SỞ GIO DỤC V O TẠO SC TRNG
TRỜNG THPT ẠI NGÃI
DANH SCH HỌC SINH NHẬN CC LOẠI HỌC BỔNG, TIỀN THỞNG NM HỌC 2012 - 2013
               
STT Thời
gian
nhận
Họ v tn học sinh Lớp Tn (loại)
học bổng
n vị
(C nhn)
ti trợ
Số tiền Ghi ch
1 04-09-12 Phan Thanh Ton 12A5 Thởng cho HS ỗ H NV1 UBND huyện Long Ph 315.000 C ds ký nhận
2 04-09-12 Nguyễn Thiện Qu 12A3 Thởng cho HS ỗ H NV1 UBND huyện Long Ph 315.000 C ds ký nhận
3 04-09-12 L Trọng Nghĩa 12A1 Thởng cho HS ỗ H NV1 UBND huyện Long Ph 315.000 C ds ký nhận
4 04-09-12 Võ Vn Thng 12A6 Thởng cho HS ỗ H NV1 UBND huyện Long Ph 315.000 C ds ký nhận
5 04-09-12 L Vũ Chia 12A2 Thởng cho HS ỗ H NV1 UBND huyện Long Ph 315.000 C ds ký nhận
6 04-09-12 Nguyễn Hong Huy 12A3 Thởng cho HS ỗ H NV1 UBND huyện Long Ph 315.000 C ds ký nhận
7 04-09-12 Huỳnh Vn Nhiều 12A5 Thởng cho HS ỗ H NV1 UBND huyện Long Ph 315.000 C ds ký nhận
8 04-09-12 Huỳnh Nhựt Linh 12A1 Thởng cho HS ỗ H NV1 UBND huyện Long Ph 315.000 C ds ký nhận
9 04-09-12 Trng Vn Tuấn 12A4 Thởng cho HS ỗ H NV1 UBND huyện Long Ph 315.000 C ds ký nhận
10 04-09-12 Trần Vủ Ngoan 12A6 Thởng cho HS ỗ H NV1 UBND huyện Long Ph 315.000 C ds ký nhận
11 04-09-12 Nguyễn Thnh Bảo Lộc 12A6 Thởng cho HS ỗ H NV1 UBND huyện Long Ph 315.000 C ds ký nhận
12 04-09-12 Nguyễn Thị Diễm Huỳnh 12A2 Thởng cho HS ỗ H NV1 UBND huyện Long Ph 315.000 C ds ký nhận
13 04-09-12 L Thị Loan 12A4 Thởng cho HS ỗ H NV1 UBND huyện Long Ph 315.000 C ds ký nhận
14 04-09-12 Triệu Thị Thanh Xun 12A1 Thởng cho HS ỗ H NV1 UBND huyện Long Ph 315.000 C ds ký nhận
15 04-09-12 Nguyễn Thị Mỹ Lan 12A1 Thởng cho HS ỗ H NV1 UBND huyện Long Ph 315.000 C ds ký nhận
16 04-09-12 Nguyễn Thị Diễm Th 12A1 Thởng cho HS ỗ H NV1 UBND huyện Long Ph 315.000 C ds ký nhận
17 04-09-12 Nguyễn ức Nghĩa 12A3 Thởng cho HS ỗ H NV1 UBND huyện Long Ph 315.000 C ds ký nhận
18 04-09-12 Nguyễn Thị Hạnh 12A6 Thởng cho HS ỗ H NV1 UBND huyện Long Ph 315.000 C ds ký nhận
19 04-09-12 Nguyễn Hong Hận 12A2 Thởng cho HS ỗ H NV1 UBND huyện Long Ph 315.000 C ds ký nhận
20 04-09-12 Huỳnh Thị Mỹ Huyền 12A4 Thởng cho HS ỗ H NV1 UBND huyện Long Ph 315.000 C ds ký nhận
21 04-09-12 Huỳnh Ngọc H 12A6 Thởng cho HS ỗ H NV1 UBND huyện Long Ph 315.000 C ds ký nhận
22 04-09-12 Nguyễn Thị Mộng Thắm 12A5 Thởng cho HS ỗ H NV1 UBND huyện Long Ph 315.000 C ds ký nhận
23 04-09-12 Huỳnh Ngọc Tuyền 12A5 Thởng cho HS ỗ H NV1 UBND huyện Long Ph 315.000 C ds ký nhận
Cộng 7.245.000  
24 04-09-12 Nguyễn Hong Ch ại Minh ạt 10A3 HS ngho vợt kh Gia ình ng LC ti trợ 500.000 C ds ký nhận
25 04-09-12 Nguyễn Vn Nhớ 10A4 HS ngho vợt kh Gia ình ng LC ti trợ 500.000 C ds ký nhận
26 04-09-12 inh Thị Kiều Linh 10A6 HS ngho vợt kh Gia ình ng LC ti trợ 500.000 C ds ký nhận
27 04-09-12 Trng Thị Thu Huyền 10A7 HS ngho vợt kh Gia ình ng LC ti trợ 500.000 C ds ký nhận
28 04-09-12 Nguyễn Thị Mỹ Linh 10A8 HS ngho vợt kh Gia ình ng LC ti trợ 500.000 C ds ký nhận
29 04-09-12 L Thị Trc Ly 10A11 HS ngho vợt kh Gia ình ng LC ti trợ 500.000 C ds ký nhận
30 04-09-12 Lý Kim Dung 10A12 HS ngho vợt kh Gia ình ng LC ti trợ 500.000 C ds ký nhận
31 04-09-12 Võ Thị Hồng Lin 11A2 HS ngho vợt kh Gia ình ng LC ti trợ 500.000 C ds ký nhận
32 04-09-12 Trần Khnh Huy 11A2 HS ngho vợt kh Gia ình ng LC ti trợ 500.000 C ds ký nhận
33 04-09-12 Nguyễn Thị Kim Ngn 11A5 HS ngho vợt kh Gia ình ng LC ti trợ 500.000 C ds ký nhận
Cộng 5.000.000  
34 04-09-12 Triệu Thị Thanh Xun 12A1 Lng ịnh Của Cty xổ số kiến thiết ST 1.000.000 C ds ký nhận
35 04-09-12 Lin Xun 11 Lng ịnh Của Cty xổ số kiến thiết ST 1.000.000 C ds ký nhận
36 04-09-12 Nguyễn Anh Khoa 11A7 Lng ịnh Của Cty xổ số kiến thiết ST 1.000.000 C ds ký nhận
37 04-09-12 Mai Thị Cẩm T 11A9 Lng ịnh Của Cty xổ số kiến thiết ST 1.000.000 C ds ký nhận
38 04-09-12 L Vn Yến Thanh 11A10 Lng ịnh Của Cty xổ số kiến thiết ST 1.000.000 C ds ký nhận
39 04-09-12 Bi Hồng Ti 11A3 Lng ịnh Của Cty xổ số kiến thiết ST 1.000.000 C ds ký nhận
40 04-09-12 Phan Thị Ngọc nh 11 Lng ịnh Của Cty xổ số kiến thiết ST 1.000.000 C ds ký nhận
41 04-09-12 Trần Thị T Quyn 12A7 Lng ịnh Của Cty xổ số kiến thiết ST 1.000.000 C ds ký nhận
42 04-09-12 Phạm Minh Nhựt 12A1 Lng ịnh Của Cty xổ số kiến thiết ST 1.000.000 C ds ký nhận
43 04-09-12 Lý Ngọc Huyền 11A8 Lng ịnh Của Cty xổ số kiến thiết ST 1.000.000 C ds ký nhận
Cộng 10.000.000  
44 04-09-12 Phạm Minh Nhựt 12A1 HS giỏi nhất khối Hội Khuyến học TT N 500.000 C ds ký nhận
45 04-09-12 Võ Thanh Lim 12A1 HS giỏi nhất khối Hội Khuyến học TT N 500.000 C ds ký nhận
46 04-09-12 Lữ Quốc An 12A1 HS giỏi nhất khối Hội Khuyến học TT N 500.000 C ds ký nhận
47 04-09-12 Lm Vn Long 12A1 HS giỏi nhất khối Hội Khuyến học TT N 500.000 C ds ký nhận
48 04-09-12 Dng Hoi Nam 12A1 HS giỏi nhất khối Hội Khuyến học TT N 500.000 C ds ký nhận
49 04-09-12 Nguyễn Thị Minh Chu 11A1 HS giỏi nhất khối Hội Khuyến học TT N 500.000 C ds ký nhận
50 04-09-12 Nguyễn Trần Trung Nghĩa 11A1 HS giỏi nhất khối Hội Khuyến học TT N 500.000 C ds ký nhận
51 04-09-12 Diệp Hải ng 11A1 HS giỏi nhất khối Hội Khuyến học TT N 500.000 C ds ký nhận
52 04-09-12 Bi Mai Yến Nhi 11A1 HS giỏi nhất khối Hội Khuyến học TT N 500.000 C ds ký nhận
53 04-09-12 Ng Thị Lam Vn 11A1 HS giỏi nhất khối Hội Khuyến học TT N 500.000 C ds ký nhận
54 04-09-12 Trần Trung Tn 10A1 HS giỏi nhất khối Hội Khuyến học TT N 500.000 C ds ký nhận
55 04-09-12 Phạm Anh Th 10A1 HS giỏi nhất khối Hội Khuyến học TT N 500.000 C ds ký nhận
56 04-09-12 T Ngọc Yến Nhi 10A1 HS giỏi nhất khối Hội Khuyến học TT N 500.000 C ds ký nhận
Cộng 6.500.000  
57 04-09-12 Phạm Minh Nhựt 12A1 HS c thnh tch học tập XS ng Phạm Vn Thuận 1.000.000 C ds ký nhận
58 04-09-12 Nguyễn Thị Minh Chu 11A1 HS c thnh tch học tập XS ng Phạm Vn Thuận 1.000.000 C ds ký nhận
59 04-09-12 Trần Trung Tn 10A1 HS c thnh tch học tập XS ng Phạm Vn Thuận 1.000.000 C ds ký nhận
Cộng 3.000.000  
60 04-09-12 Huỳnh Vũ Linh 12A1 HS yếu ỗ TN Ban ại diện CMHS 100.000  
61 04-09-12 Nguyễn Phớc Long 12A1 HS yếu ỗ TN Ban ại diện CMHS 100.000  
62 04-09-12 L Vn Ngoan 12A1 HS yếu ỗ TN Ban ại diện CMHS 100.000  
63 04-09-12 Nguyễn Thủy Tin 12A1 HS yếu ỗ TN Ban ại diện CMHS 100.000  
64 04-09-12 Trần Thị Bảo Trn 12A1 HS yếu ỗ TN Ban ại diện CMHS 100.000  
65 04-09-12 Huỳnh Thị Thy i 12A2 HS yếu ỗ TN Ban ại diện CMHS 100.000  
66 04-09-12 Nguyễn Trờng Hận 12A2 HS yếu ỗ TN Ban ại diện CMHS 100.000  
67 04-09-12 Võ Trờng An 12A3 HS yếu ỗ TN Ban ại diện CMHS 100.000  
68 04-09-12 Nguyễn Thị Bch Lim 12A3 HS yếu ỗ TN Ban ại diện CMHS 100.000  
69 04-09-12 Huỳnh Ngọc Nữ 12A3 HS yếu ỗ TN Ban ại diện CMHS 100.000  
70 04-09-12 L Hong Thi 12A3 HS yếu ỗ TN Ban ại diện CMHS 100.000  
71 04-09-12 Nghim Viết Thi 12A3 HS yếu ỗ TN Ban ại diện CMHS 100.000  
72 04-09-12 Nguyễn Ngọc Duyn 12A4 HS yếu ỗ TN Ban ại diện CMHS 100.000  
73 04-09-12 Thi Vn Hng 12A4 HS yếu ỗ TN Ban ại diện CMHS 100.000  
74 04-09-12 Trần Thị Bch Ngn 12A4 HS yếu ỗ TN Ban ại diện CMHS 100.000  
75 04-09-12 Trần B Nguyn 12A4 HS yếu ỗ TN Ban ại diện CMHS 100.000  
76 04-09-12 Lý Vn Sử 12A4 HS yếu ỗ TN Ban ại diện CMHS 100.000  
77 04-09-12 Trần Thn Tặng 12A4 HS yếu ỗ TN Ban ại diện CMHS 100.000  
78 04-09-12 Trần Quốc Tm 12A4 HS yếu ỗ TN Ban ại diện CMHS 100.000  
79 04-09-12 L Thị Ngọc Chm 12A5 HS yếu ỗ TN Ban ại diện CMHS 100.000  
80 04-09-12 Trng Thị Minh Chu 12A5 HS yếu ỗ TN Ban ại diện CMHS 100.000  
81 04-09-12 Huỳnh Quốc Cờng 12A5 HS yếu ỗ TN Ban ại diện CMHS 100.000  
82 04-09-12 Trần Hong Nhn 12A5 HS yếu ỗ TN Ban ại diện CMHS 100.000  
83 04-09-12 Phạm Thị Hồng Nh 12A5 HS yếu ỗ TN Ban ại diện CMHS 100.000  
84 04-09-12 Nguyễn Tấn Phong 12A5 HS yếu ỗ TN Ban ại diện CMHS 100.000  
85 04-09-12 Nguyễn Ngọc Phng 12A5 HS yếu ỗ TN Ban ại diện CMHS 100.000  
86 04-09-12 Lý Vn Quốc 12A5 HS yếu ỗ TN Ban ại diện CMHS 100.000  
87 04-09-12 L Minh Tm 12A5 HS yếu ỗ TN Ban ại diện CMHS 100.000  
88 04-09-12 Nguyễn ức Thiện 12A5 HS yếu ỗ TN Ban ại diện CMHS 100.000  
89 04-09-12 Nguyễn Thanh Ton 12A5 HS yếu ỗ TN Ban ại diện CMHS 100.000  
90 04-09-12 Huỳnh Minh Triều 12A5 HS yếu ỗ TN Ban ại diện CMHS 100.000  
91 04-09-12 Hồ Khả Hn 12A6 HS yếu ỗ TN Ban ại diện CMHS 100.000  
92 04-09-12 Lu Vn Mai 12A6 HS yếu ỗ TN Ban ại diện CMHS 100.000  
93 04-09-12 Lý Vi Na 12A6 HS yếu ỗ TN Ban ại diện CMHS 100.000  
94 04-09-12 T Trờng Thiện 12A6 HS yếu ỗ TN Ban ại diện CMHS 100.000  
95 04-09-12 Nguyễn Minh Tiến 12A6 HS yếu ỗ TN Ban ại diện CMHS 100.000  
96 04-09-12 Khu Thị T Trinh 12A6 HS yếu ỗ TN Ban ại diện CMHS 100.000  
97 04-09-12 Trần Phớc Vĩnh 12A6 HS yếu ỗ TN Ban ại diện CMHS 100.000  
98 04-09-12 Nguyễn Hong Chen 12A7 HS yếu ỗ TN Ban ại diện CMHS 100.000  
99 04-09-12 Nguyễn Trung Kin 12A7 HS yếu ỗ TN Ban ại diện CMHS 100.000  
100 04-09-12 Lm Vn Phớc Lộc 12A7 HS yếu ỗ TN Ban ại diện CMHS 100.000  
101 04-09-12 Ung Tấn Mạnh 12A7 HS yếu ỗ TN Ban ại diện CMHS 100.000  
102 04-09-12 Lý Mn 12A7 HS yếu ỗ TN Ban ại diện CMHS 100.000  
103 04-09-12 Trần Minh Phc 12A7 HS yếu ỗ TN Ban ại diện CMHS 100.000  
104 04-09-12 Huỳnh Hong Qun 12A7 HS yếu ỗ TN Ban ại diện CMHS 100.000  
105 04-09-12 Phạm Minh Qun 12A7 HS yếu ỗ TN Ban ại diện CMHS 100.000  
106 04-09-12 Trng Vn Quy 12A7 HS yếu ỗ TN Ban ại diện CMHS 100.000  
107 04-09-12 L Việt Thắng 12A7 HS yếu ỗ TN Ban ại diện CMHS 100.000  
108 04-09-12 Mai Hong Bảo 12A8 HS yếu ỗ TN Ban ại diện CMHS 100.000  
109 04-09-12 Nguyễn Vn C 12A8 HS yếu ỗ TN Ban ại diện CMHS 100.000  
110 04-09-12 Trần Phong iền 12A8 HS yếu ỗ TN Ban ại diện CMHS 100.000  
111 04-09-12 Trng Ngọc iền 12A8 HS yếu ỗ TN Ban ại diện CMHS 100.000  
112 04-09-12 Nguyễn Minh ức 12A8 HS yếu ỗ TN Ban ại diện CMHS 100.000  
113 04-09-12 L Hong Giang 12A8 HS yếu ỗ TN Ban ại diện CMHS 100.000  
114 04-09-12 Nguyễn Cng Hậu 12A8 HS yếu ỗ TN Ban ại diện CMHS 100.000  
115 04-09-12 Cao ức Hiền 12A8 HS yếu ỗ TN Ban ại diện CMHS 100.000  
116 04-09-12 Nguyễn Thanh Hiền 12A8 HS yếu ỗ TN Ban ại diện CMHS 100.000  
117 04-09-12 Nguyễn Long Hồ 12A8 HS yếu ỗ TN Ban ại diện CMHS 100.000  
118 04-09-12 o Thị Ngọc Huệ 12A8 HS yếu ỗ TN Ban ại diện CMHS 100.000  
119 04-09-12 L Thị Mộng Kha 12A8 HS yếu ỗ TN Ban ại diện CMHS 100.000  
120 04-09-12 Nguyễn Thin Nhi 12A8 HS yếu ỗ TN Ban ại diện CMHS 100.000  
121 04-09-12 Nguyễn Thị B Phng 12A8 HS yếu ỗ TN Ban ại diện CMHS 100.000  
122 04-09-12 Trần Thị Tố Quyn 12A8 HS yếu ỗ TN Ban ại diện CMHS 100.000  
123 04-09-12 Chu Ch Ti 12A8 HS yếu ỗ TN Ban ại diện CMHS 100.000  
124 04-09-12 Phạm Vũ Trung 12A8 HS yếu ỗ TN Ban ại diện CMHS 100.000  
125 04-09-12 Thi Vn Thờng 12A8 HS yếu ỗ TN Ban ại diện CMHS 100.000  
126 04-09-12 Trng Thanh Thuyền 12A8 HS yếu ỗ TN Ban ại diện CMHS 100.000  
127 04-09-12 Nguyễn Vn Vn 12A8 HS yếu ỗ TN Ban ại diện CMHS 100.000  
128 04-09-12 ồng Thị Bch Liễu 12A8 HS yếu ỗ TN Ban ại diện CMHS 100.000  
129 04-09-12 Phan Thị Loan 12A8 HS yếu ỗ TN Ban ại diện CMHS 100.000  
130 04-09-12 Phan Vn Minh 12A8 HS yếu ỗ TN Ban ại diện CMHS 100.000  
Cộng 7.100.000  
131 04-09-12 Nguyễn Thị Nh Ý 10A1 Tiếp sức ến trờng THPT ại Ngãi 180.000 C ds ký nhận
132 04-09-12 Diệp Hồng Phc 10A5 Tiếp sức ến trờng THPT ại Ngãi 180.000 C ds ký nhận
133 04-09-12 Trần Quốc Khnh 10A5 Tiếp sức ến trờng THPT ại Ngãi 180.000 C ds ký nhận
134 04-09-12 L Anh Khoa 10A5 Tiếp sức ến trờng THPT ại Ngãi 180.000 C ds ký nhận
135 04-09-12 Nguyễn Vn Nhn 10A6 Tiếp sức ến trờng THPT ại Ngãi 180.000 C ds ký nhận
136 04-09-12 Phạm Hong Sn 10A6 Tiếp sức ến trờng THPT ại Ngãi 180.000 C ds ký nhận
137 04-09-12 inh Thị Ngọc Trn 10A7 Tiếp sức ến trờng THPT ại Ngãi 180.000 C ds ký nhận
138 04-09-12 Nguyễn t Sang 10A10 Tiếp sức ến trờng THPT ại Ngãi 180.000 C ds ký nhận
139 04-09-12 Dng Tấn Hng 10A10 Tiếp sức ến trờng THPT ại Ngãi 180.000 C ds ký nhận
140 04-09-12 Lu Ngọc Thnh 10A10 Tiếp sức ến trờng THPT ại Ngãi 180.000 C ds ký nhận
141 04-09-12 Lm Thị Sang 10A13 Tiếp sức ến trờng THPT ại Ngãi 180.000 C ds ký nhận
142 04-09-12 Võ Trần Cng Luận 11A2 Tiếp sức ến trờng THPT ại Ngãi 180.000 C ds ký nhận
143 04-09-12 L Thị Thanh Hằng 11A2 Tiếp sức ến trờng THPT ại Ngãi 180.000 C ds ký nhận
144 04-09-12 Nguyễn Thị Kiều 11A2 Tiếp sức ến trờng THPT ại Ngãi 180.000 C ds ký nhận
145 04-09-12 Huỳnh Bảo Trn 11A2 Tiếp sức ến trờng THPT ại Ngãi 180.000 C ds ký nhận
146 04-09-12 Nguyễn Hong Ch ại Minh ạt 11A3 Tiếp sức ến trờng THPT ại Ngãi 180.000 C ds ký nhận
147 04-09-12 Huỳnh Hữu Nhn 11A3 Tiếp sức ến trờng THPT ại Ngãi 180.000 C ds ký nhận
148 04-09-12 Vũ Thị Thanh Diệu 11A9 Tiếp sức ến trờng THPT ại Ngãi 180.000 C ds ký nhận
149 04-09-12 Lý Kim Dung 11A10 Tiếp sức ến trờng THPT ại Ngãi 180.000 C ds ký nhận
150 04-09-12 Thi Thị Thy Anh 12A2 Tiếp sức ến trờng THPT ại Ngãi 180.000 C ds ký nhận
151 04-09-12 Dng Thị Cẩm Nhi 12A3 Tiếp sức ến trờng THPT ại Ngãi 180.000 C ds ký nhận
152 04-09-12 L ng ịnh 12A5 Tiếp sức ến trờng THPT ại Ngãi 180.000 C ds ký nhận
153 04-09-12 Nguyễn Vn Tr 12A6 Tiếp sức ến trờng THPT ại Ngãi 180.000 C ds ký nhận
Cộng 4.140.000  
154 04-09-12 Nguyễn Thị Kim Ngn 11a5 HS ngho vợt kh Phòng GD - T LP 90.000 Tng ng 30 q tập
155 04-09-12 Lin Xun 10A6 HS ngho vợt kh Phòng GD - T LP 90.000 Tng ng 30 q tập
156 04-09-12 Nguyễn Minh ợc 10A9 HS ngho vợt kh Phòng GD - T LP 90.000 Tng ng 30 q tập
157 04-09-12 Nguyễn Thị Diệu 10A2 HS ngho vợt kh Phòng GD - T LP 90.000 Tng ng 30 q tập
158 04-09-12 Trng Thị Thu Huyền 10A7 HS ngho vợt kh Phòng GD - T LP 90.000 Tng ng 30 q tập
159 04-09-12 Lm Tiểu My 10A11 HS ngho vợt kh Phòng GD - T LP 90.000 Tng ng 30 q tập
160 04-09-12 Nguyễn Hong Ch ại Minh ạt 10A3 HS ngho vợt kh Phòng GD - T LP 90.000 Tng ng 30 q tập
161 04-09-12 Nguyễn Thị Mỹ Linh 10A8 HS ngho vợt kh Phòng GD - T LP 90.000 Tng ng 30 q tập
162 04-09-12 Nguyễn Thị Yến Nhi 10A7 HS ngho vợt kh Phòng GD - T LP 90.000 Tng ng 30 q tập
163 04-09-12 Võ Thị Hồng Lin 11A2 HS ngho vợt kh Phòng GD - T LP 90.000 Tng ng 30 q tập
164 04-09-12 inh Thị Kiều Linh 10A6 HS ngho vợt kh Phòng GD - T LP 90.000 Tng ng 30 q tập
165 04-09-12 Huỳnh Hữu Nhn 10A3 HS ngho vợt kh Phòng GD - T LP 90.000 Tng ng 30 q tập
166 04-09-12 Lý Kim Dung 10A12 HS ngho vợt kh Phòng GD - T LP 90.000 Tng ng 30 q tập
167 04-09-12 Nguyễn Thị Thu Thảo 11a3 HS ngho vợt kh Phòng GD - T LP 90.000 Tng ng 30 q tập
168 04-09-12 Trần Kim Ngọc 10A2 HS ngho vợt kh Phòng GD - T LP 90.000 Tng ng 30 q tập
169 04-09-12 L Thị Bch Ngọc 10A9 HS ngho vợt kh Phòng GD - T LP 90.000 Tng ng 30 q tập
170 04-09-12 Võ Vn Hải 10A11 HS ngho vợt kh Phòng GD - T LP 90.000 Tng ng 30 q tập
171 04-09-12 Trần Thị Hải Yến 11a3 HS ngho vợt kh Phòng GD - T LP 90.000 Tng ng 30 q tập
172 04-09-12 Nguyễn Thị H Thy An 11a4 HS ngho vợt kh Phòng GD - T LP 90.000 Tng ng 30 q tập
173 04-09-12 L Thị Trc Ly 10A11 HS ngho vợt kh Phòng GD - T LP 90.000 Tng ng 30 q tập
174 04-09-12 L Huỳnh Nh 10A5 HS ngho vợt kh Phòng GD - T LP 90.000 Tng ng 30 q tập
175 04-09-12 Bi Phng Bình 10A10 HS ngho vợt kh Phòng GD - T LP 90.000 Tng ng 30 q tập
    Cộng 1.980.000 Tng ng 660 q tập
176 04-09-12 L Thị Hồng Nh 12A1 Vợt kh học tốt Huyện on 1.000.000 C bin nhận
177 17-09-12 Nguyễn Thị Hồng Cẩm 10A5 Tiếp sức ến trờng THPT ại Ngãi 500.000 C bin nhận
178 21-09-12 Huỳnh Thị Mỹ Huyền 12A4 Tiếp sức ến trờng   5.000.000 HS trực tiếp nhận tại THCT
179 22-09-12 Lý Huyền Trang 11A6 Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam   3.000.000 HS trực tiếp nhận
Cộng 9.500.000  
180 15-10-12 Nguyễn ức Nghĩa 11A3 Học sinh giỏi cấp tỉnh UBND tỉnh Sc Trng 830.000 C ds ký nhận
181 15-10-12 Nguyễn Thnh Bảo Lộc 11A6 Học sinh giỏi cấp tỉnh UBND tỉnh Sc Trng 830.000 C ds ký nhận
182 15-10-12 Nguyễn Thị Diễm 12A3 Học sinh giỏi cấp tỉnh UBND tỉnh Sc Trng 830.000 C ds ký nhận
183 15-10-12 Phan Thị Bch Hạnh 12A4 Học sinh giỏi cấp tỉnh UBND tỉnh Sc Trng 830.000 C ds ký nhận
184 15-10-12 Mai Hữu Ti 12A3 Học sinh giỏi cấp tỉnh UBND tỉnh Sc Trng 830.000 C ds ký nhận
185 15-10-12 Huỳnh Cng H 12A2 Học sinh giỏi cấp tỉnh UBND tỉnh Sc Trng 830.000 C ds ký nhận
Cộng 4.980.000  
186 20-10-12 Trần Diệu Thuyền 12A2 Học sinh ngho vợt kh UBND huyện Long Ph 300.000 Phần thởng l qu,
bnh, nguyn liệu nấu n...
Pht vo tối 20/10 - tổ chức
hội chợ tại bến ph
ại Ngãi,
học sinh trực tiếp nhận
187 20-10-12 Huỳnh Vn Ph 12A7 Học sinh ngho vợt kh UBND huyện Long Ph 300.000
188 20-10-12 Nguyễn Thị Diệu 11A2 Học sinh ngho vợt kh UBND huyện Long Ph 300.000
189 20-10-12 Nguyễn Minh ợc 11A8 Học sinh ngho vợt kh UBND huyện Long Ph 300.000
190 20-10-12 Lm Tiểu My 11A9 Học sinh ngho vợt kh UBND huyện Long Ph 300.000
191 20-10-12 Lm Thị Hồng Ngọc 11A10 Học sinh ngho vợt kh UBND huyện Long Ph 300.000
192 20-10-12 Nguyễn Thị Nh Ý 10A1 Học sinh ngho vợt kh UBND huyện Long Ph 300.000
193 20-10-12 Phan Bảo Trn 10A1 Học sinh ngho vợt kh UBND huyện Long Ph 300.000
194 20-10-12 Nguyễn Thị Mộng Trinh 10A2 Học sinh ngho vợt kh UBND huyện Long Ph 300.000
195 20-10-12 Nguyễn Thy Trinh 10A2 Học sinh ngho vợt kh UBND huyện Long Ph 300.000
Cộng 3.000.000  
196 20-11-12 Lm Vn Long 12A1 Học sinh giỏi trong T tỉnh ng Phạm Vn Thuận 1.000.000  
197 20-11-12 Lý Hữu Thuận 12A6 Học sinh giỏi trong T tỉnh ng Phạm Vn Thuận 1.000.000  
198 20-11-12 Lm Vn Long 12A1 Giải nhất Học sinh giỏi tỉnh ng Lu Ka 400.000  
199 20-11-12 Lý Hữu Thuận 12A6 Giải nhì Học sinh giỏi tỉnh ng Lu Ka 220.000  
200 20-11-12 Nguyễn Thị Diễm 12A7 Giải ba Học sinh giỏi tỉnh ng Lu Ka 120.000  
201 20-11-12 Phạm Minh Nhựt 12A1 Giải ba Học sinh giỏi tỉnh ng Lu Ka 120.000  
202 20-11-12 Huỳnh Vn Ph 12A7 Giải ba Học sinh giỏi tỉnh ng Lu Ka 120.000  
203 20-11-12 Trần Thị Yến Nhi 12A8 Giải ba Học sinh giỏi tỉnh ng Lu Ka 120.000  
204 20-11-12 Võ Thanh Lim 12A1 Giải KK Học sinh giỏi tỉnh ng Lu Ka 100.000  
205 20-11-12 Nguyễn Thị Mỹ Lan 12A1 HSG ton cấp UBND tỉnh Sc Trng 1.000.000 2011 - 2012
Cộng 4.200.000  
206 09-01-13 Huỳnh Vn Ph 12A7 HB Trần ại Nghĩa THVL 1.200.000  
207 09-01-13 Bi Hồng Ti 11A3 HB Trần ại Nghĩa THVL 1.200.000  
208 09-01-13 Lý Huyền Trang 11A6 HB Trần ại Nghĩa THVL 1.200.000  
209 27-01-13 L Vn Yến Thanh 11A10 HB Trần Hữu ớc Tỉnh on 800.000  
210 28-01-13 L Vn Yến Thanh 11A10 Tiếp bớc ến trờng THST 5.000.000  
Cộng 9.400.000  
211 01-02-13 Hồ Thị Diệu i 11A8 Tiếp sức ến trờng THPT ại Ngãi 300.000  
212 01-02-13 Phan Thị Thanh Thy 10A1 Tiếp sức ến trờng THPT ại Ngãi 300.000  
213 01-02-13 L Anh Th 10A1 Tiếp sức ến trờng THPT ại Ngãi 300.000  
214 01-02-13 Võ Thị Loan Kiều 10A8 Tiếp sức ến trờng THPT ại Ngãi 300.000  
215 01-02-13 T Ngọc Thi Trn 12A1 Tiếp sức ến trờng THPT ại Ngãi 300.000  
216 01-02-13 Mạch Thị Mỹ Hiền 10A4 Tiếp sức ến trờng THPT ại Ngãi 300.000  
217 01-02-13 Trng Trc Tiến 10A1 Tiếp sức ến trờng THPT ại Ngãi 300.000  
218 01-02-13 Phạm Thị Ngọc Yến 10A4 Tiếp sức ến trờng THPT ại Ngãi 300.000  
219 01-02-13 ặng Hoi Hận 11A5 Tiếp sức ến trờng THPT ại Ngãi 300.000  
220 01-02-13 Nguyễn Thị Yến Nhi 10A3 Tiếp sức ến trờng THPT ại Ngãi 300.000  
221 01-02-13 Nguyễn Tiến ạt 10A8 Tiếp sức ến trờng THPT ại Ngãi 300.000  
222 01-02-13 Phạm Thị Huỳnh Nh 10A4 Tiếp sức ến trờng THPT ại Ngãi 300.000  
223 01-02-13 Trần Thị Phng Trang 12A7 Tiếp sức ến trờng THPT ại Ngãi 300.000  
224 01-02-13 Mai Phớc Thiện 12A7 Tiếp sức ến trờng THPT ại Ngãi 300.000  
225 01-02-13 inh Thị Kiều Linh 11A2 Tiếp sức ến trờng THPT ại Ngãi 300.000  
226 01-02-13 Lý Long Vĩ 11A7 Tiếp sức ến trờng THPT ại Ngãi 300.000  
227 01-02-13 Dng Thị Cẩm Nhi 12A3 Tiếp sức ến trờng THPT ại Ngãi 300.000  
228 01-02-13 Nguyễn Hữu Tr 12A6 Tiếp sức ến trờng THPT ại Ngãi 300.000  
229 01-02-13 Lm Thị Ngọc Hn 10A5 Tiếp sức ến trờng THPT ại Ngãi 300.000  
230 01-02-13 Trần Thị Kim Ngn 11A10 Tiếp sức ến trờng THPT ại Ngãi 300.000  
231 01-02-13 Quan Huỳnh Ngọc ức 12A6 Tiếp sức ến trờng THPT ại Ngãi 300.000  
232 01-02-13 Nguyễn Thanh Chuyền 12A6 Tiếp sức ến trờng THPT ại Ngãi 300.000  
233 01-02-13 Nguyễn Thị Thy Dng 10A3 Tiếp sức ến trờng THPT ại Ngãi 300.000  
234 01-02-13 Hứa Minh Trờng 10A12 Tiếp sức ến trờng THPT ại Ngãi 300.000  
235 01-02-13 L Thanh Tuyền 12A2 Tiếp sức ến trờng THPT ại Ngãi 300.000  
Cộng 7.500.000  
236 01-02-13 Trng Thị Thu Huyền 11A6 HS ngho vợt kh ng Quch Khnh 500.000  
237 01-02-13 Nguyễn Thị Kim Ngn 12A5 HS ngho vợt kh ng Quch Khnh 500.000  
238 01-02-13 L Thị Trc Ly 11A9 HS ngho vợt kh ng Quch Khnh 500.000  
239 01-02-13 Nguyễn Vn Nhớ 11A4 HS ngho vợt kh ng Quch Khnh 500.000  
240 01-02-13 Nguyễn Thị Nh Ý 10A1 HS ngho vợt kh ng Quch Khnh 500.000  
241 01-02-13 Nguyễn Minh ợc 11A8 HS ngho vợt kh ng Quch Khnh 500.000  
242 01-02-13 Lm Tiểu My 11A9 HS ngho vợt kh ng Quch Khnh 500.000  
243 01-02-13 Phan Bảo Trn 10A1 HS ngho vợt kh ng Quch Khnh 500.000  
244 01-02-13 Lm Thị Hồng Ngọc 11A10 HS ngho vợt kh ng Quch Khnh 500.000  
245 01-02-13 Nguyễn Thy Trinh 10A2 HS ngho vợt kh ng Quch Khnh 500.000  
246 01-02-13 Dng Tấn Hng 10A10 HS ngho vợt kh ng Quch Khnh 500.000  
247 01-02-13 Nguyễn Vn Nhn 10A6 HS ngho vợt kh ng Quch Khnh 500.000  
248 01-02-13 Võ Vn Hải 11A9 HS ngho vợt kh ng Quch Khnh 500.000  
249 01-02-13 Trần Kim Ngọc 11A2 HS ngho vợt kh ng Quch Khnh 500.000  
250 01-02-13 Nguyễn Thị Lan Anh 10A4 HS ngho vợt kh ng Quch Khnh 500.000  
251 01-02-13 Nguyễn Thị Minh Thng 10A13 HS ngho vợt kh ng Quch Khnh 500.000  
252 01-02-13 Trần Long Tam 10A9 HS ngho vợt kh ng Quch Khnh 500.000  
253 01-02-13 ặng Thị Hồng 10A5 HS ngho vợt kh ng Quch Khnh 500.000  
254 01-02-13 Lạc Thị Thủy Tin 11A10 HS ngho vợt kh ng Quch Khnh 500.000  
255 01-02-13 Sn Ngọc Thủy 10A13 HS ngho vợt kh ng Quch Khnh 500.000  
Cộng 10.000.000  
256 07-03-13 Huỳnh Vn Ph 12A7 HS ngho vợt kh ại học Ty 500.000  
257 07-03-13 Nguyễn Thị Kim Ngn 12A5 HS ngho vợt kh ại học Ty 500.000  
258 15/4/2013 Lm Vn Long 12A1 Giả ba HSG quốc gia ng Lu Ka 500.000  
259 15/4/2013 Lm Vn Long 12A1 Giả ba HSG quốc gia BD CMHS 500.000  
260 15/4/2013 Lm Vn Long 12A1 Giả ba HSG quốc gia ng L Thanh Tiếp 500.000  
261 26-04-13 Lm Vn Long 12A1 Giả ba HSG quốc gia Hội Khuyến học TT N 1.000.000  
262 27-04-13 Lm Vn Long 12A1 Giả ba HSG quốc gia Quỹ TST - N 1.500.000  
Cộng 5.000.000  
263 24-05-13 Phạm Thị Vn Anh 12A1 HS giỏi ton cấp THPT ng Nguyễn Vn t 500.000  
264 24-05-13 Võ Thanh Lim 12A1 HS giỏi ton cấp THPT ng Nguyễn Vn t 500.000  
265 24-05-13 Lm Vn Long 12A1 HS giỏi ton cấp THPT ng Nguyễn Vn t 500.000  
266 24-05-13 Dng Hoi Nam 12A1 HS giỏi ton cấp THPT ng Nguyễn Vn t 500.000  
267 24-05-13 Phạm Minh Nhựt 12A1 HS giỏi ton cấp THPT ng Trần Ngọc Bin 500.000  
268 24-05-13 Phng Thị Linh Tm 12A1 HS giỏi ton cấp THPT ng Trần Ngọc Bin 500.000  
269 24-05-13 Trng Chnh Trung 12A1 HS giỏi ton cấp THPT ng Trần Ngọc Bin 500.000  
270 24-05-13 Nguyễn Thị Khnh Bng 12A7 HS giỏi ton cấp THPT ng Trần Ngọc Bin 500.000  
271 24-05-13 Nguyễn Thị Diễm 12A7 HS giỏi ton cấp THPT Quỹ TST - N 500.000  
272 24-05-13 Dng Tố Hoa 12A7 HS giỏi ton cấp THPT Quỹ TST - N 500.000  
273 24-05-13 Nguyễn Tuyết Ngọc 12A7 HS giỏi ton cấp THPT Quỹ TST - N 500.000  
274 24-05-13 Nguyễn Thị Bch Ngn 12A7 HS giỏi ton cấp THPT Quỹ TST - N 500.000  
Cộng 6.000.000  
275 24-05-13 Trần Trung Tn 10A1 HS giỏi nhất khối ng Lu Ka 500.000  
276 24-05-13 Nguyễn Thị Minh Chu 11A1 HS giỏi nhất khối ng Lu Ka 500.000  
277 24-05-13 Phạm Minh Nhựt 12A1 HS giỏi nhất khối ng Lu Ka 500.000  
Cộng 1.500.000  
278 24-05-13 Nguyễn Thị Yến Nhi 10A3 HS ngho vợt kh ng Nguyễn Vn Tng 200.000  
279 24-05-13 Lm Thị Ngọc Hn 10A5 HS ngho vợt kh ng Nguyễn Vn Tng 200.000  
280 24-05-13 Diệp Hồng Phc 10A5 HS ngho vợt kh ng Nguyễn Vn Tng 200.000  
281 24-05-13 Diệp Lm Khang 10A10 HS ngho vợt kh ng Nguyễn Vn Tng 200.000  
282 24-05-13 Lạc Thị Thuỷ Tin 11A10 HS ngho vợt kh ng Nguyễn Vn Tng 200.000  
Cộng 1.000.000  
283 24-05-13 Võ Thanh Lim 12A1 Tập thể lớp TTXS Quỹ Khuyến học - TN 200.000  
284 24-05-13 Nguyễn Tuyết Ngọc 12A7 Tập thể lớp TTXS Quỹ Khuyến học - TN 200.000  
285 24-05-13 Lu Bảo Ngn 11A1 Tập thể lớp TTXS Quỹ Khuyến học - TN 200.000  
286 24-05-13 Trần Vn Cần 11A5 Tập thể lớp TTXS Quỹ Khuyến học - TN 200.000  
287 24-05-13 Nguyễn Bửu Chu 10A1 Tập thể lớp TTXS Quỹ Khuyến học - TN 200.000  
288 24-05-13 Trần Thị Ngọc Hn 10A2 Tập thể lớp TTXS Quỹ Khuyến học - TN 200.000  
Cộng 1.200.000  
566 24-05-13 278 học sinh tin tiến nm học 2012 - 2013 Ngn sch 13.900.000  
677 24-05-13 111 học sinh giỏi nm học 2012 - 2013 Ngn sch 11.100.000  
Cộng 25.000.000  
678 24-05-13 Nguyễn Thị Minh Chu 11A1 Giải nhất Casio cấp Trờng Ngn sch 100.000  
679 24-05-13 Phạm Minh Nhựt 12A1 Giải nhất Casio cấp Trờng Ngn sch 100.000  
680 24-05-13 Ng Thị Lam Vn 11A1 Giải nhì Casio cấp Trờng Ngn sch 80.000  
681 24-05-13 Võ Thanh Lim 12A1 Giải nhì Casio cấp Trờng Ngn sch 80.000  
682 24-05-13 Trần Hong Phc 11A1 Giải ba Casio cấp Trờng Ngn sch 50.000  
683 24-05-13 Dng Hoi Nam 12A1 Giải ba Casio cấp Trờng Ngn sch 50.000  
Cộng 460.000  
684 24-05-13 Phan Bảo Trn 10A1 Học sinh ngho vợt kh Bu iện Long Ph 500.000 Km theo 10 quyển
tập v 01 thẻ bảo hiểm
mức trch nhiệm A, B, C, D
10 triệu ồng / 1 em
685 24-05-13 Lm Thị Hồng Ngọc 11A10 Học sinh ngho vợt kh Bu iện Long Ph 500.000
686 24-05-13 L Anh Th 10A1 Học sinh ngho vợt kh Bu iện Long Ph 500.000
687 24-05-13 Nguyễn Thnh Thi Vy 10A2 Học sinh ngho vợt kh Bu iện Long Ph 500.000
688 24-05-13 Mạch Thị Mỹ Hiền 10A4 Học sinh ngho vợt kh Bu iện Long Ph 500.000
689 24-05-13 Trng Trc Tiến 10A1 Học sinh ngho vợt kh Bu iện Long Ph 500.000
690 24-05-13 Võ Thị Thảo Nguyn 12A8 Học sinh ngho vợt kh Bu iện Long Ph 500.000
Cộng 3.500.000  
691 24-05-13 Lm Vn Long 12A1 Giải ba Học sinh giỏi QG ng Nguyễn Thanh Vũ 1.000.000  
Tổng cộng 135.205.000  
Số tiền bằng chữ: Một trm ba mi lm triệu hai trm lẻ nm ngn ồng.
Số lợt: 691 (su trm chn mi mốt lợt).
ại Ngãi, ngy 25 thng 5 nm 2013
Hiệu trởng duyệt Ngời lập bảng
(ã k) (ã k)
Huỳnh Vũ Lam Nguyễn Xun o