Lịch thi khảo sát chất lượng học sinh cuối cấp THPT cho học sinh lớp 12 hệ giáo dục phổ thông

 

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian

làm bài

Giờ phát

đề cho

thí sinh

Bắt đầu

tính giờ

làm bài

19/4/2011

Sáng

Ngữ văn

150 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

Chiều

Vật lý

60 phút

14 giờ 15

14 giờ 30

20/4/2011

Sáng

Địa lý

90 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

Chiều

Sinh học

60 phút

14 giờ 15

14 giờ 30

21/4/2011

Sáng

Toán

150 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

Chiều

Tiếng Anh

60 phút

14 giờ 15

14 giờ 30

Lịch sử

90 phút

14 giờ 25

Tác giả: BBT
Bài tin liên quan