân

4/ Nguyễn Xuân Đào

5/ Lâm Minh Phục

  • Bí thư: Nguyễn Phước Beo
  • Phó Bí thư: Trần Hải Triều

6. Thông qua kết quả bầu bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Long Phú gồm:

- 02 đại biểu chính thức:

+ Nguyễn Phước Beo

+ Lâm Minh Phục

  • 01 đại biểu dự khuyết: Trần Hải Triều

Chi ủy, chi bộ trường THPT Đại Ngãi nhiệm kì lần thứ V hoàn chỉnh hồ sơ và kết quả bầu cử, báo cáo Đảng bộ huyện Long Phú để quyết định chuẩn y theo quy định.

7. Giao ban chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 căn cứ vào Nghị quyết Đại hội, xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch công tác cụ thể để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đi vào triển khai thực hiện.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Chi bộ tiếp tục phát huy truyền thống của chi bộ đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ V của chi bộ đã đề ra.

Nghị quyết này được thông qua tại đại hội đảng viên chi bộ trường THPT Đại Ngãi lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020 vào lúc 12 giờ 00 phút ngày 25 tháng 4 năm 2015.

 

 TM ĐOÀN CHỦ TỊCH
Nguyễn Phước Beo

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 73
Hôm qua : 161
Tháng 06 : 3.761
Năm 2022 : 22.756