Đại học Bình Dương tư vấn hướng nghiệp và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ngày 18/01/2018