SỞ GIO DỤC V O TẠO SC TRNG
TRỜNG THPT ẠI NGÃI
DANH SCH HỌC SINH NHẬN CC LOẠI HỌC BỔNG, TIỀN THỞNG NM HỌC 2013 - 2014
               
STT Thời
gian
nhận
Họ v tn học sinh Lớp Tn (loại)
học bổng,
tiền thởng
n vị
(C nhn)
ti trợ
Số tiền Ghi ch
1 /6/2013 Duyn Thị Bch Nhi 10A13 HCA dnh cho hs ngho Hội tin học TP. HCM 500.000 NH 2012 - 2013, HSTTN
2 /6/2013 Dng Quốc Vng 10A11 HCA dnh cho hs ngho Hội tin học TP. HCM 500.000 NH 2012 - 2013, HSTTN
Cộng 1.000.000  
3 19-07-13 Ng Thị Lam Vn 12A1 Con cn bộ, cng chức LL+CTY XSKT+SGD 1.000.000 HS trực tiếp nhận
4 19-07-13 L Thị Phng Tình 11A1 Con cn bộ, cng chức LL+CTY XSKT+SGD 1.000.000 HS trực tiếp nhận
Cộng 2.000.000  
5 05-08-13 Nguyễn Bửu Chu 11A1 Con cn bộ, cng chức LL+CTY XSKT+SGD 150.000 C ds ký nhận
6 05-08-13 Phạm Anh Th 11A1 Con cn bộ, cng chức LL+CTY XSKT+SGD 150.000 C ds ký nhận
7 05-08-13 Nguyễn Trần Trung Nghĩa 12A1 Con cn bộ, cng chức LL+CTY XSKT+SGD 150.000 C ds ký nhận
8 05-08-13 Trần Thị Ngọc Hn 11A2 Con cn bộ, cng chức LL+CTY XSKT+SGD 150.000 C ds ký nhận
9 05-08-13 Lu Bảo Ngn 12A1 Con cn bộ, cng chức LL+CTY XSKT+SGD 150.000 C ds ký nhận
10 05-08-13 Trần Ngọc Hn 12A1 Con cn bộ, cng chức LL+CTY XSKT+SGD 150.000 C ds ký nhận
11 05-08-13 Phạm Nhật Ph 12A1 Con cn bộ, cng chức LL+CTY XSKT+SGD 150.000 C ds ký nhận
12 05-08-13 Võ t Quyn 11A1 Con cn bộ, cng chức LL+CTY XSKT+SGD 150.000 C ds ký nhận
13 05-08-13 Nguyễn Thị Thu H 12A1 Con cn bộ, cng chức LL+CTY XSKT+SGD 150.000 C ds ký nhận
14 05-08-13 Phan Việt Th 11A10 Con cn bộ, cng chức LL+CTY XSKT+SGD 150.000 C ds ký nhận
15 05-08-13 ặng Hong Mỹ 12A1 Con cn bộ, cng chức LL+CTY XSKT+SGD 150.000 C ds ký nhận
16 05-08-13 L Trần Quang Sng 12A1 Con cn bộ, cng chức LL+CTY XSKT+SGD 150.000 C ds ký nhận
17 05-08-13 L Thị Huỳnh Nh 12A6 Con cn bộ, cng chức LL+CTY XSKT+SGD 150.000 C ds ký nhận
18 05-08-13 ỗ Thị Thanh H 11A7 Con cn bộ, cng chức LL+CTY XSKT+SGD 150.000 C ds ký nhận
19 05-08-13 Nguyễn Thị Mỹ Duyn 12A9 Con cn bộ, cng chức LL+CTY XSKT+SGD 150.000 C ds ký nhận
20 05-08-13 Ng Tuấn ạt 11A1 Con cn bộ, cng chức LL+CTY XSKT+SGD 150.000 C ds ký nhận
21 05-08-13 Nguyễn Bảo Anh 11A Con cn bộ, cng chức LL+CTY XSKT+SGD 150.000 C ds ký nhận
22 05-08-13 Trần ức Huy 11A8 Con cn bộ, cng chức LL+CTY XSKT+SGD 150.000 C ds ký nhận
23 05-08-13 L Thi Cờng 12A4 Con cn bộ, cng chức LL+CTY XSKT+SGD 150.000 C ds ký nhận
24 05-08-13 L Hữu Lộc 12A5 Con cn bộ, cng chức LL+CTY XSKT+SGD 150.000 C ds ký nhận
25 05-08-13 Trần L Yến Vy 11A6 Con cn bộ, cng chức LL+CTY XSKT+SGD 150.000 C ds ký nhận
26 05-08-13 Diệp Lm Khang 11A10 Con cn bộ, cng chức LL+CTY XSKT+SGD 150.000 C ds ký nhận
Cộng 3.300.000  
106 27-08-13 80 học sinh thuộc diện hộ ngho Phòng GD - T Long Ph 3.760.000 C ds ký nhận
107 31-08-13 Lm Vn Long 12A1 Học sinh giỏi giải I cấp tỉnh Sở GD - T Sc Trng 1.050.000 NH 2012 - 2013, HSTTN
108 31-08-13 Lm Vn Long 12A1 Giải 3 cấp quốc gia Sở GD - T Sc Trng 1.050.000 Học sinh trực tiếp nhận
109 31-08-13 Lm Vn Long 12A1 Thi ại học trn 24 iểm Sở GD - T Sc Trng 1.050.000 Học sinh trực tiếp nhận
110 31-08-13 Lm Vn Long 12A1 Giải ba cấp quốc gia G Sở GD - T Sc Trng 6.000.000 My tnh bảng, HSTTN
111 31-08-13 Hồng Hoi Thi 10A1 Học sinh giỏi cấp huyện Sở GD - T Sc Trng 1.050.000 Học sinh trực tiếp nhận
112 31-08-13 Trần Thị Kim Tho 10A1 Học sinh giỏi cấp huyện Sở GD - T Sc Trng 1.050.000 Học sinh trực tiếp nhận
113 31-08-13 Phạm Thị Nh Ý 10A1 Học sinh giỏi cấp huyện Sở GD - T Sc Trng 1.050.000 Học sinh trực tiếp nhận
Cộng 12.300.000  
114 31-08-13 Trần Vn Ti 11A11 Hỗ trợ phng tiện i học Hội ngời Hoa TT ại Ngãi 1.800.000 HS trực tiếp nhận
115 31-08-13 Ng Vn Tửng 10A4 Hỗ trợ phng tiện i học Hội ngời Hoa TT ại Ngãi 1.800.000 HS trực tiếp nhận
116 31-08-13 Mã Thanh T 12A1 Hỗ trợ phng tiện i học Hội ngời Hoa TT ại Ngãi 1.800.000 HS trực tiếp nhận
Cộng 5.400.000  
117 05-09-13 Nguyễn Hong Ch ại Minh ạt 11A3 Lng ịnh Của Gia ình ng Lng ịnh Của 500.000 C ds ký nhận
118 05-09-13 Nguyễn Thị Lan Anh 10A4 Lng ịnh Của Gia ình ng Lng ịnh Của 500.000 C ds ký nhận
119 05-09-13 ặng Thị Hồng 10A5 Lng ịnh Của Gia ình ng Lng ịnh Của 500.000 C ds ký nhận
120 05-09-13 Trần Long Tam 10A9 Lng ịnh Của Gia ình ng Lng ịnh Của 500.000 C ds ký nhận
121 05-09-13 Nguyễn Thị Minh Thng 10A13 Lng ịnh Của Gia ình ng Lng ịnh Của 500.000 C ds ký nhận
122 05-09-13 Sn Ngọc Thuỷ 10A13 Lng ịnh Của Gia ình ng Lng ịnh Của 500.000 C ds ký nhận
123 05-09-13 Nguyễn Thị Diệu 11A2 Lng ịnh Của Gia ình ng Lng ịnh Của 500.000 C ds ký nhận
124 05-09-13 Diệp Hồng Phc 10A5 Lng ịnh Của Gia ình ng Lng ịnh Của 500.000 C ds ký nhận
125 05-09-13 Diệp Lm Khang 10A10 Lng ịnh Của Gia ình ng Lng ịnh Của 500.000 C ds ký nhận
126 05-09-13 Lạc Thị Thuỷ Tin 11A10 Lng ịnh Của Gia ình ng Lng ịnh Của 500.000 C ds ký nhận
Cộng 5.000.000  
127 05-09-13 Nguyễn Anh Khoa 12 Lng ịnh Của Cty Xổ số Kiến thiết ST 1.500.000 C ds ký nhận
128 05-09-13 Mai Thị Cẩm T 12 Lng ịnh Của Cty Xổ số Kiến thiết ST 1.500.000 C ds ký nhận
129 05-09-13 L Vn Yến Thanh 12 Lng ịnh Của Cty Xổ số Kiến thiết ST 1.500.000 C ds ký nhận
130 05-09-13 Lý Ngọc Huyền 12 Lng ịnh Của Cty Xổ số Kiến thiết ST 1.500.000 C ds ký nhận
131 05-09-13 Lý Huyền Trang 12 Lng ịnh Của Cty Xổ số Kiến thiết ST 1.500.000 C ds ký nhận
132 05-09-13 Lm Thị Hồng Ngọc 12 Lng ịnh Của Cty Xổ số Kiến thiết ST 1.500.000 C ds ký nhận
133 05-09-13 Chu Ngọc Diễn 11 Lng ịnh Của Cty Xổ số Kiến thiết ST 1.500.000 C ds ký nhận
134 05-09-13 Võ Thị Loan Kiều 11 Lng ịnh Của Cty Xổ số Kiến thiết ST 1.500.000 C ds ký nhận
135 05-09-13 Nguyễn Thị Hồng Cẩm 11 Lng ịnh Của Cty Xổ số Kiến thiết ST 1.500.000 C ds ký nhận
136 05-09-13 L Thị Kim Thuỳ 12 Lng ịnh Của Cty Xổ số Kiến thiết ST 1.500.000 C ds ký nhận
137 05-09-13 Dng Tấn Hng 11 Lng ịnh Của Cty Xổ số Kiến thiết ST 1.500.000 C ds ký nhận
Cộng 16.500.000  
138 05-09-13 Lý Kim Dung 12A9 HS ngho vợt kh Hội khuyến học TT ại Ngãi 500.000 C ds ký nhận
139 05-09-13 L Thị Tố Quyn 11A5 HS ngho vợt kh Hội khuyến học TT ại Ngãi 500.000 C ds ký nhận
140 05-09-13 Lng Thị Xun Tuyền 11A1 HS ngho vợt kh Hội khuyến học TT ại Ngãi 500.000 C ds ký nhận
141 05-09-13 Nguyễn Thnh Thi Vy 11A2 HS ngho vợt kh Hội khuyến học TT ại Ngãi 500.000 C ds ký nhận
142 05-09-13 L Anh Th 11A1 HS ngho vợt kh Hội khuyến học TT ại Ngãi 500.000 C ds ký nhận
143 05-09-13 Trng Trc Tiến 11A1 HS ngho vợt kh Hội khuyến học TT ại Ngãi 500.000 C ds ký nhận
144 05-09-13 Mạch Thị Mỹ Hiền 11A4 HS ngho vợt kh Hội khuyến học TT ại Ngãi 500.000 C ds ký nhận
145 05-09-13 Võ Vn Hải 12A9 HS ngho vợt kh Hội khuyến học TT ại Ngãi 500.000 C ds ký nhận
146 05-09-13 Nguyễn Minh ợc 12A7 HS ngho vợt kh Hội khuyến học TT ại Ngãi 500.000 C ds ký nhận
147 05-09-13 Nguyễn Thy Trinh 11A2 HS ngho vợt kh Hội khuyến học TT ại Ngãi 500.000 C ds ký nhận
Cộng 5.000.000  
148 05-09-13 Trần Lệ Xun 10A8 Tiếp sức ến trờng THPT ại Ngãi 500.000 C bin nhận
149 05-09-13 Võ Thanh Lim 12A1 Học sinh giỏi ton cấp UBND tỉnh Sc Trng 1.150.000 C bin nhận
150 05-09-13 Trần Thị Thu Thảo 12A1 ỗ H nguyện vọng 1 UBND huyện Long Ph 445.000 Mỗi học sinh ỗ ại học
nguyện vọng 1, UBND
huyện Long Ph tặng
345000, ng Trần
Ngọc Bin - c sở
may ồng phục tặng
mỗi em 100000. Tổng
cộng số tiền m mỗi học sinh
ỗ ại học nguyện vọng 1
ợc nhận l 445000;
c danh sch ký nhận.
151 05-09-13 Nguyễn Huỳnh Nh 12A1 ỗ H nguyện vọng 1 UBND huyện Long Ph 445.000
152 05-09-13 Nguyễn Vn Hng 12A1 ỗ H nguyện vọng 1 UBND huyện Long Ph 445.000
153 05-09-13 Lm Vn Long 12A1 ỗ H nguyện vọng 1 UBND huyện Long Ph 445.000
154 05-09-13 Võ Thanh Lim 12A1 ỗ H nguyện vọng 1 UBND huyện Long Ph 445.000
155 05-09-13 Phạm Minh Nhựt 12A1 ỗ H nguyện vọng 1 UBND huyện Long Ph 445.000
156 05-09-13 Lý Phi Hải 12A6 ỗ H nguyện vọng 1 UBND huyện Long Ph 445.000
157 05-09-13 Trần Thị Sng 12A1 ỗ H nguyện vọng 1 UBND huyện Long Ph 445.000
158 05-09-13 Lý Thị Ngọc H 12A6 ỗ H nguyện vọng 1 UBND huyện Long Ph 445.000
159 05-09-13 Nguyễn Thị Diễm 12A7 ỗ H nguyện vọng 1 UBND huyện Long Ph 445.000
160 05-09-13 Nguyễn Tấn Xuyn 12A7 ỗ H nguyện vọng 1 UBND huyện Long Ph 445.000
161 05-09-13 Bi Võ Quốc Thảo 12A1 ỗ H nguyện vọng 1 UBND huyện Long Ph 445.000
162 05-09-13 Nguyễn Vn Huy 12A1 ỗ H nguyện vọng 1 UBND huyện Long Ph 445.000
163 05-09-13 Nguyễn Minh Th 12A1 ỗ H nguyện vọng 1 UBND huyện Long Ph 445.000
164 05-09-13 Hứa Trung Ct 12A1 ỗ H nguyện vọng 1 UBND huyện Long Ph 445.000
165 05-09-13 Nguyễn L Thuỳ Trang 12A1 ỗ H nguyện vọng 1 UBND huyện Long Ph 445.000
166 05-09-13 L Thị Hồng Nh 12A1 ỗ H nguyện vọng 1 UBND huyện Long Ph 445.000
167 05-09-13 Trng Chnh Trung 12A1 ỗ H nguyện vọng 1 UBND huyện Long Ph 445.000
168 05-09-13 Nguyễn Phớc Ton 12A1 ỗ H nguyện vọng 1 UBND huyện Long Ph 445.000
169 05-09-13 Trần Hong Phc 12A1 ỗ H nguyện vọng 1 UBND huyện Long Ph 445.000
170 05-09-13 L Thị Mỹ Xuyn 12A1 ỗ H nguyện vọng 1 UBND huyện Long Ph 445.000
171 05-09-13 Trần Thanh Huy 12A1 ỗ H nguyện vọng 1 UBND huyện Long Ph 445.000
172 05-09-13 Dng Hoi Nam 12A1 ỗ H nguyện vọng 1 UBND huyện Long Ph 445.000
173 05-09-13 Nguyễn Thế Ton 12A1 ỗ H nguyện vọng 1 UBND huyện Long Ph 445.000
174 05-09-13 Phạm Thị Vn Anh 12A1 ỗ H nguyện vọng 1 UBND huyện Long Ph 445.000
175 05-09-13 Nguyễn Vn Bng 12A8 ỗ H nguyện vọng 1 UBND huyện Long Ph 445.000
176 05-09-13 Lu Thị Trc Mai 12A1 ỗ H nguyện vọng 1 UBND huyện Long Ph 445.000
177 05-09-13 Nguyễn Cng Chức 12A4 ỗ H nguyện vọng 1 UBND huyện Long Ph 445.000
178 05-09-13 Lý Hữu Thuận 12A6 ỗ H nguyện vọng 1 UBND huyện Long Ph 445.000
179 05-09-13 Phng Thị Linh Tm 12A1 ỗ H nguyện vọng 1 UBND huyện Long Ph 445.000
180 05-09-13 Trần Nguyễn Thi An 12A7 ỗ H nguyện vọng 1 UBND huyện Long Ph 445.000
181 05-09-13 Tng Quang Kiệt 12A7 ỗ C nguyện vọng 1 UBND huyện Long Ph 345.000 C ds ký nhận
182 05-09-13 Trang Thị Hồng Nhi 12A5 ỗ C nguyện vọng 1 UBND huyện Long Ph 345.000 C ds ký nhận
183 05-09-13 Nguyễn Thị Hồng oan 12A1 ỗ C nguyện vọng 1 UBND huyện Long Ph 345.000 C ds ký nhận
184 05-09-13 Trần Thị T Quyn 12A7 ỗ C nguyện vọng 1 UBND huyện Long Ph 345.000 C ds ký nhận
185 05-09-13 Nguyễn Thị Ngọc iệp 12A7 ỗ C nguyện vọng 1 UBND huyện Long Ph 345.000 C ds ký nhận
186 05-09-13 L Thanh Duy 12A5 ỗ C nguyện vọng 1 UBND huyện Long Ph 345.000 C ds ký nhận
187 05-09-13 Trng Ngọc Thiện 12A8 ỗ C nguyện vọng 1 UBND huyện Long Ph 345.000 C ds ký nhận
Cộng 16.210.000  
188 05-09-13 Nguyễn Thị Cẩm Bình 12A1 Vợt kh học tốt HLHPN huyện Long Ph 1.000.000 C ds ký nhận
189 05-09-13 Nguyễn Thị Mỹ Truyền 10A7 Vợt kh học tốt HLHPN huyện Long Ph 1.000.000 C ds ký nhận
Cộng 2.000.000  
190 05-09-13 La Hong Dung 10A1 Vợt kh học tốt Thầy Huỳnh Tr Dũng, nguyn
PCT LLST
500.000 C ds ký nhận
191 05-09-13 Trần Tấn ạt 10A1 Vợt kh học tốt Thầy Huỳnh Tr Dũng, nguyn
PCT LLST
500.000 C ds ký nhận
Cộng 1.000.000  
192 05-09-13 Nguyễn Thị Cẩm Thu 11A5 Vợt kh học tốt ng Lu Vĩnh 500.000 C bin nhận
193 05-09-13 L Thị Trc Ly 12A8 Vợt kh học tốt ng Trần Duy Khnh 500.000 C bin nhận
194 05-09-13 Lm Tiểu My 12A8 Vợt kh học tốt ng Võ Hong Hởng 500.000 C ds ký nhận
195 05-09-13 Nguyễn Thị Nh Ý 11A1 Vợt kh học tốt ng Võ Hong Hởng 500.000 C ds ký nhận
Cộng 1.000.000  
196 05-09-13 L An Quốc Khnh 10A4 Vợt kh học tốt ng Lu Ka - TV Di Long 200.000 C ds ký nhận
197 05-09-13 Võ Trung Ho 10A6 Vợt kh học tốt ng Lu Ka - TV Di Long 200.000 C ds ký nhận
198 05-09-13 Lý Kim Thuyền 10A10 Vợt kh học tốt ng Lu Ka - TV Di Long 200.000 C ds ký nhận
199 05-09-13 L Hữu Tiến 10A3 Vợt kh học tốt ng Lu Ka - TV Di Long 200.000 C ds ký nhận
200 05-09-13 Thạch Hong Long 10A9 Vợt kh học tốt ng Lu Ka - TV Di Long 200.000 C ds ký nhận
201 05-09-13 Hứa ại Ti 10A2 Vợt kh học tốt ng Lu Ka - TV Di Long 200.000 C ds ký nhận
202 05-09-13 Thạch Thị Ngọc H 10A9 Vợt kh học tốt ng Lu Ka - TV Di Long 200.000 C ds ký nhận
203 05-09-13 Nguyễn Minh Hng 10A2 Vợt kh học tốt ng Lu Ka - TV Di Long 200.000 C ds ký nhận
204 05-09-13 L Thị Tuyết Sng 10A6 Vợt kh học tốt ng Lu Ka - TV Di Long 200.000 C ds ký nhận
205 05-09-13 Nguyễn Thị Thảo Nguyn 10A7 Vợt kh học tốt ng Lu Ka - TV Di Long 200.000 C ds ký nhận
Cộng 2.000.000  
206 05-09-13 Nguyễn Vn Thi 10A2 Vợt kh học tốt ng Nm Trung, c sở
ồng Ho, Long ức
tặng 1.000.000
200.000 C ds ký nhận
207 05-09-13 Võ Thị Kiều Ngn 10A4 Vợt kh học tốt 200.000 C ds ký nhận
208 05-09-13 Lng Thị Bảo My 10A4 Vợt kh học tốt 200.000 C ds ký nhận
209 05-09-13 Phan Tuấn Bảo 10A5 Vợt kh học tốt 200.000 C ds ký nhận
210 05-09-13 ỗ Vn Vấn 10A6 Vợt kh học tốt 200.000 C ds ký nhận
211 05-09-13 Trần Thị o 10A9 Vợt kh học tốt ng Nguyễn Vn Tng
ại lý bn lẻ xng dầu
Mạnh Hng tặng: 1.000.000
200.000 C ds ký nhận
212 05-09-13 Trng Mỹ Vận 10A10 Vợt kh học tốt 200.000 C ds ký nhận
213 05-09-13 Lý Kim Thuyền 10A10 Vợt kh học tốt 200.000 C ds ký nhận
214 05-09-13 Phan Minh Ton 12A5 Vợt kh học tốt 200.000 C ds ký nhận
215 05-09-13 Ng Thị Kiều Hoa 11A11 Vợt kh học tốt 200.000 C ds ký nhận
Cộng 2.000.000  
216 05-09-13 Phạm Lm Tờng 10A3 Vợt kh học tốt Anh t - qun 007 - ại Ngãi 200.000 C ds ký nhận
217 06-09-13 Võ Thanh Lim 12A1 Học bổng Vallet   7.500.000 HS trực tiếp nhận
218 09-10-13 Lm Vn Long 12A1 Hoa Trạng Nguyn Tập on Tn Tạo 1.000.000 NH 2012 - 2013, HSTTN
219 21-10-13 Lm Thị Hồng Ngọc 12A9 HS ngho vợt kh ng Trần Vn Ho - N 900.000 C ds ký nhận
220 23-10-13 Võ Trần Cng Luận 12A2 HS ặc biệt kh khn Gio vin Trờng THPT N 700.000 C ds ký nhận
221 29-10-13 Nguyễn Thanh Phong 11A1 Tiếp sức ến trờng Trờng THPT ại Ngãi 200.000 C ds ký nhận
222 08-11-13 Võ Trần Cng Luận 12A2 HS ặc biệt kh khn Gio vin Trờng THPT N 150.000 C ds ký nhận
223 19-11-13 Nguyễn Vũ Nguyn 12A1 HSG ội tuyển của tỉnh ng Phạm Vn Thuận,
DNTN ức Hiệp Thuận
tặng 2.100.000
700.000 C ds ký nhận
224 19-11-13 Lý Thnh Giang 12A1 HSG ội tuyển của tỉnh 700.000 C ds ký nhận
225 19-11-13 L Trần Quang Sng 12A1 HSG ội tuyển của tỉnh 700.000 C ds ký nhận
Cộng 2.100.000  
226 19-11-13 La Hong Dung 10A1 HS ngho học giỏi ng Trần Ngọc Bin hỗ trợ:
2.000.000; Quỹ KH
THPT ại Ngãi: 1.000.000
500.000 C ds ký nhận
227 19-11-13 Trần Tấn ạt 10A1 HS ngho học giỏi 500.000 C ds ký nhận
228 19-11-13 Nguyễn Vn Thi 10A2 HS ngho học giỏi 500.000 C ds ký nhận
229 19-11-13 Phạm Lm Tờng 10A3 HS ngho học giỏi 500.000 C ds ký nhận
230 19-11-13 Lý Huyền Trang 12A6 HS ngho học giỏi 500.000 C ds ký nhận
231 19-11-13 Lm Thị Hồng Ngọc 12A9 HS ngho học giỏi 500.000 C ds ký nhận
Cộng 3.000.000  
232 19-11-13 Hứa ại Ti 10A2 HS vợt kh học tốt Nguồn: C Lm Thị T Vn -
Ph Hiệu trởng THPT
ại Ngãi hỗ trợ 400.000;
Quỹ Khuyến học THPT
ại Ngãi: 6.200.000;
Bc sĩ Nguyễn Vn Sỏi:
200.000
200.000 C ds ký nhận
233 19-11-13 Nguyễn Minh Hng 10A2 HS vợt kh học tốt 200.000 C ds ký nhận
234 19-11-13 L Hữu Tiến 10A3 HS vợt kh học tốt 200.000 C ds ký nhận
235 19-11-13 L An Quốc Khnh 10A4 HS vợt kh học tốt 200.000 C ds ký nhận
236 19-11-13 Võ Thị Kiều Ngn 10A4 HS vợt kh học tốt 200.000 C ds ký nhận
237 19-11-13 Lng Thị Bảo My 10A5 HS vợt kh học tốt 200.000 C ds ký nhận
238 19-11-13 Phan Tuấn Bảo 10A5 HS vợt kh học tốt 200.000 C ds ký nhận
239 19-11-13 Võ Trung Ho 10A6 HS vợt kh học tốt 200.000 C ds ký nhận
240 19-11-13 L Thị Tuyết Sng 10A6 HS vợt kh học tốt 200.000 C ds ký nhận
241 19-11-13 ỗ Vn Vấn 10A6 HS vợt kh học tốt 200.000 C ds ký nhận
242 19-11-13 Nguyễn Thị Thảo Nguyn 10A7 HS vợt kh học tốt 200.000 C ds ký nhận
243 19-11-13 Trần Lệ Xun 10A8 HS vợt kh học tốt 200.000 C ds ký nhận
244 19-11-13 Thạch Thị Ngọc H 10A9 HS vợt kh học tốt 200.000 C ds ký nhận
245 19-11-13 Thạch Hong Long 10A9 HS vợt kh học tốt 200.000 C ds ký nhận
246 19-11-13 L Thị T Nữ 10A9 HS vợt kh học tốt 200.000 C ds ký nhận
247 19-11-13 Trần Thị o 10A9 HS vợt kh học tốt 200.000 C ds ký nhận
248 19-11-13 Trng Mỹ Vận 10A10 HS vợt kh học tốt 200.000 C ds ký nhận
249 19-11-13 Lý Kim Thuyền 10A10 HS vợt kh học tốt 200.000 C ds ký nhận
250 19-11-13 Nguyễn Thuỳ Trinh 11A2 HS vợt kh học tốt 200.000 C ds ký nhận
251 19-11-13 Nguyễn Thị Lan Anh 11A3 HS vợt kh học tốt 200.000 C ds ký nhận
252 19-11-13 Nguyễn Thị Hồng Cẩm 11A4 HS vợt kh học tốt 200.000 C ds ký nhận
253 19-11-13 Diệp Hồng Phc 11A4 HS vợt kh học tốt 200.000 C ds ký nhận
254 19-11-13 Nguyễn Thị Cẩm Thu 11A5 HS vợt kh học tốt 200.000 C ds ký nhận
255 19-11-13 Dng Tấn Hng 11A9 HS vợt kh học tốt 200.000 C ds ký nhận
256 19-11-13 Sn Ngọc Thuỷ 11A12 HS vợt kh học tốt 200.000 C ds ký nhận
257 19-11-13 Nguyễn Thị Minh Thng 11A12 HS vợt kh học tốt 200.000 C ds ký nhận
258 19-11-13 o Hải Yến 11A12 HS vợt kh học tốt 200.000 C ds ký nhận
259 19-11-13 Nguyễn Hong Ch ại Minh ạt 12A3 HS vợt kh học tốt 200.000 C ds ký nhận
260 19-11-13 Nguyễn Minh ợc 12A7 HS vợt kh học tốt 200.000 C ds ký nhận
261 19-11-13 Lý Ngọc Huyền 12A7 HS vợt kh học tốt 200.000 C ds ký nhận
262 19-11-13 Võ Vn Hải 12A8 HS vợt kh học tốt 200.000 C ds ký nhận
263 19-11-13 L Thị Trc Ly 12A8 HS vợt kh học tốt 200.000 C ds ký nhận
264 19-11-13 Lm Tiểu My 12A8 HS vợt kh học tốt 200.000 C ds ký nhận
265 19-11-13 Lạc Thị Thuỷ Tin 12A9 HS vợt kh học tốt 200.000 C ds ký nhận
Cộng 6.800.000  
266 19-11-13 Nguyễn Vũ Nguyn 12A1 HS ỗ HSG cấp tỉnh Nguồn: Hội Khuyến học
TT ại Ngãi tặng 2.000.000; Quỹ Khuyến học Trờng
THPT ại Ngãi: 2.800.000
300.000 C ds ký nhận
267 19-11-13 Lý Thnh Giang 12A1 HS ỗ HSG cấp tỉnh 300.000 C ds ký nhận
268 19-11-13 L Trần Quang Sng 12A1 HS ỗ HSG cấp tỉnh 300.000 C ds ký nhận
269 19-11-13 Lý Thị Kiều Loan 12A1 HS ỗ HSG cấp tỉnh 300.000 C ds ký nhận
270 19-11-13 Mã Thanh T 12A1 HS ỗ HSG cấp tỉnh 300.000 C ds ký nhận
271 19-11-13 Sử Ngọc Nhi 12A1 HS ỗ HSG cấp tỉnh 300.000 C ds ký nhận
272 19-11-13 Bi Nguyễn Huỳnh Ni 12A1 HS ỗ HSG cấp tỉnh 300.000 C ds ký nhận
273 19-11-13 Trần Thị Thảo Vy 12A1 HS ỗ HSG cấp tỉnh 300.000 C ds ký nhận
274 19-11-13 Nguyễn Thị Minh Chu 12A1 HS ỗ HSG cấp tỉnh 300.000 C ds ký nhận
275 19-11-13 Nguyễn Thị Kim Ngn 12A1 HS ỗ HSG cấp tỉnh 300.000 C ds ký nhận
276 19-11-13 Võ Minh Ho 12A1 HS ỗ HSG cấp tỉnh 300.000 C ds ký nhận
277 19-11-13 ỗ Thị Thảo 12A1 HS ỗ HSG cấp tỉnh 300.000 C ds ký nhận
278 19-11-13 Ng Thị Lam Vn 12A1 HS ỗ HSG cấp tỉnh 300.000 C ds ký nhận
279 19-11-13 Lm Thị Hồng Ngọc 12A9 HS ỗ HSG cấp tỉnh 300.000 C ds ký nhận
280 19-11-13 Phạm Bạch Yến 12A1 HS ỗ HSG cấp tỉnh 300.000 C ds ký nhận
281 19-11-13 Nguyễn Thị Cẩm Ngn 12A1 HS ỗ HSG cấp tỉnh 300.000 C ds ký nhận
Cộng 4.800.000  
282 19-11-13 Lý Thị Ngọc Chu 11A11 HS c nguy c bỏ học Quỹ cho hs ng gp 500.000 C bin nhận
283 19-11-13 Lý Phng Thanh Hiền 11A12 Quỹ ền n UBND xã Trờng Khnh 500.000 C bin nhận
284 22-11-13 Võ Trần Cng Luận 12A2 Hỗ trợ HS ặc biệt kh khn Gio vin Trờng THPT N 400.000  
285 22-11-13 Võ Trần Cng Luận 12A2 Hỗ trợ HS ặc biệt kh khn Gio vin Trờng THPT N 150.000  
286 08-12-13 Võ Trần Cng Luận 12A2 Hỗ trợ HS ặc biệt kh khn Gio vin Trờng THPT N 150.000  
287 17-12-13 Nguyễn Thanh Phong 11A1 Tiếp sức ến trờng Trờng THPT ại Ngãi 200.000  
288 18-12-13 Nguyễn Thanh Phong 11A1 Tiếp sức ến trờng Trờng THPT ại Ngãi 200.000  
289 23-12-13 Võ Trần Cng Luận 12A2 Hỗ trợ HS ặc biệt kh khn Gio vin Trờng THPT N 400.000  
290 23-12-13 Võ Trần Cng Luận 12A2 Hỗ trợ HS ặc biệt kh khn Gio vin Trờng THPT N 150.000  
291 08-01-14 Võ Trần Cng Luận 12A2 Hỗ trợ HS ặc biệt kh khn Gio vin Trờng THPT N 150.000  
292 13-01-14 Lm Thị Hồng Ngọc 12A9 HS ngho vợt kh ng Trần Vn Ho - N 900.000  
293 22-01-14 Võ Trần Cng Luận 12A2 Hỗ trợ HS ặc biệt kh khn Gio vin Trờng THPT N 400.000  
294 22-01-14 Võ Trần Cng Luận 12A2 Hỗ trợ HS ặc biệt kh khn Gio vin Trờng THPT N 150.000  
295 22-01-14 Nguyễn Thanh Phong 11A1 Tiếp sức ến trờng THPT ại Ngãi 200.000  
296 08-02-14 Võ Trần Cng Luận 12A2 Hỗ trợ HS ặc biệt kh khn Gio vin Trờng THPT N 150.000  
297 08-02-14 G em Trng Thị Cẩm Lan 12A8 Hỗ trợ g c hs ột tử Quỹ Tiếp sức ến trờng 1.000.000  
298 18-02-14 Phạm Anh Th 11A1 ạt vòng 12 VIOLYMPIC cấp trờng Hội cha mẹ HS 200.000  
299 18-02-14 Nguyễn Huỳnh Nh 11A1 ạt vòng 12 VIOLYMPIC cấp trờng Hội cha mẹ HS 200.000  
300 18-02-14 Nguyễn Bửu Chu 11A1 ạt vòng 12 VIOLYMPIC cấp trờng Hội cha mẹ HS 200.000  
301 18-02-14 Nguyễn Khắc Phục 10A1 ạt vòng 12 VIOLYMPIC cấp trờng Hội cha mẹ HS 200.000  
302 24-02-14 Võ Trần Cng Luận 12A2 Hỗ trợ HS ặc biệt kh khn Gio vin Trờng THPT N 400.000  
303 24-02-14 Võ Trần Cng Luận 12A2 Hỗ trợ HS ặc biệt kh khn Gio vin Trờng THPT N 150.000  
304 08-03-14 Võ Trần Cng Luận 12A2 Hỗ trợ HS ặc biệt kh khn Gio vin Trờng THPT N 150.000  
305 10-03-14 on Khnh Nghi 10A1 HS vợt kh học tập ng Quch Tự Cờng 500.000  
306 10-03-14 Huỳnh Quốc Thanh 10A1 HS vợt kh học tập ng Quch Tự Cờng 500.000  
307 10-03-14 Mai Thị B Phng 11A11 HS vợt kh học tập ng Quch Tự Cờng 500.000  
308 10-03-14 Hồ Thị Diệu i 12A7 HS vợt kh học tập ng Quch Tự Cờng 500.000  
309 10-03-14 Võ Thị Ngọc Cầm 10A1 HS vợt kh học tập ng Nguyễn Hng 400.000  
310 10-03-14 Phạm Hải Yến 10A4 HS vợt kh học tập ng Nguyễn Hng 400.000  
311 10-03-14 Nguyễn Thị Kiều Nhi 10A4 HS vợt kh học tập ng Nguyễn Hng 400.000  
312 10-03-14 Ling Thị Ho 11A12 HS vợt kh học tập ng Nguyễn Hng 400.000  
313 10-03-14 Ling Ngọc Nh 11A12 HS vợt kh học tập ng Nguyễn Hng 400.000  
314 10-03-14 Huỳnh Hữu Nhn 12A3 HS vợt kh học tập ng Nguyễn Hng 400.000  
315 10-03-14 Nguyễn Minh ợc 12A7 HS vợt kh học tập ng Nguyễn Hng 400.000  
316 10-03-14 ặng Hoi Hận 12A5 HS vợt kh học tập ng Nguyễn Hng 400.000  
317 10-03-14 Nguyễn Thị Mộng Trinh 11A2 HS vợt kh học tập ng Nguyễn Hng 400.000  
318 10-03-14 Phan Thị Thanh Thuỳ 11A1 HS vợt kh học tập ng Nguyễn Hng 400.000  
319 10-03-14 Nguyễn Thị Diệu 12A2 HS vợt kh học tập ng Nguyễn Hng 400.000  
320 10-03-14 Võ Thị Loan Kiều 11A7 HS vợt kh học tập ng Nguyễn Hng 400.000  
321 10-03-14 Nguyễn Vn Thi 10A2 HS vợt kh học tập ng Nguyễn Hng 400.000  
322 10-03-14 Bi Hồng Ti 12A3 HS vợt kh học tập ng Nguyễn Hng 400.000  
323 10-03-14 Nguyễn Thị Bảo Trn 10A5 HS vợt kh học tập ng Nguyễn Hng 400.000  
324 10-03-14 Nguyễn Thị Liễu 11A9 HS vợt kh học tập ng Nguyễn Hng 400.000  
325 10-03-14 o Hoa Nguyệt Quế 11A11 HS vợt kh học tập ng Nguyễn Hng 400.000  
326 10-03-14 Trần Vn Khang 12A3 HS vợt kh học tập ng Nguyễn Hng 400.000  
327 10-03-14 ỗ Thị Mỹ Tin 12A2 HS vợt kh học tập ng Nguyễn Hng 400.000  
328 10-03-14 Bi Thị Hồng Nhi 11A3 HS vợt kh học tập ng Nguyễn Hng 400.000  
329 22-03-14 Trng Quốc Trung 10A6 HS vợt kh học tập Quỹ khuyến học 200.000  
330 22-03-14 L Khả Quyn 10A6 HS vợt kh học tập Quỹ khuyến học 200.000  
331 22-03-14 Nguyễn Thị Kim Quyn 10A6 HS vợt kh học tập Quỹ khuyến học 200.000  
332 22-03-14 Nguyễn Thị Hồng Gấm 11A6 HS vợt kh học tập Quỹ khuyến học 200.000  
333 22-03-14 Trần Long Tam 11A8 HS vợt kh học tập Quỹ khuyến học 200.000  
334 22-03-14 Nguyễn Thị Hồng Thắm 11A10 HS vợt kh học tập Quỹ khuyến học 200.000  
335 22-03-14 Nguyễn Vn Nhớ 12A4 HS vợt kh học tập Quỹ khuyến học 200.000  
336 22-03-14 Trng Thị Thu Huyền 12A6 HS vợt kh học tập Quỹ khuyến học 200.000  
337 22-03-14 Trng Diễm Trn 12A9 HS vợt kh học tập Quỹ khuyến học 200.000  
338 22-03-14 Trng Vn Tm 12A6 HS vợt kh học tập Quỹ khuyến học 200.000  
339 22-03-14 o Vn Nh 12A5 HS vợt kh học tập Quỹ khuyến học 200.000  
340 22-03-14 Huỳnh Thị Ngọc Hn 12A5 HS vợt kh học tập Quỹ khuyến học 200.000  
341 22-03-14 Nguyễn Vn Mật 12A4 HS vợt kh học tập Quỹ khuyến học 200.000  
342 22-03-14 L Vn Tng 12A4 HS vợt kh học tập Quỹ "Tiếp sức ến trờng" 200.000  
343 22-03-14 ặng Anh Th 12A3 HS vợt kh học tập Quỹ "Tiếp sức ến trờng" 200.000  
344 22-03-14 Nguyễn Minh Hng 10A2 HS vợt kh học tập Quỹ "Tiếp sức ến trờng" 200.000  
345 22-03-14 Trần Thị Thuỳ Dng 10A3 HS vợt kh học tập Quỹ "Tiếp sức ến trờng" 200.000  
346 22-03-14 Nguyễn Vn Nguyn 10A3 HS vợt kh học tập Quỹ "Tiếp sức ến trờng" 200.000  
347 22-03-14 Nguyễn Tiến ạt 11A7 HS vợt kh học tập Quỹ "Tiếp sức ến trờng" 200.000  
348 22-03-14 Lm Thị Nh 11A8 HS vợt kh học tập Quỹ "Tiếp sức ến trờng" 200.000  
349 22-03-14 Diệp Thị Mỹ Phng 10A3 HS vợt kh học tập Quỹ "Tiếp sức ến trờng" 200.000  
350 22-03-14 Nguyễn ng Hồ 10A10 HS vợt kh học tập Quỹ "Tiếp sức ến trờng" 200.000  
351 22-03-14 Nguyễn Thị Thu Sng 11A3 HS vợt kh học tập Quỹ "Tiếp sức ến trờng" 200.000  
352 22-03-14 Nguyễn Vn Nhn 11A5 HS vợt kh học tập Nguồn quỹ on TN 200.000  
353 22-03-14 Trần Khnh Duy 11A4 HS vợt kh học tập Nguồn quỹ on TN 200.000  
354 22-03-14 Lm Vn Dng 11A6 HS vợt kh học tập Nguồn quỹ on TN 200.000  
355 22-03-14 Huỳnh Ngọc Thuỷ 11A8 HS vợt kh học tập Nguồn quỹ on TN 200.000  
356 22-03-14 Tng Thị Dung 11A10 HS vợt kh học tập Nguồn quỹ on TN 200.000  
357 25-03-14 Võ Trần Cng Luận 12A2 Hỗ trợ HS ặc biệt kh khn Gio vin Trờng THPT N 150.000  
358 25-03-14 Võ Trần Cng Luận 12A2 Hỗ trợ HS ặc biệt kh khn Gio vin Trờng THPT N 400.000  
359 31-03-14 Trần Lệ Xun 10A8 Hỗ trợ học sinh gặp kk ột xuất Quỹ "Tiếp sức ến trờng" 780.000  
360 26-04-14 Lý Huyền Trang 12A6 HS vợt kh học tp NH TMCP Kin Long 2.000.000 HS trực tiếp nhận
361 29-04-14 Lm Thị Hồng Ngọc 12A9 HS vợt kh học tp ng Trần Vn Ho - N 900.000  
362 20-05-14 Lý Thị Kim Thuyền 10A10 HS ngho học giỏi ng Lu Ka-
tiệm vng Di Long
500.000  
363 20-05-14 Nguyễn Thị Lan Anh 11A3 HS ngho học giỏi 500.000  
364 20-05-14 Bi Hồng Ti 12A3 HS ngho vợt kh ng Lu Ka-
tiệm vng Di Long
200.000  
365 20-05-14 Lạc Thị Thuỷ Tin 12A9 HS ngho vợt kh 200.000  
366 20-05-14 Nguyễn Thị Cẩm Thu 11A5 HS ngho vợt kh 200.000  
367 20-05-14 Sn Ngọc Thuỷ 11A12 HS ngho vợt kh 200.000  
368 20-05-14 Trần Thị Ngọc Phng 11A10 HS ngho vợt kh 200.000  
369 20-05-14 Võ Vn Hải 12A8 HS ngho vợt kh ng Lu Ka-
tiệm vng Di Long
200.000  
370 20-05-14 Nguyễn Minh Hng 10A2 HS ngho vợt kh 200.000  
371 20-05-14 Ling Ngọc Nh 11A12 HS ngho vợt kh 200.000  
372 20-05-14 Lm Thị Nh 11A8 HS ngho vợt kh 200.000  
373 20-05-14 Trịnh Thi Duy 11A11 HS ngho vợt kh 200.000  
Cộng 3.000.000  
374 20-05-14 ỗ Thị Mỹ Tin 12A2 HS ngho vợt kh ng Nm Trung -
c sở ồng Ho
(Long ức)
200.000  
375 20-05-14 Dng Tấn Hng 11A9 HS ngho vợt kh 200.000  
376 20-05-14 L Thị Trc Ly 12A8 HS ngho vợt kh 200.000  
377 20-05-14 Thạch Cẩm Nhung 11A10 HS ngho vợt kh 200.000  
378 20-05-14 Thạch Hậu 11A10 HS ngho vợt kh 200.000  
Cộng 1.000.000  
379 20-05-14 Nguyễn Hong Ch ại Minh ạt 12A3 Học sinh vợt kh học tốt ng Nguyễn Hong
Nam - Cựu HS -
cng tc tại c sở
Gio dục Cồn Ct -
huyện C Lao Dung
500.000  
380 20-05-14 Huỳnh Hữu Nhn 12A3 Học sinh vợt kh học tốt 500.000  
381 20-05-14 Lý Huyền Trang 12A6 Học sinh vợt kh học tốt 500.000  
382 20-05-14 Trng Thị Thu Huyền 12A6 Học sinh vợt kh học tốt 500.000  
383 20-05-14 Trần Thị Hồng oan 12A2 Học sinh vợt kh học tốt 500.000  
384 20-05-14 L An Quốc Khnh 10A4 Học sinh vợt kh học tốt 500.000  
385 20-05-14 Võ Thị Ngọc Cầm 10A1 Học sinh vợt kh học tốt ng Nguyễn Hong
Nam - Cựu HS -
cng tc tại c sở
Gio dục Cồn Ct -
huyện C Lao Dung
500.000  
386 20-05-14 Trng Mỹ Duy 10A9 Học sinh vợt kh học tốt 500.000  
387 20-05-14 L Anh Th 11A1 Học sinh vợt kh học tốt 500.000  
388 20-05-14 Dng Quốc Vng 11A11 Học sinh vợt kh học tốt 500.000  
389 20-05-14 Mai Thị Cẩm T 12A5 Học sinh vợt kh học tốt 500.000  
390 20-05-14 Lng Thị Xun Tuyền 11A1 Học sinh vợt kh học tốt 500.000  
391 20-05-14 Hồ Thị Diệu i 12A7 Học sinh vợt kh học tốt 500.000  
392 20-05-14 Trần Long Tam 11A8 Học sinh vợt kh học tốt ng Nguyễn Hong
Nam - Cựu HS -
cng tc tại c sở
Gio dục Cồn Ct -
huyện C Lao Dung
500.000  
393 20-05-14 Nguyễn Thị Minh Thng 11A12 Học sinh vợt kh học tốt 500.000  
394 20-05-14 Nguyễn Thị Diệu 12A2 Học sinh vợt kh học tốt 500.000  
395 20-05-14 Nguyễn Thuỳ Trinh 11A2 Học sinh vợt kh học tốt 500.000  
396 20-05-14 Võ Trung Ho 10A6 Học sinh vợt kh học tốt 500.000  
397 20-05-14 Trần Tấn ạt 10A1 Học sinh vợt kh học tốt 500.000  
398 20-05-14 Nguyễn Minh ợc 12A7 Học sinh vợt kh học tốt 500.000  
  Cộng 10.000.000  
399 20-05-14 Nguyễn Vn Thi 10A2 Tiếp sức ến trờng THPT ại Ngãi 250.000  
400 20-05-14 L Hữu Tiến 10A3 Tiếp sức ến trờng THPT ại Ngãi 250.000  
401 20-05-14 Phạm Lm Tờng 10A3 Tiếp sức ến trờng THPT ại Ngãi 250.000  
402 20-05-14 ỗ Vn Vấn 10A6 Tiếp sức ến trờng THPT ại Ngãi 250.000  
403 20-05-14 Trần Thị o 10A9 Tiếp sức ến trờng THPT ại Ngãi 250.000  
404 20-05-14 Thạch Thị Huỳnh Nh 10A10 Tiếp sức ến trờng THPT ại Ngãi 250.000  
405 20-05-14 Nguyễn Thị Hồng Cẩm 11A4 Tiếp sức ến trờng THPT ại Ngãi 250.000  
406 20-05-14 La Hong Dung 10A1 Tiếp sức ến trờng THPT ại Ngãi 250.000  
Cộng 2.000.000  
407 20-05-14 Lý Ngọc Huyền 12A7 Vợt kh học tập Quỹ Khuyến học 250.000  
408 20-05-14 Lm Tiểu My 12A8 Vợt kh học tập Quỹ Khuyến học 250.000  
409 20-05-14 Nguyễn Thị Mộng Trinh 11A2 Vợt kh học tập Quỹ Khuyến học 250.000  
410 20-05-14 Trng Trc Tiến 11A1 Vợt kh học tập Quỹ Khuyến học 250.000  
411 20-05-14 Phạm Thị Ngọc Yến 11A3 Vợt kh học tập Quỹ Khuyến học 250.000  
412 20-05-14 Phạm Thị Huỳnh Nh 11A3 Vợt kh học tập Quỹ Khuyến học 250.000  
413 20-05-14 Nguyễn Vn Nhớ 12A4 Vợt kh học tập Quỹ Khuyến học 250.000  
414 20-05-14 L Khả Quyn 10A6 Vợt kh học tập Quỹ Khuyến học 250.000  
415 20-05-14 Trịnh Huỳnh Nh Phụng 12A3 Vợt kh học tập Quỹ Khuyến học 250.000  
416 20-05-14 Trần Thị Nhựt Linh 11A5 Vợt kh học tập Quỹ Khuyến học 250.000  
417 20-05-14 Phạm Thị Nh Ý 10A1 Vợt kh học tập Quỹ Khuyến học 250.000  
418 20-05-14 Phan Minh Ton 12A5 Vợt kh học tập Quỹ Khuyến học 250.000  
419 20-05-14 Trần Lệ Xun 10A8 Vợt kh học tập Quỹ Khuyến học 250.000  
Cộng 3.250.000  
420 20-05-14 Phạm Anh Th 11A1 ạt giải GTTMT Casio Quỹ Khuyến học 300.000  
421 20-05-14 Nguyễn Vũ Nguyn 12A1 ạt giải GTTMT Casio Quỹ Khuyến học 300.000  
422 20-05-14 Phạm Nhật Ph 12A1 ạt giải GTTMT Casio Quỹ Khuyến học 300.000  
423 20-05-14 ỗ Thị Thảo 12A1 ạt giải GTTMT Casio Quỹ Khuyến học 300.000  
424 20-05-14 Nguyễn Huỳnh Nh 11A1 ạt giải GTTMT Casio Quỹ Khuyến học 300.000  
425 20-05-14 Nguyễn Bửu Chu 11A1 ạt giải GTTMT Casio Quỹ Khuyến học 300.000  
Cộng 1.800.000  
Tổng cộng 156.450.000  
Số tiền bằng chữ: một trm nm mi su triệu bốn trm nm chục ngn ồng.
Số lợt: bốn trm hai mi lm lợt.
ại Ngãi, ngy 19 thng 4 nm 2014
KT. Hiệu trởng Ngời lập bảng
Ph Hiệu trởng
Lm Thị T Vn Nguyễn Xun o