Em Trịnh Minh Quang nhận học bổng Tiếp bước cho em đến trường