Chỉ thị về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng