Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Giáo dục năm 2015

 

 

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC SÓC TRĂNG

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT ĐẠI NGÃI

Số:  03  /KH- CĐCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đại Ngãi, ngày 17 tháng 01 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

Về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Giáo dục tiến tới

Đại hội thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động lần thứ IX

và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX

 

Căn cứ Kế hoạch số 35/KH-LĐLĐ ngày 24/11/2014 của LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động lần thứ IX và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX; Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Giáo dục tỉnh Sóc Trăng năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng;

Căn cứ Kế hoạch số 05/KH-CĐN ngày 13/01/2015 của Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Sóc Trăng về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động lần thứ IX và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX,

Ban chấp hành Công đoàn Trường THPT Đại Ngãi xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến như sau:

            I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

            1. Tổng kết, đánh giá đúng kết quả và tác dụng của phong trào thi đua từ sau Đại hội thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động toàn quốc lần thứ VIII (năm 2010) đến nay đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức Công đoàn, góp phần thưc hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, của tỉnh. Đồng thời, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua và công tác khen thưởng của tổ chức Công đoàn trong thời gian tới (giai đoạn 2015-2020).

            2. Biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân Nhà giáo ưu tú, chiến sĩ thi đua, giáo viên dạy giỏi; các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của tổ chức Công đoàn. Qua đó, tiếp tục khơi dậy, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) và hoạt động công đoàn, tạo động lực cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tổ chức Công đoàn theo tinh thần Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Giáo dục tỉnh Sóc Trăng và các Nghị quyết đại hội của công đoàn cấp trên; chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của BCH Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.

            3. Thông qua Hội nghị để tổng kết các bài học kinh nghiệm về tổ chức các phong trào thi đua và công tác khen thưởng; kinh nghiệm về xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07 tháng 04 năm 2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

            4. Hình thức tổ chức đảm bảo trang trọng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức.

            II. NỘI DUNG VÀ CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

            1. Những nội dung tập trung chỉ đạo từ nay đến Đại hội thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động tỉnh lần thứ IX và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

            1.1 Phát động phong trào thi đua sâu rộng trong CBNGNLĐ gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2014-2015, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2011-2015. Các CĐCS trực cần có kế hoạch, biện pháp tổ chức thi đua cụ thể, góp phần lập thành tích thiết thực hướng tới kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 40 năm giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, 70 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, 125 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và những ngày kỷ niệm lớn trong năm 2015.

            1.2  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thi đua yêu nước; tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chủ trương, nghị quyết của Ban Chấp hành TLĐ về công tác thi đua, khen thưởng. Trong đó cần tập trung tuyên truyền về Đại hội thi đua, Hội nghị điển hình tiên tiến, biểu dương ghi nhận những thành quả của phong trào thi đua trong CBNGNLĐ và hoạt động công đoàn; mở rộng nhiều hình thức tuyên truyền, biểu dương các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới, tạo không khí thi đua sôi nổi trong CBNGNLĐ ở từng đơn vị, trường học.  

            1.3 Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị, Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành để nâng cao nhận thức và trách nhiệm chấp hành tốt các quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng.

            1.4 Đề nghị khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua vào dịp Hội nghị điển hình tiên tiến cũng như dịp tổng kết năm học 2014-2015.  1.5 Trên cơ sở các bài học kinh nghiệm đã được tổng kết, cần tiến hành nhân rộng các điển hình tiên tiến và kịp thời phát hiện những nhân tố mới để nhân rộng thành phong trào chung, làm cho công tác thi đua khen thưởng luôn thiết thực và hiệu quả.

           

2. Ban tổ chức Hội nghị

            Trưởng ban

1)      Ông Nguyễn Phước Beo- Bí thư chi bộ, Q. Hiệu trưởng

            Các phó trưởng ban

2)      Ông Lâm Minh Phục- Chủ tịch công đoàn

3)      Bà Lâm Thị Tú Vân- Phó Hiệu trưởng

            Thành viên

4) Ông Trần Hải Triều – Phó hiệu trưởng

5) Ông Võ Tấn Phước- P. Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ Sinh- KTNN

6) Bà Lý Thúy Phượng- Tổ trưởng tổ Hóa

7) Bà Nguyễn Thị Thu- Tổ trưởng tổ Văn

8) Bà Hứa Thị Phương Trang- Tổ trưởng tổ Toán

9) Bà Nguyễn Xuân Đào- Tổ trưởng tổ Lịch sử

10) Ông Vương Minh Lập- Tổ trưởng tổ Địa- GDCD

11) Ông Đinh Thành Luân- Tổ trưởng tổ Vật lý- KTCN

12) Ông Võ Xuân Bình- Tổ trưởng tổ Tin học

13) Ông Lê Văn Tâm- Tổ trưởng tổ TD- GDQP

14) Bà Lương Hạnh Nguyên- Tổ trưởng tổ Anh Văn

            15) Bà Lý Hoài Vân- Tổ trưởng tổ Văn phòng

            3. Hình thức, nội dung, thời gian tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ở cơ sở

            2.1. Căn cứ tình hình thực tế, Công đoàn báo cáo với cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền tổ chức một trong các hình thức sau: “Hội nghị điển hình tiên tiến”, “Hội nghị biểu dương cá nhân tiêu biểu” hoặc “Gặp mặt, giao lưu với các điển hình tiên tiến tiêu biểu”.

            2.2. Thành phần: Toàn thể Cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường tham dự.

2.3.  Nội dung chương trình tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến:

            Phần nghi thức: - Tuyên bố lý do;

                                           - Giới thiệu đại biểu;

            Phần nội dung:

- Phát biểu khai mạc;

            - Báo cáo đánh giá, biểu dương khen thưởng phong trào thi đua trong đội ngũ CBNGNLĐ trong 5 năm 2011- 2015.

            - Báo cáo tham luận của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. (Tham luận cần nêu rõ quyết tâm vượt khó, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, là tấm gương sáng để mọi người học tập, noi theo);

            + Tổ giám thị góp phần giáo dục đạo đức của học sinh trong nhà trường: Thầy Lê Quan Tuấn.

            + Vai trò của GVCN trong việc nâng cao kết quả học tập của học sinh: Cô Trần Thị Mộng Thơ.

            + Quá trình phấn đấu đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: Thầy Nguyễn Hữu Trọng.

            - Phát động thi đua, hạ quyết tâm thực hiện tốt phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020;

            - Phát biểu của lãnh đạo cấp ủy, Công đoàn cấp trên (nếu có);

- Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo và bế mạc Hội nghị.

            2.4. Thời gian tổ chức hội nghị: 01 buổi ( 15 giờ 30 phút, ngày 07/02/2015).

            III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

            1. Căn cứ Kế hoạch này, các đồng chí Ban chấp hành công đoàn, Tổ trưởng chuyên môn, Tổ trưởng công đoàn cần có kế hoạch cụ thể để phối hợp với các bộ phận trong nhà trường tổ chức triển khai ở đơn vị, đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu, nội dung theo quy định.

            2. Các cá nhân, tập thể được chọn viết tham luận điển hình tiên tiến gửi bài viết báo cáo cho Ban tổ chức trước ngày 31/01/2015.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến Trường THPT Đại Ngãi tiến tới Đại hội thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động lần thứ IX và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX. Mong các đồng chí Ban chấp hành, Trưởng các bộ phận, công đoàn viên trong nhà trường phối hợp tổ chức thực hiện tốt kế hoạch này.

DUYỆT CỦA CHI BỘ                                                           TM. Ban chấp hành

            (đã duyệt)                                                                              Chủ tịch

                                                                                                             (đã ký)

    Nguyễn Phước Beo                                                                 Lâm Minh Phục

 

Nơi nhận:

- Chi bộ (để báo cáo);

-  Ban  giám  hiệu (để phối hợp);

 -  Các  TTCM  (để thực hiện) ;

 - Lưu: CĐCS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.179
Hôm qua : 204
Tháng 01 : 9.403
Năm 2019 : 9.403