Kế hoạch quản lý công tác chủ nhiệm năm học 2015 - 2016

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

SÓC TRĂNG

TRƯỜNG THPT ĐẠI NGÃI

Số:   276  /KH-THPTĐN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  

Đại Ngãi, ngày 03  tháng 10  năm 2015

                                                     

KẾ HOẠCH

Quản lý công tác chủ nhiệm năm học 2015 - 2016

Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Quyết định số 257/QĐ-THPTĐN ngày 19 tháng 9 năm 2015 của Trường THPT Đại Ngãi về việc ban hành Quy chế làm việc của Trường THPT Đại Ngãi;

Căn cứ kế hoạch số 258/KH-THPTĐN ngày 19 tháng 9 năm 2015 của Trường THPT Đại Ngãi: Kế hoạch năm học 2015 – 2016,

Trường THPT Đại Ngãi xây dựng Kế hoạch quản lý công tác chủ nhiệm như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh.

- Thực hiện tốt công tác duy trì sĩ số, chủ động phối hợp với gia đình học sinh và chính quyền địa phương trong việc vận động học sinh đến trường.

- Nâng cao hiệu quả các hoạt động giáo dục trong nhà trường, đưa hoạt động giáo dục có tính thường xuyên.

- Tạo môi trường thân thiện giúp học sinh tự tin, học tập có hiệu quả và phát huy được năng khiếu, sở trường cá nhân.

- Hình thành ý thức kỉ luật ở học sinh một cách tích cực.

- Hình thành lòng yêu nước, yêu dân tộc, có cái nhìn rộng về môi trường xã hội, văn hoá ngoài khu vực học sinh sống.

II. YÊU CẦU

Để đạt được mục tiêu đề ra, yêu cầu tất cả các bộ phận, các tổ chức chính trị, xã hội trong nhà trường, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên giảng dạy, cán bộ, công nhân viên đề cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm các vấn đề sau:

- Luôn thực hiện đúng và tốt các văn bản qui định về công tác chủ nhiệm: Hướng dẫn tổ chức khen thưởng và kỷ luật học sinh, sổ chủ nhiệm, sổ ghi gọi tên ghi điểm, …

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc quản lý, khuyến khích sự tham gia của học sinh về mọi mặt trong việc giáo dục toàn diện học sinh.

- Kết hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh để giáo dục đạo đức, tác phong, nề nếp, ý thức tổ chức kỷ luật của học sinh.

- Việc khen thưởng và kỷ luật đối với học sinh cần phải:

+ Chính xác, khách quan, vô tư, không định kiến, tùy tiện.

+ Dân chủ, bình đẳng, có lý có tình đối với mỗi học sinh.

+ Lấy giáo dục làm chính, đồng thời giữ nghiêm kỷ luật. Phát huy ưu điểm, bồi dưỡng những nhân tố tích cực, lấy đó làm chỗ dựa để khắc phục những thiếu sót, những biểu hiện tiêu cực.

+ Tiến hành kịp thời bằng những hình thức thích hợp.

+ Tạo ra trong nhà trường và ngoài xã hội một dư luận đúng đắn ủng hộ cái tốt, phê phán cái sai.

+ Có kế hoạch theo dõi sự tiến bộ và sửa chữa của học sinh vi phạm lỗi.

- Tăng cường đổi mới phương thức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo chủ điểm, giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống, giáo dục truyền thống; xây dựng nếp sống văn hóa, củng cố kỷ cương nề nếp, thực hiện giáo dục kỷ luật tích cực hiệu quả.

- Phối hợp với các bộ phận có liên quan tổ chức tốt, thu hút học sinh tham gia các hoạt động văn nghệ, trò chơi dân gian và các hội thi năng khiếu văn nghệ, thể dục – thể thao, tin học, ngoại ngữ,….

III. NỘI DUNG:

Giáo viên chủ nhiệm có nhiệm vụ:

          Xây dựng kế hoạch các hoạt động giáo dục thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục bảo đảm tính khả thi, phù hợp với đặc điểm học sinh, với hoàn cảnh và điều kiện thực tế nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp và của từng học sinh;

Thực hiện các hoạt động giáo dục theo kế hoạch đã xây dựng;

Phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, với các giáo viên bộ môn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức xã hội có liên quan trong việc hỗ trợ, giám sát việc học tập, rèn luyện, hướng nghiệp của học sinh lớp mình chủ nhiệm và góp phần huy động các nguồn lực trong cộng đồng phát triển nhà trường;

          Nhận xét, đánh giá và xếp loại học sinh cuối kỳ và cuối năm học; đề nghị khen thưởng và kỷ luật học sinh; đề nghị danh sách học sinh được lên lớp thẳng, phải kiểm tra lại, phải rèn luyện thêm về hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè, phải ở lại lớp; hoàn chỉnh việc ghi sổ điểm và học bạ học sinh;

Báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất về tình hình của lớp với Hiệu trưởng.

 

 

IV. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU:

- 100% học sinh lớp 10 được giới thiệu về trường và các hoạt động trong tuần sinh hoạt đầu năm.

- 50% học sinh được tư vấn về các vấn đề về tâm lí lứa tuổi, sức khoẻ sinh sản vị thành niên.

- 100% học sinh được học tập nội quy học sinh và quy tắc ứng xử; không có học sinh nghiện ma túy, phạm tội hình sự.

- 100% chi đoàn học sinh nhận chăm sóc cây xanh trong khuôn viên trường và đảm bảo vệ sinh lớp học, khu nhà vệ sinh.

- 100% các lớp tham gia cuộc thi “xanh hóa lớp học” do Đoàn Thanh niên trường  phát động.

- 100% các chi Đoàn tham gia Hội trại 26/3 và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Tỷ lệ học sinh đỗ TN THPT: trên 95%, đỗ Đại học, Cao đẳng nguyện vọng 01: trên 45% số học sinh đăng ký thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng.

- Tỷ lệ học sinh bỏ học: dưới 4%.

- Tỷ lệ học sinh yếu, kém (chưa kiểm tra lại): dưới 12% và tỷ lệ lưu ban: dưới 5%; 

- Tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng: ít nhất 88%; tỷ lệ học sinh khá giỏi: trên 30%; Tỷ lệ học sinh giỏi tỉnh: 50% số học sinh tham gia dự thi có giải. Có học sinh trong đội tuyển quốc gia.

- 100% các lớp tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua do trường, do ngành phát động.

          - 100% học sinh toàn trường tham gia ký cam kết chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về giao thông và không vi phạm pháp luật, các tệ nạn xã hội.

 

          V. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC HÀNG THÁNG

 

Tháng

Nội dung

Ghi chú

8

- Lãnh đạo trường xem xét hoàn cảnh, năng lực của giáo viên tiến hành phân công chủ nhiệm.

- GVCN nhận lớp, thực hiện công tác tổ chức lớp, ổn định lớp, thành lập ban cán sự lớp, sớm đưa lớp chủ nhiệm đi vào nề nếp.

- Giáo viên chủ nhiệm thực hiện phiếu báo cáo đầu năm học theo mẫu.

- Giáo viên chủ nhiệm lập danh sách học sinh nghèo, cận nghèo kèm theo giấy xác nhận của chính quyền địa phương.

- Bàn giao cơ sở vật chất lớp học cho  giáo viên và học sinh lớp có trách nhiệm quản lý tài sản của lớp.

- Kiểm tra giám sát tình hình thực hiện nội quy, ý thức giữ gìn cơ sở vất chất nhà trường trong học sinh.

- Thực hiện “Tháng khuyến học”, vận động học sinh và toàn thể giáo viên, công nhân viên nhà trường quyên góp tiền, quần áo, cặp sách cho học sinh nghèo.

- Chỉ đạo công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, các phong trào, lễ hội cho Lễ khai giảng năm học mới.

- Triển khai Quy chế thi  đua về đánh giá xếp loại tập thể lớp học sinh cho các lớp.

- Giáo viên chủ nhiệm triển khai nội dung sinh hoạt tuần theo nội dung chung của nhà trường.

- Triển khai, xét duyệt các loại học bổng, quà thưởng đầu năm học.

 

9

- Tổ chức lễ khai giảng năm học 2015 - 2016.

- Tiến hành tổ chức hội nghị cha mẹ học sinh đầu năm, bầu Ban đại diện CMHS năm học mới.

- GVCN xây dựng kế hoạch chủ nhiệm, hoạt động ngoài giờ lên lớp.

- GVCN thực hiện các loại sổ theo yêu cầu.

- Hoàn thành các biểu mẫu báo cáo đầu năm học

- Lãnh đạo nhà trường tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ chủ nhiệm vào cuối tháng 9

- Tiếp tục đôn đốc nhắc nhở học sinh thực hiện tốt nội quy trường lớp, giữ gìn tài sản nhà trường.

- Tuyên truyền vận động học sinh thực hiện tốt “Tháng an toàn giao thông”.

- Triển khai việc thực hiện tuyên truyền pháp luật trong nhà trường.

- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “3 đủ” cho học sinh nghèo.

- Giáo viên chủ nhiệm triển khai nội dung sinh hoạt tuần theo nội dung chung của nhà trường.

- Phối hợp với gia đình và chính quyền địa phương hạn chế tình trạng học sinh bỏ học.

- Khảo sát năng lực học sinh lớp 10, 11 để thành lập đội tuyển học sinh giỏi, tạo cơ hội cho học sinh phát huy năng lực bản thân.

- Phổ biến đến học sinh các cuộc thi và các phong trào lớn trong năm học.

 

10

- GVCN tiếp tục kiểm tra, giám sát chấn chỉnh nề nếp, ý thức tổ chức kỷ luật thái độ  học tập, chuyên cần của từng học sinh.

- Các lớp có học sinh đặc biệt, GVCN cần có biện pháp giáo dục kịp thời đồng thời báo cáo để lãnh đạo nhà trường cùng Hội đồng thi đua khen thưởng và kỷ luật, Đoàn thanh niên, tập thể hội đồng sư phạm bàn biện pháp giáo dục.

- Tổ chức sinh hoạt lớp với chủ đề “Nói không với hành vi bạo lực” nhằm nâng cao nhận thức của học sinh về việc kiên quyết phê phán, bài trừ hành vi đánh nhau. Tổ chức cho học sinh các lớp ký cam kết không tham gia đánh nhau, không mang theo và sử dung hung khí, vật dễ gây sát thương.

- Tăng cường giáo dục đạo đức lối sống, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

- Tuyên truyền ngày thành lập Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15/10.

- Tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam ngày 20/10.

- Phối hợp với gia đình và chính quyền địa phương hạn chế tình trạng học sinh bỏ học.

 

11

-  Tuyên truyền ý nghĩa ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11, nhắc nhở học sinh có ý thức học tốt, giữ gìn nề nếp, tuân thủ nội quy nhà trường thể hiện tinh thần tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn.

- Tổ chức thi đua chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam bằng các hoạt động có ý nghĩa. Chú trọng việc tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian.

- Thực hiện cuộc vận động thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, qua việc tổ chức các lớp đến chăm sóc Bia di tích đón đoàn tàu từ Côn Đảo trở về cập bến tại xã Đại Ngãi.

- Tiếp tục đôn đốc kiểm tra nhắc nhở việc thực hiện nội quy nhà trường, nề nếp tác phong, thái độ học tập của học sinh.

- Khuyến khích học sinh bày tỏ những suy nghĩ của mình cũng như những thắc mắc về kỹ năng sống, về giới tính thông qua hộp thư tư vấn của trường.

- Báo cáo các trường hợp học sinh có nguy cơ bỏ học và đã bỏ học, các hình thức vận động cho lãnh đạo nhà trường.

- Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12.

- Phối hợp với gia đình và chính quyền địa phương hạn chế tình trạng học sinh bỏ học.

 

12

- Tuyên truyền ý nghĩa ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12, tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

- Nhắc nhở học sinh duy trì tốt nề nếp thi đua, giao tiếp văn minh lịch sự, lễ phép, động viên các em cố gắng học tập tốt, đặc biệt là ôn tập, thi HKI  thật tốt.

- Báo cáo tình hình học sinh cá biệt, hướng giải quyết tình hình học sinh có nguy cơ bỏ học và bỏ học.

- Lãnh đạo nhà trường dự giờ các tiết HĐNGLL, chủ nhiệm lớp và kiểm tra các loại sổ sách chủ nhiệm.

- Tổ chức kiểm tra chất lượng học kỳ I, đánh giá xếp loại học lực, hạnh kiểm học sinh học kỳ I.

- Phối hợp với gia đình và chính quyền địa phương hạn chế tình trạng học sinh bỏ học.

 

1

- Tổng kiểm tra hồ sơ, sổ sách của giáo viên, cách đánh giá xếp loại học sinh.

- Sơ kết HKI, đánh giá chất lượng học tập, rèn luyện đạo đức của học sinh, xem xét kết quả đạt được so với chỉ tiêu đề ra để điều chỉnh, bổ sung biện pháp tối ưu nhằm đạt được kế hoạch cuối năm.

- Tổ chức họp cha mẹ học sinh, thông báo kết quả HKI cho cha mẹ học sinh, bàn biện pháp giúp đỡ học sinh  yếu, kém, kế hoạch phát triển học sinh khá giỏi.

- Tuyên truyền ngày học sinh, sinh viên. Phát động và hưởng ứng thật nhiệt tình đợt thi đua mừng Đảng, mừng xuân, các lớp dành nhiều điểm tốt, giờ học tốt.

- Phối hợp với gia đình và chính quyền địa phương hạn chế tình trạng học sinh bỏ học.

 

2

- Tuyên truyền ý nghĩa ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 3/2.

- Sơ kết phong trào thi đua mừng Đảng, mừng xuân.

- Hưởng ứng Tết trồng cây, phát động học sinh, giáo viên toàn trường lựa chọn trồng các loại hoa kiểng phù hợp, hoặc tổ chức các buổi chăm sóc cây xanh trong trường.

- Tổ chức cho học sinh các lớp lao động tổng vệ sinh trong và ngoài khu vực trường học trước khi nghỉ Tết.

- Tổ chức chăm sóc, trồng hoa khu di tích đón đoàn tàu từ Côn Đảo trở về.

- GVCN nhắc nhở, đôn đốc nề nếp chuyên cần của học sinh, tránh tình trạng bỏ học, nghỉ học sau Tết.

- Nhắc nhở học sinh thực hiện tốt công văn đón Tết an toàn tiết kiệm của Lãnh đạo nhà trường, các cấp lãnh đạo, của chính quyền địa phương.

- Tổ chức ký cam kết không vi phạm pháp luật, giữ gìn trật tự trường học, địa phương trong học sinh và toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường.

- Phối hợp, đề nghị sự hỗ trợ của Chính quyền thị trấn Đại Ngãi giữ gìn trật tự an toàn trường học trong những ngày đón Tết.

- Sau khi nghỉ Tết, duy trì nề nếp học tập, nề nếp chuyên cần, nhắc các em đi học đúng giờ, tránh bỏ học, nghỉ học. Theo dõi, thống kê báo cáo số lượng học sinh vắng những ngày sau Tết.

- GVCN thông báo các trường hợp vắng, vi phạm nội quy, thái độ học tập chưa tốt của học sinh cho cha, mẹ học sinh biết, đồng thời phối hợp các bộ phận trong nhà trường tìm hiểu nguyên nhân, tổ chức vận động các trường hợp nghỉ học.

- Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

- Phối hợp với gia đình và chính quyền địa phương hạn chế tình trạng học sinh bỏ học.

 

3

- Tuyên truyền ý nghĩa và tổ chức kỷ niệm ngày thành lâp Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26/3, Ngày Quốc tế Phụ  nữ 8/3.

- Tổng vệ sinh khu di tích đón đoàn tù chính trị trở về tại xã Đại Ngãi.

- Tiếp tục giám sát tình hình thực hiện nội quy, học tập, nề nếp, tác phong của học sinh.

- Tổ chức mở lớp cảm tình đoàn, GVCN giới thiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến có hạnh kiểm tốt. Đoàn TN có kế hoạch bồi dưỡng thanh niên cảm tình để chuẩn bị kết nạp vào Đoàn.

- Tổ chức tư vấn hướng nghiệp.

- Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975.

- Phối hợp với gia đình và chính quyền địa phương hạn chế tình trạng học sinh bỏ học.

 

4

- Tuyên truyền ý nghĩa ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4, qua đó giáo dục học sinh lòng yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc, có ý chí vươn lên học tốt, sống tốt.

- Tổ chức lễ kỷ niệm 30/4, Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

- Tiếp tục duy trì nề nếp, thi đua và phong trào học tập của các lớp.

- GVCN nhắc nhở động viên học sinh cố gắng ôn tập để thi học kì II đạt kết quả tốt.

- Phối hợp tổ chức lễ kết nạp Đoàn viên mới

- GVCN báo cáo các trường hợp vi phạm, có nguy cơ bỏ học, bỏ học, các hình thức đã vận động cho lãnh đạo nhà trường xem xét.

- Tổng vệ sinh khu di tích đón đoàn tù chính trị trở về tại thị trấn Đại Ngãi.

- Phối hợp với gia đình và chính quyền địa phương hạn chế tình trạng học sinh bỏ học.

 

5

- Phát động đợt thi đua chào mừng sinh nhật Bác.

- Tổ chức kết nạp Đoàn đợt II vào ngày 19/5.

- Đánh giá xếp loại học sinh cả năm học.

- Thông báo kết quả học tập của học sinh về gia đình.

- Tổ chức tổng kết năm học, triển khai kế hoạch hoạt động hè, bàn giao học sinh về địa phương.

- Tổ chức lễ tri ân cho học sinh cuối cấp.

- Tổ chức kiểm tra lại cho các học sinh chưa đủ điều kiện lên lớp.

- Chuẩn bị  các điều kiện về cơ sở vật chất, vệ sinh, hồ sơ, phương án tổ chức cho kỳ thi THPT quốc gia. Tham mưu với  địa phương về tổ chức kỳ thi, tuyên truyền tới cha mẹ học sinh về kỳ thi.

- Phối hợp với gia đình và chính quyền địa phương hạn chế tình trạng học sinh bỏ học.

 

6

- Giáo dục học sinh qua chủ đề “Mùa hè tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”.

- Tổ chức cho học sinh chăm sóc cây xanh, giữ gìn vệ sinh trường lớp.

- Tham gia hoạt động “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” với việc chăm sóc di tích lịch sử tại địa phương, nhận chăm sóc Bia lưu niệm đón Đoàn tàu chính trị từ Côn Đảo trở về.

- Học sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia.

 

7

- Tuyển sinh học sinh khối 10.

- Tiếp tục thực hiện việc chăm sóc cây xanh của học sinh tình nguyện.

- Tổ chức tổng vệ sinh trường, lớp, chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới.

 

 

* Nơi nhận:

- Hiệu trưởng (để b/c);

- Công đoàn;  Đoàn thanh niên (để phối hợp);

- GVCN (để thực hiện);

- Webstie;

- Lưu: VT.

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 (Đã ký)

 

 Nguyễn Xuân Đào

 

                                                                     

      

 

                                                                                                        

                                                                                                       

         

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 529
Tháng 05 : 6.327
Năm 2019 : 50.907