Kế hoạch bồi dưỡng và đưa học sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia năm 2018

 

 

SỞ GD & ĐT SÓC TRĂNG

TRƯỜNG THPT ĐẠI NGÃI

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 234/KH-THPTĐN

Đại Ngãi, ngày 22 tháng 9  năm 2017

 

 

KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng và đưa học sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia

năm 2018

Căn cứ Thông tư số 56/2011/TT-BGDĐT, ngày 25/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia;

Căn cứ kết quả điểm thi chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia năm 2018 do Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng công bố ngày 11 tháng 9 năm 2017,

Trường THPT Đại Ngãi xây dựng Bồi dưỡng và đưa học sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia năm 2018 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

- Nhằm từng bước nâng cao kết quả học sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia của nhà trường.

- Giáo viên và học sinh tích cực ôn luyện để đạt kết quả cao.

II. Ban chỉ đạo, giáo viên bồi dưỡng và đội tuyển học sinh giỏi

1. Ban chỉ đạo, giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi

* Ban chỉ đạo:

         

STT

Họ và tên

Chức vụ

Tổ chuyên

 môn

Nhiệm vụ

1

Trần Hải Triều

P. Hiệu trưởng

Toán

Trưởng ban

2

Nguyễn Xuân Đào

P. Hiệu trưởng

Lịch sử

Phó trưởng ban

3

Lê Văn Lương

Nhân viên kế toán

Văn phòng

Thành viên

 

* Giáo viên bồi dưỡng:

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Bộ môn

Ghi chú

1

Nguyễn Xuân Đào

P. Hiệu trưởng

Lịch sử

 

2. Đội tuyển

Tổng số học sinh của trường THPT Đại Ngãi tham dự bồi dưỡng là 01, đăng ký dự thi ở môn Lịch sử.

III. Nội dung, thời gian và địa điểm bồi dưỡng

1. Nội dung bồi dưỡng

Căn cứ theo hướng dẫn số 10803/BGDĐT-GDTrH ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện chương trình chuyên sâu các môn chuyên cấp THPT và các chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Giáo viên bồi dưỡng tổ chức nghiên cứu, sưu tầm tài liệu, biên soạn thành các chuyên đề trình Ban chỉ đạo phê duyệt và tiến hành bồi dưỡng cho học sinh theo kế hoạch đã quy định.

2. Thời gian bồi dưỡng

Thời gian khoá học là 12 tuần với số lượng bồi dưỡng khoán là 24 tiết/1 môn.

Thực hiện từ ngày 02 tháng 10 năm 2017 đến ngày 24 tháng 12 năm 2017, thời gian do giáo viên tự sắp xếp.

          3. Địa điểm bồi dưỡng

Bồi dưỡng tập trung tại Trường THPT Đại Ngãi.

IV. Đưa học sinh dự thi

Thời gian và địa điểm: theo thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo.

V. Kinh phí

Bồi dưỡng: Nếu giáo viên dạy vượt số tiết quy định/1 tuần/1 năm học thì sẽ được chi bồi dưỡng nhưng không quá 600.000đ/1 người/1 đợt.

Đưa học sinh dự thi: Thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ.

Mức thưởng: Nếu có học sinh đạt giải, trường sẽ chi thưởng cho giáo viên bồi dưỡng và học sinh theo Quy chế chi tiêu nội bộ.

VI. Tổ chức thực hiện

Hiệu trưởng Trường THPT Đại Ngãi ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo và tổ bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi. Phó hiệu trưởng có trách nhiệm sắp xếp thời gian, phòng học, thông báo cho học sinh tổ chức ôn luyện.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Bồi dưỡng và đưa học sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia năm 2018 của trường THPT Đại Ngãi, yêu cầu các cá nhân và bộ phận có liên quan nghiêm túc thực hiện đúng kế hoạch.            

                                                                

 Nơi nhận:

-          Hiệu trưởng (để b/c);

-          Các phó hiệu trưởng (để chỉ đạo);

-          GV được phân công;

-          Website trường;

-          Lưu: VT, KT.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Trần Hải Triều

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 529
Tháng 05 : 6.327
Năm 2019 : 50.907