Lịch công tác

Từ ngày 16/07/2018 đến ngày 22/07/2018

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ Hai
16/07/2018
Lịch công tác tuần từ ngày 16/7/2018 đến ngày 22/7/2018
Tải xuống
Cô Nguyễn Xuân Đào, thầy Trần Hải Triều