Hưởng ứng cuộc thi viết “Những tấm gương phụ nữ Việt Nam Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang”

Ban Giám Hiệu trường THPT Đại Ngãi phối hợp với Công Đoàn trường phát động cuộc thi viết “Những tấm gương phụ nữ Việt Nam Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang” theo tinh thần công văn Số 1126/SGDĐT-VP, ngày 05 tháng 7 năm 2012 của Sở GD&ĐT Sóc Trăng. Đề nghị quý Thầy Cô của trường tích cực hưởng ứn ...

 

UBND TỈNH SÓC TRĂNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1126/SGDĐT-VP

Sóc Trăng, ngày 05 tháng 7 năm 2012

V/v triển khai hưởng ứng cuộc thi viết “Những tấm gương phụ nữ Việt Nam Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang”

 

 

  Kính gửi:

 

- Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố;

- Các trường THPT và đơn vị trực thuộc.

 

Căn cứ Công văn số 93/CV-BTV, ngày 02/7/2012 của Ban Thường vụ Hội liện hiệp Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng về việc triển khai hưởng ứng cuộc thi viết “Những tấm gương phụ nữ Việt Nam Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang”.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng thông báo đến các đơn vị một số nội dung  như sau:

1. Mục đính ý nghĩa cuộc thi

Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân về phẩm chất đạo đức của Phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước; đồng thời góp phần khích lệ các tầng lớp phụ nữ rèn luyện tu dưỡng các phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước và thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2. Thể lệ cuộc thi

Đề nghị các đơn vị tải về trên website của Sở Giáo dục và Đảo tạo Sóc Trăng www.soctrang.edu.vn

3. Địa điểm và thời gian gửi bài dự thi

Bài dự thi gửi về Ban Tuyên giáo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng, số 11 đường Trần Hưng Đạo – TP Sóc Trăng trước ngày 30/8/2012.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị quan tâm và tham gia hưởng ứng tốt cuộc thi do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Hội LHPN tỉnh;

- Website Sở;

- Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC

 PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Tuyết Hà

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 23
Hôm qua : 169
Tháng 03 : 4.062
Năm 2019 : 24.040