QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TỔ TIẾP NHẬN, NHẬP LIỆU THI THPT QUỐC GIA 2017

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ

ĐÀO TẠO SÓC TRĂNG

TRƯỜNG THPT ĐẠI NGÃI

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 67/QĐ-THPTĐN

Đại Ngãi, ngày 30  tháng 3  năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập tổ tiếp nhận, nhập liệu kiểm tra hồ sơ thi THPT Quốc gia,

tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2017

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐẠI NGÃI

          Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông;

          Căn cứ thông tư số 05/2017TT- BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên chính quy;

          Căn cứ hướng dẫn số 417/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2017;

          Căn cứ công văn số 430/SGDĐT-KTQL ngày 22 tháng 02 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng về việc tổ chức thi THPT quốc gia năm 2017;

          Xét phẩm chất và năng lực của cán bộ, giáo viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ tiếp nhận, nhập liệu và kiểm tra hồ sơ thi THPT quốc gia, tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2017 gồm các ông bà có tên sau:

Tổ trưởng:

1) Ông Trần Hải Triều – Phó Hiệu trưởng;

Các tổ phó:

2) Bà Nguyễn Xuân Đào – Phó Hiệu trưởng;

3) Bà Lâm Thị Tú Vân – Phó Hiệu trưởng;

Các thành viên:

4) Ông Võ Xuân Bình – TTCM;

5) Ông Nguyễn Quang Trí – Bí thư Đoàn trường;

6) Ông Lê Trí Nghĩa – Phó Bí thư Đoàn trường;

7) GVCN lớp 12 năm học 2016 – 2017;

8) Bà Võ Thị Tâm – TTVP.

Điều 2. Tổ tiếp nhận, nhập liệu và kiểm tra hồ sơ thi THPT quốc gia, tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2017 có nhiệm vụ:

- Tiếp nhận hồ sơ dự thi THPT Quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2017 của những đối tượng sau đây:

+ Học sinh đang học lớp 12 của trường THPT Đại Ngãi.

+ Học sinh của trường THPT Đại Ngãi đã hoàn thành chương trình lớp 12, chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước.

- Nhập dữ liệu đăng ký dự thi của các thí sinh vào phần mềm quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- In ấn, niêm yết công khai các biểu bảng và tiến hành kiểm tra, đối chiếu các loại hồ sơ của thí sinh, đảm bảo đúng theo quy chế thi năm 2017.

- Nộp hồ sơ đăng ký dự thi theo đúng thời gian quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng.

Nhiệm vụ của từng thành viên do tổ trưởng phân công.

Điều 3. Các ông bà phó hiệu trưởng, văn phòng nhà trường và các ông bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

-      Như điều 3;

-      Lưu VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 


Trần Hải Triều 

 

 

Nguồn: daingai.edu.vn
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 142
Hôm qua : 128
Tháng 02 : 2.770
Năm 2021 : 7.349