Phân công thi nghề khóa ngày 17/7/2015

 

 

SỞ GD-ĐT SÓC TRĂNG

TRƯỜNG THPT ĐẠI NGÃI

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

DỰ KIẾN DANH SÁCH

Lãnh đạo, thư ký, giám thị, giám khảo, bảo vệ, phục vụ

Ban coi và chấm thi nghề phổ thông

Khóa thi ngày: 17/7/2015

Số TT

Họ và tên

Chức vụ

Dự kiến phân công

Ghi chú

1

Trần Hải Triều

P.Hiệu trưởng

Trưởng ban

 

2

Lâm Thị Tú Vân

P.Hiệu trưởng

P. trưởng ban

Giám sát đơn vị khác

3

Nguyễn Duy Mẫn

TTHĐ

Thư ký

 

4

Trần Thị Mộng Thơ

Giáo viên

Giám thị, giám khảo

 

5

Tô Đề Hiệp

Giáo viên

Giám thị, giám khảo

 

6

Nguyễn Hữu Trọng

Giáo viên

Giám thị, giám khảo

 

7

Trần Văn Nguyên

Giáo viên

Giám thị, giám khảo

 

8

Trần Thị Bích Trâm

Giáo viên

Giám thị

 

9

Trần Thị Quế Nhi