Kế hoạch tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục ATGT cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 01/5 năm 2017

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

SÓC TRĂNG

TRƯỜNG THPT ĐẠI NGÃI

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 95 /KH-THPTĐN

Đại Ngãi, ngày 27 tháng 4 năm 2017

KẾ HOẠCH

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục ATGT cho cán bộ, giáo viên,

nhân viên và học sinh trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 01/5 năm 2017

            Căn cứ công văn số 948/SGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 4 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng về việc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục ATGT cho học sinh, sinh viên trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 01/5 năm 2017,

            Trường THPT Đại Ngãi xây dựng kế hoạch tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục ATGT cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 01/5 năm 2017 như sau:

            I. Mục đích, yêu cầu

            - Nâng cao nhận thức, của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong việc tuân thủ Luật giao thông đường bộ, đường thủy, chú ý an toàn khi tham gia giao thông.

            - Tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong việc tuân thủ Luật giao thông.

            II. Nội dung thực hiện

1. Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện nghiêm túc không uống rượu, bia trước khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện; không chạy xe vượt quá tốc độ quy định; không sử dụng điện thoại khi lái xe; dừng xe quan sát an toàn khi qua đường ngang và từ đường phụ ra đường chính.

2. Tuyên truyền cho học sinh các tình huống dễ xảy ra tai nạn giao thông và các biện pháp phòng tránh; khuyến khích sử dụng giao thông công cộng và mặc áo phao đúng quy định khi đi đò qua sông.

III. Tổ chức thực hiện

            1. Lãnh đạo trường THPT Đại Ngãi xây dựng kế hoạch, triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

            2. Đoàn Thanh niên, giáo viên phụ trách dạy, coi thi các ngày 27, 28, 29 tháng 4 năm 2017 tuyên truyền, nhắc nhở các em học sinh thực hiện tinh thần nội dung kế hoạch này.

            Trên đây là kế hoạch tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục ATGT cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 01/5 năm 2017 của trường THPT Đại Ngãi. Trường THPT Đại Ngãi đề nghị tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh thực hiện tốt tinh thần nội dung kế hoạch này.

                                                                                                                             KT. HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                                                           PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Sở Giáo dục và Đào tạo (để b/c);                                                                                  (Đã ký)

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh;

- Website trường;- Lưu: VT.                                                                                   Nguyễn Xuân Đào  

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 595
Hôm qua : 356
Tháng 04 : 9.154
Năm 2019 : 40.684