Về việc phối hợp tổ chức Chương trình “Khám phá tri thức” năm học 2017 – 2018