cho $result;}} ?> Thông báo về việc nộp hồ sơ nâng bậc lương trước thời ...

Thông báo về việc nộp hồ sơ nâng bậc lương trước thời hạn năm 2016

 

 

 

 

SỞ GD&ĐT SÓC TRĂNG

TRƯỜNG THPT ĐẠI NGÃI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  46/TB-THPTĐN

            

Đại Ngãi, ngày 01 tháng 02 năm 2016

 

 

 

THÔNG BÁO

Về việc nộp hồ sơ xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2016

 

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

 

Căn cứ Quyết định số 2440/QĐ-SGDĐT ngày 24/12/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, cấp độ xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiêm vụ;

Căn cứ công văn số 344/SGDĐT-TCCB ngày 12/3/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng về việc nâng lương trước thời hạn năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 36/QĐ-THPTĐN ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Hiệu trưởng trường THPT Đại Ngãi về việc thành lập Hội đồng xét nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2016;

Hiệu trưởng trường THPT Đại Ngãi thông báo về việc nộp hồ sơ xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2016 như sau:

1)    Đối tượng xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2016:

Những cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được xét nâng bậc lương trước thời hạn phải hội đủ các điều kiện sau đây:

- Thuộc đối tượng nâng lương thường xuyên năm 2016 (danh sách kèm theo);

- Đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản.

- Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh;

- Chưa được nâng bậc lương trước thời hạn trong thời gian giữ ngạch.

2) Hồ sơ bao gồm:

- Báo cáo thành tích (02 bản);

- Photo các minh chứng kèm theo (02 bản) trong 06 năm gần đây (từ năm học 2009-2010 đến năm học 2014-2015).

3) Thời gian nhận hồ sơ:

- Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 22 tháng 02 năm 2016;

- Người nhận hồ sơ: Cô Võ Thị Lợt, số điện thoại: 0169.8866330

* Chú ý:

          - Không nhận hồ sơ qua email;

          - Sau thời gian trên nếu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không nộp đủ hồ sơ thì xem như không có hồ sơ để xét nâng bậc lương trước hạn năm 2016.

 

 

 

Nơi nhận:

- Niêm yết phòng HĐ;

- Đăng Website;

- Cô Võ Thị Lợt;

- Các TTCM; TTVP.

- Lưu: VT.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Phước Beo 

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 230
Hôm qua : 245
Tháng 02 : 5.753
Năm 2019 : 17.167