Trang tin - Kế hoạch CCHC 2016

Hôm nay, ngày 21/11/2017              Trang chủTruyền thống | Điểm danh HS | Thời khóa biểu  |CẨM NANG TUYỂN SINH   | Thư viện ảnh | Góp ý |  

học để biết, học để làm việc, học để làm người, học để chung sống với nhau (quan điểm giáo dục của UNESCO)

Tin tức  
Tin nội bộ (8/11/2016)
  Kế hoạch CCHC 2016
 

 

   
   

KẾ HOẠCH

Thực hiện cải cách hành chính năm 2016

 

Căn cứ Kế hoạch 222/KH-SGDĐT ngày 29/01/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 và Công văn số 393/SGDĐT-TCCB ngày 02/3/2016 của Sở GD&ĐT Sóc Trăng về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2016,

Hiệu trưởng trường THPT Đại Ngãi xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2016 với các nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục xây dựng nền hành chính trong sạch vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh; cha mẹ học sinh; cán bộ, giáo viên, nhân viên (CB-GV-NV) nhà trường, các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính (TTHC);

- Nâng cao chất lượng giáo dục; tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát để nâng cao công tác CCHC tại các tổ, bộ phận chức năng trong nhà trường;

- Nâng cao chỉ số CCHC của nhà trường.

2. Yêu cầu

Việc triển khai thực hiện công tác CCHC phải đảm bảo thời gian, chất lượng, nội dung nhiệm vụ được phân công; đảm bảo có sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể, các bộ phận chức năng, CB-GV-NV, các tập thể lớp trong nhà trường.

II. NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

- Ban hành kế hoạch CCHC kịp thời; thực hiện đầy đủ các báo cáo CCHC theo quy định.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn cho văn phòng, các tổ trưởng chuyên môn và lãnh đạo các đoàn thể, CB-GV-NV để hiểu đúng, hiểu đủ CCHC nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về công tác CCHC trong toàn trường.

- Tăng cường kiểm tra nội bộ công tác CCHC đối với văn phòng nhà trường, các tổ chuyên môn, các bộ phận chức năng và CB-GV-NV; đưa nội dung kiểm tra CCHC vào kế hoạch kiểm tra nội bộ nhà trường.

2. Cải cách thể chế

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, quy định của ngành, nội quy của cơ quan đơn vị cho CB-GV-NV, học sinh và cha mẹ học sinh.

- Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác xây dựng văn bản chỉ đạo, điều hành, kế hoạch triển khai thực hiện chỉ đạo của cấp trên. Chú trọng ban hành các văn bản cụ thể hóa cơ chế, chính sách của Đảng và nhà nước nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý và chỉ đạo công tác chuyên môn.

- Xây dựng đầy đủ các kế hoạch, văn bản theo yêu cầu của cơ quan cấp trên.

- Sắp xếp, quản lý, lưu trữ văn bản đi, đến khoa học đúng quy định, quản lý văn bản bằng phần mềm tin học.

3. Cải cách thủ tục hành chính

- Xây dựng và công khai quy trình, thời hiệu giải quyết các thủ tục hành chính. Phân công CB-GV-NV phụ trách, bố trí cơ sở vật chất phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính thuộc phạm vi trách nhiệm của nhà trường. Đảm bảo thời hiệu giải quyết thủ tục hành chính.

- Niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức. Phân công cán bộ và công khai số điện thoại của cán bộ chịu trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị liên quan đến việc giải quyết các thủ tục hành chính của các bộ phận chức năng trong nhà trường.

- Có giải pháp nâng cao chất lượng hội họp; giảm giấy tờ hành chính không cần thiết; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính.

4. Cải cách tổ chức bộ máy nhà trường

- Xây dựng quy chế làm việc, trong đó phân công công tác rõ ràng cho các thành viên trong nhà trường.

- Xây dựng nội quy, quy tắc ứng xử của học sinh.

- Thường xuyên rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ nhà trường, các tổ chuyên môn, các bộ phận chức năng trong nhà trường. Xây dựng quy chế phối hợp giữa nhà trường với tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên theo từng năm học.

- Xây dựng quy tắc ứng xử của CB-GV-NV, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh nơi công sở. Đảm bảo không có cán bộ, giáo viên, nhân viên vi phạm đạo đức nhà giáo theo quy định tại Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Không có cán bộ, giáo viên, nhân viên sử dụng tàng trữ, lưu hành văn hoá phẩm độc hại. Không tuyên truyền và thực hiện các hành vi mê tín dị đoan. Không có cán bộ, giáo viên, nhân viên uống rượu, bia trong giờ làm việc. Trang phục CB-GV-NV và học sinh gọn gàng, lịch sự; cơ quan xanh, sạch, đẹp. Sinh hoạt cơ quan, đơn vị nề nếp, thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc, quy chế dân chủ ở cơ sở, nội bộ đoàn kết.

- Quản lý tốt công tác dạy thêm, học thêm, đảm bảo không có cán bộ, giáo viên vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm.

5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

- Xây dựng và thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên, nhân viên. Phấn đấu hàng năm trên 70% cán bộ, giáo viên, nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng. Xây dựng và rà soát quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ tổ chuyên môn và các đoàn thể.

- Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014 /NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ, nhằm bảo đảm cơ cấu hợp lý và hiệu quả về đội ngũ trong nhà trường.

- Thực hiện đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; đánh giá chuẩn nghề nghiệp CBQL, giáo viên theo quy định hiện hành, đảm bảo chính xác, khách quan, đúng quy trình, theo các tiêu chí cụ thể, gắn với chất lượng, hiệu quả công việc, trong đó đề cao việc thực hiện tốt công tác CCHC, có tác dụng động viên đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nổ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phát huy ưu điểm, khắc phục tồn tại hạn chế.

- Phân công chuyên môn và công tác kiêm nhiệm cho giáo viên, nhân viên hợp lý, đảm bảo công bằng, dân chủ, phục vụ mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục và hoạt động nhà trường. Cán bộ quản lý tham gia giảng dạy đúng quy định.

- Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong cơ quan gắn với "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

6. Cải cách tài chính công

- Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ; thực hiện phân phối thu nhập tăng thêm trên cơ sở mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

- Thực hiện công tác kiểm kê, quản lý tài sản công theo quy định.  Bảo quản, khai thác, sử dụng thiết bị dạy học có hiệu quả và đúng quy định hiện hành.

- Thực hiện quy định công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân theo Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT.

- Thực hiện Quy chế công khai tài chính theo quy định của Thủ tướng Chính phủ bằng một trong các hình thức: Niêm yết tại trụ sở cơ quan; phát hành ấn phẩm; thông báo bằng văn bản đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan.

- Thực hiện đúng quy định các khoản thu trong nhà trường.

- Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản; việc thu, chi trong nhà trường.

- Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

7. Hiện đại hóa nền hành chính

- Trên 90% cán bộ, giáo viên thường xuyên ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy.

- Thường xuyên cập nhật thông tin, thực hiện có hiệu quả trang thông tin điện tử của trường.

III. GIẢI PHÁP

- Tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho CB-GV-NV hiểu đúng, hiểu đủ về CCHC.

- Nâng cao năng lực nghiên cứu, tham mưu của CB-GV-NV, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, bộ phận văn phòng và CB-GV-NV trực tiếp giải quyết TTHC.

- Gắn trách nhiệm của từng CB-GV-NV trong CCHC; việc thực hiện CCHC là tiêu chí để đánh giá thi đua, khen thưởng cho tập thể, cá nhân.

- Tăng cường kiểm tra nội bộ công tác CCHC; đưa nội dung kiểm tra CCHC vào các kế hoạch kiểm tra nội bộ nhà trường.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban giám hiệu

- Tổ chức tập huấn, tuyên truyền cho CB-GV-NV, học sinh và cha mẹ học sinh hiểu đúng, hiểu đủ về cải cách hành chính.

- Xây dựng kế hoạch và phân công trách nhiệm cho CB-GV-NV thực hiện cải cách hành chính trong nhà trường.

- Chỉ đạo xây dựng và ban hành các văn bản thực hiện kế hoạch cải cách hành chính.

- Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo kiểm tra hoặc trực tiếp kiểm tra công tác cải cách hành chính trong nhà trường.

- Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất với Sở GD&ĐT và cấp trên về công tác cải cách hành chính trong nhà trường.

- Đánh giá các tổ, các bộ phận chức năng, CB-GV-NV về công tác cải cách hành chính.

2. Các tổ chuyên môn và văn phòng

- Thường xuyên tham mưu đề xuất với Ban giám hiệu nhà trường thực hành cải cách hành chính, tham mưu quy trình giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực chuyên môn được phân công.

- Có trách nhiệm thực hiện CCHC trong lĩnh vực chuyên môn được phân công, nhất là trong việc thực hiện các TTHC, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Ban giám hiệu đảm bảo có chất lượng, kịp thời.

3. Công đoàn và Ban thanh tra nhân dân

Phối hợp nhà trường tập huấn, tuyên truyền và thanh tra, kiểm tra công tác CCHC trong nhà trường theo đúng chức năng nhiệm vụ.

Trên đây là Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 của trường THPT Đại Ngãi, yêu cầu toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh cần sửa đổi, bổ sung cần báo ngay với Ban giám hiệu để xem xét điều chỉnh kịp thời.


 

Nguồn tin: BBT
 
Các tin tức khác...

 
Tin tức mới
 Kế hoạch CCHC 2016 (8/11/2016)
 ĐH Cần Thơ công bố môn tuyển sinh theo ngành năm 2015 (13/10/2014)
 Tư vấn sức khỏe sinh sản vị thành niên (28/11/2011)
 Đại hội đại biểu Đoàn trường THPT Đại Ngãi (12/10/2011)
 Kế hoạch tháng 9/2014 (27/8/2014)
 
Tin cũ hơn
 ĐH Cần Thơ công bố môn tuyển sinh theo ngành năm 2015 (13/10/2014)
 Tư vấn sức khỏe sinh sản vị thành niên (28/11/2011)
 Đại hội đại biểu Đoàn trường THPT Đại Ngãi (12/10/2011)
 Kế hoạch tháng 9/2014 (27/8/2014)
 KẾ HOẠCH THÁNG 11/2014 (11/1/2014)
 Thông báo tựu trường, thu học phí và các khoản phí năm học 2012 - 2013 (11/7/2012)
 Nghị quyết Đại hội Cha mẹ Học sinh trường THPT Đại Ngãi năm học 2011 - 2012 (20/9/2011)
 LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 02/2015 (24/1/2015)
 Kế hoạch tháng 8/2013 (7/8/2013)
 THÔNG BÁO CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ, NHÂN VIÊN NĂM 2015 - 2016 (12/10/2016)
 Công khai thông tin về CB - GV - CNV năm học 2016 - 2017 (6/11/2017)
 Công khai thông tin về học sinh năm học 2016 - 2017 (6/11/2017)
 Thông Báo: Về việc nhận tiền hỗ trợ chi phí học tập năm học 2014-2015 và 2015-2016 (31/10/2017)
 Lịch công tác tuần từ ngày 23/10/2017 đến 29/10/2017 (23/10/2017)
 Lịch công tác tuần từ ngày 16/10/2017 đến 22/10/2017 (15/10/2017)
 Lịch công tác tuần từ ngày 09/10/2017 đến ngày 15/10/2017 (9/10/2017)
 Kế hoạch bồi dưỡng, tuyển chọn và đưa học sinh dự thi giải toán trên máy tính Casio cấp tỉnh năm học 2017 – 2018 (29/9/2017)
 Kế hoạch bồi dưỡng và đưa học sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia năm 2018 (28/9/2017)
 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2017 (26/9/2017)
 KẾ HOẠCH THÁNG 11/2014 (11/2/2014)
 LỊCH CÔNG TÁC T9-2017 (14/9/2017)
 Thông báo học sinh đỗ đại học 2017 về dự lễ khai giảng và nhận giấy khen và tiền thưởng (1/9/2017)
 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017 – 2018 (24/8/2017)
 Thông Báo: Về việc tư vấn tuyển sinh du học Đài Loan (3/8/2017)
 Thông báo thời gian tập trung và thời gian nhập học năm học 2017-2018 (30/7/2017)
 TRA CỨU ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA 2017 (6/7/2017)
 Tham khảo đề thi và đáp án môn Ngữ Văn kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 (22/6/2017)
 Nâng bước đến trường - Cty Nông dược HAI (1/6/2017)
 LỊCH TUẦN TỪ NGÀY 29/05/2017 ĐẾN NGÀY 3/06/2017 (29/5/2017)
 LỊCH TUẦN TỪ NGÀY 08/05/2017 ĐẾN NGÀY 13/05/2017 (8/5/2017)
 Dữ liệu về Học sinh

Mẫu đồng phục Học sinh

Công khai    

Hội trường

Mạnh Thường Quân

Chế độ chính sách  

Danh sách lớp  

Học bổng, phần thưởng

Kết quả Tốt nghiệp THPT

Phiếu điểm

 Webmail, đăng nhập

 Liên kết nhanh
 Website  giáo dục

 

 Bộ GD&ĐT 
 Sở GD&ĐT Sóc Trăng  
 Trường CĐSP S.Trăng
 Trường CĐCĐ S.Trăng
 Trường Hoàng Diêu
 Trường Chuyên NTMK
 Trường Kế Sách
 Trường Trần Văn Bảy
 Trường Mỹ Xuyên
 Trường Huỳnh H Nghĩa
 Trường Văn Ngọc Chính
 Trường Lê Lợi
 Trường Lương Định Của
 Trường Lê Văn Tám
 Trường Phan Văn Hùng
 Trường Lê Hồng Phong
 Thư viện giáo án điện tử
 

 

Copyright © 2012 Trường THPT Đại Ngãi

Địa chỉ: ấp Ngãi Hội II, thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

Email: thptdaingai@soctrang.edu.vn

Điện thoại: 079.3858.012