Kế hoạch phát động phong trào thi đua trong đấu tranh phòng, chống tội phạm năm 2017

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

SÓC TRĂNG

TRƯỜNG THPT ĐẠI NGÃI

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 62/KH-THPTĐN

Đại Ngãi, ngày 22 tháng 3 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Phát động phong trào thi đua trong đấu tranh phòng, chống tội phạm năm 2017

            Căn cứ kế hoạch số 457/KH-SGDĐT ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng về việc phát động phong trào thi đua trong đấu tranh phòng, chống tội phạm năm 2017,

            Trường THPT Đại Ngãi xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua trong đấu tranh phòng, chống tội phạm năm 2017 như sau:

            I. Mục đích, yêu cầu

            - Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; quan tâm triển khai thực hiện các chủ trương, kế hoạch của ngành đối với công tác này.

            - Tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

            - Triển khai, tuyên truyền thực hiện phong trào một cách sâu rộng, hiệu quả, kéo giảm tội phạm, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, giảm tai nạn giao thông, đảm bảo an ninh trường học.

            II. Nội dung thực hiện

            - Tiếp tục chỉ đạo triển khai, quán triệt thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết và các văn bản có liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm:

            + Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới”.

            + Kết luận số 86Kl/TW ngày 05/11/2010 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 14/10/2016 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tăng cường công tác lãnh đạo đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới”.

            + Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”.

            + Chỉ thị số 18/CT-TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”.

            + Chỉ thị số 09/CT-TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới”.

            + Nghị quyết số 37-NQ/QH13 ngày 23/01/2012 của Quốc hội về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

- Tiếp tục phối hợp với cơ quan công an thị trấn Đại Ngãi và công an các xã có học sinh theo học như Hậu Thạnh, Long Đức, Phú Hữu, An Mỹ, An Thạnh I xây dựng quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trong trường học theo quy định tại Quy chế phối hợp số 03/QCPH/CAT-SGDĐT ngày 24/3/2016 giữa Công an tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo; công văn số 578/SGDĐT-GDTrH ngày 31/3/2016 về việc triển khai Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT/BGDĐT-BCA ngày 28/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an trong việc quy định rõ trách nhiệm của Công an thị trấn Đại Ngãi, trách nhiệm của trường THPT Đại Ngãi nhằm thực hiện công tác thi đua đấu tranh phòng chống tội phạm.

- Trường THPT Đại Ngãi yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia tích cực công tác phòng, chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội.

- Thời gian thực hiện phong trào thi đua từ ngày ban hành kế hoạch đến hết ngày 31/12/2017.

III. Tổ chức thực hiện

Trường THPT Đại Ngãi tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, công an thị trấn Đại Ngãi và các xã vùng lân cận để thực hiện phong trào thi đua trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội LH Thanh niên, Tổ Giám thị, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn nâng cao ý thức về đấu tranh phòng, chống tội phạm và các tệ nạn ma túy, tệ nạn xã hội xảy ra trong và ngoài trường học.

            Trên đây là kế hoạch phát động phong trào thi đua trong đấu tranh phòng, chống tội phạm năm 2017 của trường THPT Đại Ngãi. Trường THPT Đại Ngãi đề nghị tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh thực hiện tốt tinh thần nội dung kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì liên hệ lãnh đạo  nhà trường, trưởng các bộ phận để phối hợp giải quyết.

                                                                                                                         KT. HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                                                      PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Sở Giáo dục và Đào tạo (để b/c);                                                                             (Đã ký)

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh;

- Website trường;

- Lưu: VT.

                                                                                                                           Nguyễn Xuân Đào

                                                                                               

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 0
Hôm qua : 215
Tháng 06 : 9.456
Năm 2019 : 63.711