Thông báo về việc thuyên chuyển hè cho công chức, viên chức năm 2011

Thông báo về việc thuyên chuyển hè cho công chức, viên chức năm 2011
 

Thông báo về việc thuyên chuyển: TBThuyenChuyen.doc

Đơn xin thuyê chuyển: DonxinThuyenChuyen.doc

Xem chi tiết trong file đính kèm

Tác giả: BBT
Bài tin liên quan