SỞ GIO DỤC v O TẠO SC TRNG
TRỜNG THPT ẠI NGÃI
DANH SCH HỌC SINH NHẬN CC LOẠI HỌC BỔNG, TIỀN THỞNG NM HỌC 2011 - 2012
               
STT Thời
gian
nhận
Họ v tn học sinh Lớp Tn (loại)
học bổng
n vị
(C nhn)
ti trợ
Số tiền Ghi ch
1 /6/2011 Trần Ngọc Giu 12A2 Tiếp sức ến trờng TH Sc Trng 5.000.000 HS trực tiếp nhận
2 /7/2011 Nguyễn Hong ệ 12A1 Vì tng lai nh nng TH Sc Trng 5.000.000 HS trực tiếp nhận
3 /9/2011 Phan Thị Bch Hạnh 12A4 Hoa Trạng Nguyn H Tn Tạo 1.000.000 NH 2010 - 2011
4 05-09-11 Phạm Minh Nhật 10A6 HB Lng ịnh Của Cty Xổ số KT ST 1.000.000 C DS ký nhận
5 05-09-11 L Thị Hồng Nh 10A6 HB Lng ịnh Của Cty Xổ số KT ST 1.000.000 C DS ký nhận
6 05-09-11 Trần Thị Hải Yến 10A3 HB Lng ịnh Của Cty Xổ số KT ST 1.000.000 C DS ký nhận
7 05-09-11 Mai Phớc Thiện 10A7 HB Lng ịnh Của Cty Xổ số KT ST 1.000.000 C DS ký nhận
8 05-09-11 Trần Thị T Quyn 10A7 HB Lng ịnh Của Cty Xổ số KT ST 1.000.000 C DS ký nhận
9 05-09-11 Nguyễn ức Nghĩa 11A3 HB Lng ịnh Của Cty Xổ số KT ST 1.000.000 C DS ký nhận
10 05-09-11 Huỳnh Thị Mỹ Huyền 11A4 HB Lng ịnh Của Cty Xổ số KT ST 1.000.000 C DS ký nhận
11 05-09-11 Sn Thị Hiền 11A4 HB Lng ịnh Của Cty Xổ số KT ST 1.000.000 C DS ký nhận
12 05-09-11 L Hồng T Trang 11A8 HB Lng ịnh Của Cty Xổ số KT ST 1.000.000 C DS ký nhận
13 05-09-11 Nguyễn Thị Diễm Chi 11A8 HB Lng ịnh Của Cty Xổ số KT ST 1.000.000 C DS ký nhận
71 05-09-11 58 HS yếu ỗ TNTHPT 12 Trong , Hội PH chi 2,900,000 5.800.000 NH 2010 - 2011
72 05-09-11 ặng Quang Quyền 12A2 HB HS ỗ H 2011 UBND huyện LP 250.000 NH 2010 - 2011
73 05-09-11 Trng Ngọc Quyền 12A3 HB HS ỗ H 2011 UBND huyện LP 250.000 NH 2010 - 2011
74 05-09-11 Mai Hữu Ti 12A3 HB HS ỗ H 2011 UBND huyện LP 250.000 NH 2010 - 2011
75 05-09-11 Nguyễn Minh Hải 12A1 HB HS ỗ H 2011 UBND huyện LP 250.000 NH 2010 - 2011
76 05-09-11 Bi Thanh Duy 12A2 HB HS ỗ H 2011 UBND huyện LP 250.000 NH 2010 - 2011
77 05-09-11 Nguyễn Duy Hong 12A2 HB HS ỗ H 2011 UBND huyện LP 250.000 NH 2010 - 2011
78 05-09-11 Võ Vn Hiệp 12A2 HB HS ỗ H 2011 UBND huyện LP 250.000 NH 2010 - 2011
79 05-09-11 Nguyễn Thnh Lun 12A7 HB HS ỗ H 2011 UBND huyện LP 250.000 NH 2010 - 2011
80 05-09-11 Nguyễn Thị Thy Trang 12A2 HB HS ỗ H 2011 UBND huyện LP 250.000 NH 2010 - 2011
81 05-09-11 Hồ Yến Ngn 12A1 HB HS ỗ H 2011 UBND huyện LP 250.000 NH 2010 - 2011
82 05-09-11 Trần Hng Giang 12A1 HB HS ỗ H 2011 UBND huyện LP 250.000 NH 2010 - 2011
83 05-09-11 o Hong Linh 12A6 HB HS ỗ H 2011 UBND huyện LP 250.000 NH 2010 - 2011
84 05-09-11 Mai Thị Nhiều 12A3 HB HS ỗ H 2011 UBND huyện LP 250.000 NH 2010 - 2011
85 05-09-11 Lý Quốc Bình 12A2 HB HS ỗ H 2011 UBND huyện LP 250.000 NH 2010 - 2011
86 05-09-11 Lý Quốc Bình 12A2 HS giỏi ton cấp UBND tỉnh Sc Trng 830.000 NH 2010 - 2011
87 05-09-11 Bi Thanh Duy 12A2 HS giỏi ton cấp UBND tỉnh Sc Trng 830.000 NH 2010 - 2011
88 05-09-11 Huỳnh Cng H 12A2 HS giỏi ton cấp UBND tỉnh Sc Trng 830.000 NH 2010 - 2011
89 05-09-11 Phạm Ngọc Long 12A2 HS giỏi ton cấp UBND tỉnh Sc Trng 830.000 NH 2010 - 2011
90 05-09-11 Nguyễn Nh Mai 12A1 HS giỏi ton cấp UBND tỉnh Sc Trng 830.000 NH 2010 - 2011
91 05-09-11 Võ Thị Kim Ý 12A1 HS giỏi ton cấp UBND tỉnh Sc Trng 830.000 NH 2010 - 2011
92 05-09-11 Phan Thị Bch Hạnh 12A4 HS giỏi ton cấp UBND tỉnh Sc Trng 830.000 NH 2010 - 2011
93 05-09-11 Nguyễn Thị Minh Chu 10A1 HS giỏi nhất khối Hội KH xã ại Ngãi 500.000 C DS ký nhận
94 05-09-11 Nguyễn Thị Cẩm Bình 10A1 HS giỏi nhất khối Hội KH xã ại Ngãi 500.000 C DS ký nhận
95 05-09-11 Trần Hong Phc 10A1 HS giỏi nhất khối Hội KH xã ại Ngãi 500.000 C DS ký nhận
96 05-09-11 Phạm Minh Nhựt 11A1 HS giỏi nhất khối Hội KH xã ại Ngãi 500.000 C DS ký nhận
97 05-09-11 Võ Thanh Lim 11A1 HS giỏi nhất khối Hội KH xã ại Ngãi 500.000 C DS ký nhận
98 05-09-11 Lm Vn Long 11A6 HS giỏi nhất khối Hội KH xã ại Ngãi 500.000 C DS ký nhận
99 05-09-11 Lý Anh Phng 12A2 HS giỏi nhất khối Hội KH xã ại Ngãi 500.000 C DS ký nhận
100 05-09-11 L Trọng Nghĩa 12A1 HS giỏi nhất khối Hội KH xã ại Ngãi 500.000 C DS ký nhận
101 05-09-11 Nguyễn Thị Mỹ Lan 12A1 HS giỏi nhất khối Hội KH xã ại Ngãi 500.000 C DS ký nhận
102 05-09-11 Triệu Thị Thanh Xun 12A1 HS giỏi nhất khối Hội KH xã ại Ngãi 500.000 C DS ký nhận
103 05-09-11 Võ Thị Thảo Nguyn 11A8 Dng Kỳ Hiệp Hội KH huyện LP 1.000.000 C DS ký nhận
104 05-09-11 Nguyễn Vn Nghị 12A5 Dng Kỳ Hiệp Hội KH huyện LP 1.000.000 C DS ký nhận
154 05-09-11 50 học sinh   HS ngho vợt kh Greenfeild 2.650.000 750 q tập, 200 cy viết
155 10-10-11 o Hong Linh 12A6 Tiếp sức ến trờng TH Sc Trng 5.000.000 NH 2010 - 2011
  28 học sinh ngho hiếu học nhận qu của cng ty Mobifone Sc Trng: 14 quyển / 1 em X 28 em = 392
(ba trm chn mi hai) quyển tập.
1.176.000  
156 31-10-11 Nguyễn Thị Cẩm Bình 10A1 HS ngho vợt kh Cty Mobifone Sc Trng   C DS ký nhận
157 31-10-11 Trần Vn Ngoan 10A2 HS ngho vợt kh Cty Mobifone Sc Trng   C DS ký nhận
158 31-10-11 Nguyễn Hong Ch ại Minh ạt 10A3 HS ngho vợt kh Cty Mobifone Sc Trng   C DS ký nhận
159 31-10-11 Nguyễn Vn Lung 10A4 HS ngho vợt kh Cty Mobifone Sc Trng   C DS ký nhận
160 31-10-11 Huỳnh Thị Ngọc Hn 10A5 HS ngho vợt kh Cty Mobifone Sc Trng   C DS ký nhận
161 31-10-11 Lm Thị Hồng Ngọc 10A6 HS ngho vợt kh Cty Mobifone Sc Trng   C DS ký nhận
162 31-10-11 Nguyễn Thị Thm 10A7 HS ngho vợt kh Cty Mobifone Sc Trng   C DS ký nhận
163 31-10-11 Tng Thị Dung 10A8 HS ngho vợt kh Cty Mobifone Sc Trng   C DS ký nhận
164 31-10-11 L Thị Bch NGọc 10A9 HS ngho vợt kh Cty Mobifone Sc Trng   C DS ký nhận
165 31-10-11 Phan Thị Kim Ngn 10A10 HS ngho vợt kh Cty Mobifone Sc Trng   C DS ký nhận
166 31-10-11 Võ Minh Mẫn 10A11 HS ngho vợt kh Cty Mobifone Sc Trng   C DS ký nhận
167 31-10-11 Lý Kim Dung 10A12 HS ngho vợt kh Cty Mobifone Sc Trng   C DS ký nhận
168 31-10-11 Nguyễn Vn Hng 11A1 HS ngho vợt kh Cty Mobifone Sc Trng   C DS ký nhận
169 31-10-11 Trần Khnh Huy 11A2 HS ngho vợt kh Cty Mobifone Sc Trng   C DS ký nhận
170 31-10-11 Trần Thị Hải Yến 11A3 HS ngho vợt kh Cty Mobifone Sc Trng   C DS ký nhận
171 31-10-11 Nguyễn Thị H Thy An 11A4 HS ngho vợt kh Cty Mobifone Sc Trng   C DS ký nhận
172 31-10-11 Dng Ngọc Hn 11A5 HS ngho vợt kh Cty Mobifone Sc Trng   C DS ký nhận
173 31-10-11 Thạch Hong Phong 11A6 HS ngho vợt kh Cty Mobifone Sc Trng   C DS ký nhận
174 31-10-11 Huỳnh Vn Ph 11A7 HS ngho vợt kh Cty Mobifone Sc Trng   C DS ký nhận
175 31-10-11 Mai Vn Chiu 11A8 HS ngho vợt kh Cty Mobifone Sc Trng   C DS ký nhận
176 31-10-11 L Vn Ngoan 12A1 HS ngho vợt kh Cty Mobifone Sc Trng   C DS ký nhận
177 31-10-11 Trần Ngọc Giu 12A2 HS ngho vợt kh Cty Mobifone Sc Trng   C DS ký nhận
178 31-10-11 Nguyễn Giang Quốc Hội 12A3 HS ngho vợt kh Cty Mobifone Sc Trng   C DS ký nhận
179 31-10-11 Huỳnh Thị Mỹ Huyền 12A4 HS ngho vợt kh Cty Mobifone Sc Trng   C DS ký nhận
180 31-10-11 Hứa Vn Lộc 12A5 HS ngho vợt kh Cty Mobifone Sc Trng   C DS ký nhận
181 31-10-11 Trần Vũ Ngoan 12A6 HS ngho vợt kh Cty Mobifone Sc Trng   C DS ký nhận
182 31-10-11 Nguyễn Thị Diễm Chi 12A7 HS ngho vợt kh Cty Mobifone Sc Trng   C DS ký nhận
183 31-10-11 Thi Vn Thờng 12A8 HS ngho vợt kh Cty Mobifone Sc Trng   C DS ký nhận
184 20-11-11 Phạm Minh Nhựt 11A1 HS ạt giải Casio Hội Cha mẹ học sinh 200.000 C DS ký nhận
185 20-11-11 Võ Thanh Lim 11A1 HS ạt giải Casio Hội Cha mẹ học sinh 200.000 C DS ký nhận
186 20-11-11 Nguyễn ức Nghĩa 12A3 HS ạt giải Casio Hội Cha mẹ học sinh 200.000 C DS ký nhận
187 20-11-11 L Trọng Nghĩa 12A1 HS ạt giải Casio Hội Cha mẹ học sinh 200.000 C DS ký nhận
188 20-11-11 Nguyễn Hong Huy 12A3 HS ạt giải Casio Hội Cha mẹ học sinh 200.000 C DS ký nhận
189 20-11-11 Nguyễn Thị Mỹ Lan 12A1 HS ạt giải Casio Hội Cha mẹ học sinh 100.000 C DS ký nhận
190 20-11-11 Huỳnh Thị Mỹ Huyền 12A4 HS giỏi tỉnh Hội Cha mẹ học sinh 300.000 C DS ký nhận
191 20-11-11 Nguyễn Thnh Bảo Lộc 12A6 HS giỏi tỉnh Hội Cha mẹ học sinh 300.000 C DS ký nhận
192 20-11-11 Nguyễn ức Nghĩa 12A3 HS giỏi tỉnh Hội Cha mẹ học sinh 200.000 C DS ký nhận
193 20-11-11 Phạm Thị Xun 12A1 HS giỏi tỉnh Hội Cha mẹ học sinh 200.000 C DS ký nhận
194 20-11-11 Triệu Thị Thanh Xun 12A1 HS giỏi tỉnh Hội Cha mẹ học sinh 100.000 C DS ký nhận
195 20-11-11 Nguyễn Thị Mỹ Lan 12A1 HS giỏi tỉnh Hội Cha mẹ học sinh 100.000 C DS ký nhận
Cộng 2.300.000  
196 20-11-11 Huỳnh Thị Mỹ Huyền 12A4 HS ngho học giỏi ng Võ Hong Hởng 500.000 C DS ký nhận
197 20-11-11 Nguyễn Thị Cẩm Bình 10A1 Tiếp sức ến trờng THPT ại Ngãi 500.000 C DS ký nhận
198 20-11-11 Lm Thị Hồng Ngọc 10A6 Tiếp sức ến trờng THPT ại Ngãi 500.000 C DS ký nhận
199 20-11-11 Mai Thị Cấm T 10A11 Tiếp sức ến trờng THPT ại Ngãi 500.000 C DS ký nhận
200 20-11-11 Lý Kim Dung 10A12 Tiếp sức ến trờng THPT ại Ngãi 500.000 C DS ký nhận
201 20-11-11 Nguyễn Hng Duyn 11A4 Tiếp sức ến trờng THPT ại Ngãi 500.000 C DS ký nhận
202 20-11-11 Dng Ngọc Hn 11A5 Tiếp sức ến trờng THPT ại Ngãi 500.000 C DS ký nhận
203 20-11-11 Thạch Hong Phong 11A6 Tiếp sức ến trờng THPT ại Ngãi 500.000 C DS ký nhận
204 20-11-11 L Vn Ngoan 12A1 Tiếp sức ến trờng THPT ại Ngãi 500.000 C DS ký nhận
205 20-11-11 Huỳnh Tấn Pht 12A4 Tiếp sức ến trờng THPT ại Ngãi 500.000 C DS ký nhận
206 20-11-11 Kim Thị Hồng Mỹ 12A6 Tiếp sức ến trờng THPT ại Ngãi 500.000 C DS ký nhận
Cộng 5.500.000  
207 24-11-11 Huỳnh Thị Mỹ Huyền 12A4 HS ngho học giỏi Hội KH TT ại Ngãi 500.000 C DS ký nhận
208 26-11-11 Huỳnh Thị Mỹ Huyền 12A4 Trần ại Nghĩa THVL 1.200.000 HS trực tiếp nhận
209 26-11-11 Huỳnh Vn Ph 11A7 Trần ại Nghĩa THVL 1.200.000 HS trực tiếp nhận
230 26-11-11 Nguyễn Thiện Qu 11A3 Trần ại Nghĩa THVL 1.200.000 HS trực tiếp nhận
231 /12/2011 Trần Ngọc Giu 12A2 Hội Bệnh nhn ngho TP Hồ Ch Minh 1.200.000 HS trực tiếp nhận
(Thầy Tr a i nhận)
232 09-01-12 Lm Thị Hồng Ngọc 10A6 Tiếp bớc ến trờng TH Sc Trng 5.000.000 HS trực tiếp nhận
233 19-01-12 Nguyễn Thị Cẩm Bình 10A1 Qu Tết HS ngho Tiền Bu iện
cuộc thi tìm hiểu
ngy NGVN
+ Tiền MTQ
100.000 C DS ký nhận
234 19-01-12 Nguyễn Thị Diệu 10A2 Qu Tết HS ngho 100.000 C DS ký nhận
235 19-01-12 Huỳnh Hữu Nhn 10A3 Qu Tết HS ngho 100.000 C DS ký nhận
236 19-01-12 Nguyễn Vn Nhớ 10A4 Qu Tết HS ngho 100.000 C DS ký nhận
237 19-01-12 Phan Nhật Trờng 10A5 Qu Tết HS ngho 100.000 C DS ký nhận
238 19-01-12 Lin Xun 10A6 Qu Tết HS ngho 100.000 C DS ký nhận
239 19-01-12 Trng Thị Thu Huyền 10A7 Qu Tết HS ngho 100.000 C DS ký nhận
240 19-01-12 Tng Thị Dung 10A8 Qu Tết HS ngho 100.000 C DS ký nhận
241 19-01-12 Nguyễn Minh ợc 10A9 Qu Tết HS ngho 100.000 C DS ký nhận
242 19-01-12 Phan Thị Thu Thảo 10A10 Qu Tết HS ngho 100.000 C DS ký nhận
243 19-01-12 Võ Minh Mẫn 10A11 Qu Tết HS ngho 100.000 C DS ký nhận
244 19-01-12 Trần Hải ng 10A12 Qu Tết HS ngho 100.000 C DS ký nhận
245 19-01-12 Nguyễn Thiị Hồng oan 11A1 Qu Tết HS ngho 100.000 C DS ký nhận
246 19-01-12 Võ Thị Hồng Lin 11A2 Qu Tết HS ngho 100.000 C DS ký nhận
247 19-01-12 H Vn iền 11A3 Qu Tết HS ngho 100.000 C DS ký nhận
248 19-01-12 Phạm Thị nh Ngn 11A4 Qu Tết HS ngho 100.000 C DS ký nhận
249 19-01-12 Huỳnh Thị Thảo 11A5 Qu Tết HS ngho 100.000 C DS ký nhận
250 19-01-12 Nguyễn Hữu Tr 11A6 Qu Tết HS ngho 100.000 C DS ký nhận
251 19-01-12 Nguyễn Tấn Vũ 11A7 Qu Tết HS ngho 100.000 C DS ký nhận
252 19-01-12 Trần Thị Huỳnh Nh 11A8 Qu Tết HS ngho 100.000 C DS ký nhận
253 19-01-12 L Vn Ngoan 12A1 Qu Tết HS ngho 100.000 C DS ký nhận
254 19-01-12 Trần Ngọc Giu 12A2 Qu Tết HS ngho 100.000 C DS ký nhận
255 19-01-12 Nguyễn Giang Quốc Hội 12A3 Qu Tết HS ngho 100.000 C DS ký nhận
256 19-01-12 Huỳnh Thị Mỹ Huyền 12A4 Qu Tết HS ngho 100.000 C DS ký nhận
257 19-01-12 Hứa Vn Lộc 12A5 Qu Tết HS ngho 100.000 C DS ký nhận
258 19-01-12 Lý Vi Na 12A6 Qu Tết HS ngho 100.000 C DS ký nhận
259 19-01-12 Nguyễn Thị Diễm Chi 12A7 Qu Tết HS ngho 100.000 C DS ký nhận
260 19-01-12 Cao ức Hiền 12A8 Qu Tết HS ngho 100.000 C DS ký nhận
261 25-03-12 Phan Thị Bch Hạnh (NH 2010 - 2011) 12A4 Dng Kỳ Hiệp   1.000.000 HS trực tiếp nhận
262 25-03-12 Nguyễn Thị Diễm Th 12A1 Dng Kỳ Hiệp   500.000 HS trực tiếp nhận
263 25-03-12 Triệu Thị Thanh Xun 12A1 Dng Kỳ Hiệp   500.000 HS trực tiếp nhận
264 25-03-12 Trần Vn Khang 10A3 Dng Kỳ Hiệp   500.000 HS trực tiếp nhận
265 25-03-12 Nguyễn Thị Cẩm Bình 10A1 Dng Kỳ Hiệp   500.000 HS trực tiếp nhận
266 25-03-12 Lu Thị Mộng Trinh 10A6 Dng Kỳ Hiệp   500.000 HS trực tiếp nhận
267 25-03-12 Nguyễn Minh ợc 10A9 Dng Kỳ Hiệp   500.000 HS trực tiếp nhận
268 25-03-12 Trng Diễm Trn 10A12 Dng Kỳ Hiệp   500.000 HS trực tiếp nhận
269 29-03-12 Huỳnh Thị Mỹ Huyền 12A4 HS ngho vợt kh Tiệm vng Di Long 1.000.000 HS trực tiếp nhận
270 29-03-12 Huỳnh Thị Mỹ Huyền 12A4 Tiếp sức ến trờng THPT ại Ngãi 500.000 HS trực tiếp nhận
271 29-03-12 Huỳnh Thị Mỹ Huyền 12A4 HS ngho vợt kh Hội Khuyến học xã N 500.000 HS trực tiếp nhận
272 29-03-12 Huỳnh Thị Mỹ Huyền 12A4 HS ngho vợt kh Hội Từ thiện
ấp Trờng Thnh A
1.000.000 HS trực tiếp nhận
273 29-03-12 Huỳnh Thị Mỹ Huyền 12A4 HS ngho vợt kh CLB nng dn ADC ST 500.000 50 kg gạo, quy thnh tiền
274 29-03-12 Huỳnh Thị Mỹ Huyền 12A4 HS ngho vợt kh Trung tm iện my
Minh Hong - Vĩnh Long
2.000.000 1 tivi, quy thnh tiền
275 29-03-12 Huỳnh Thị Mỹ Huyền 12A4 HS ngho vợt kh DNTN Thuận Pht 500.000 Qu
276 29-03-12 Huỳnh Thị Mỹ Huyền 12A4 HS ngho vợt kh Cty TNHH Phớc Anh 3
Vĩnh Long
1.500.000 Xe ạp, nồi cm iện
277 29-03-12 Huỳnh Thị Mỹ Huyền 12A4 HS ngho vợt kh Gạo Tứ Quý 3.000.000  
278 29-03-12 Huỳnh Thị Mỹ Huyền 12A4 Thắp sng niềm tin THVL 15.000.000  
279 29-03-12 Nguyễn Thị Diệu 10A2 ồng hnh TSNT THVL 1.500.000  
280 29-03-12 Lin Xun 10A6 ồng hnh TSNT THVL 1.500.000  
281 29-03-12 Trng Thị Thu Huyền 10A7 ồng hnh TSNT THVL 1.500.000  
282 29-03-12 Lm Tiểu My 10A11 ồng hnh TSNT THVL 1.500.000  
283 29-03-12 Tạ Minh T 12A6 ồng hnh TSNT THVL 1.500.000  
284 04-09-12 Huỳnh Thị Mỹ Huyền 12A4 HS ngho vợt kh L Thị Thu Thảo
Lớp 12A10 (NH 2010 - 2011)
500.000 HS Trờng THPT ại Ngãi
  Cộng 110.863.000  
Số tiền bằng chữ: một trm mời triệu tm trm su mi ba ngn ồng .
Số tập bằng chữ: một ngn một trm bốn mi hai quyển tập. (ã quy thnh tiền: 3000/1 quyển tập).
Số viết bằng chữ: hai trm cy (4 cy/ 1 học sinh X 50 học sinh) (HB Greenfeild). (ã quy thnh tiền: 2000/1 cy viết).
Số lợt: 284 lợt (hai trm tm mi bốn lợt).
ại Ngãi, ngy 27 thng 4 nm 2012
Hiệu trởng duyệt Ngời lập bảng
(ã k) (ã k)
Huỳnh Vũ Lam Nguyễn Xun o